Senpozyòm 2019: Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen  (2019 Symposium on Haitian Creole Language & Culture)

October 25-26, 2019, Brooklyn College, The City University of New York

Maurice Sixto: Odyansè ki derimen koze serye  (Maurice Sixto: Telling Haitian Stories with Humor)


***

Maurice Sixto foure bouch nan tout koze peyi l

Se on obligasyon patriyotik pou nou di on mo sou kriz k ap minen Pèp Ayisyen depi dikdantan, men ki anvlimen jounen jodi a.

Premye Janvye 1804, zansèt yo te rive soti anba bòt kolon franse pou Ayiti te lib endepandan. Men batay la pa t fini. Pèp Ayisyen te oblije kontinye goumen pou egalite. E se menm batay sa a k ap kontinye 215 lane apre. Madanm nan tèks Moris Siksto Lapriyyè devan Katedral la di sa klè: “Nòtredam ou gen de tete: youn dous, youn anmè. Dous la nan djòl Ozval, Kal, tout moun sa yo, depi twò lontan, se anmè a k nan djòl nou. Ban nou fè on ti kou tou. Se pitit nou ye.” Si peyi a lòk, jan pawòl modèn lan pati a, se pa pèp ki lakòz, se pa pèp ki lotè. Si peyi a kraze se pa fòt pèp, se pa pèp ki lakòz, se pa pèp ki lotè. Okontrè, pèp la bezwen peyi l mache pou l pa blije manje asye, manje mang maten midi e swa, pou l pa blije rete nan tete anmè, nan gou fyèl, nan metsin jalap senpman.

Depi tan lontan, pase nan epòk defen Moris Siksto rive jounen jodi a, yon bann ak yon pakèt Ayisyen konsekan toujou lite kòtakòt ak pèp la pou peyi a pran wout jistis ak egalite toutbon. Se kon sa tou manm komite ki òganize Senpozyòm sou Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen nan Nouyòk la kanpe ak pèp la nan batay l ap fè kont move lavi, kont dirijan malonnèt, kont sistèm esplwatasyon an. Nou kanpe ak pèp la pou nou rele: Ase!

Wi, nou kanpe ak pèp la nan lit l ap mennen pou defann dwa li. Lit l ap menmen pou l defann dwa pou li pale lang li, pou l benyen nan leve jwenn li. Dwa pou li jwenn lekòl, lopital, dlo potab, limyè. Dwa pou li pa dòmi leve manje sou fatra. Dwa pou li kreye on leta k ap travay nan enterè chak grenn Ayisyen, timoun kou granmoun. Dwa pou li bati on sistèm kote tout moun egalego toutbon vre. Dwa pou li genyen on leta nan on sistèm ki rekonèt tout moun se moun.

Nou kanpe ak pitit pèp la nan batay li jodi a pou li reklame “tè danti, on tè defen an mouri kite pou li, on tè wouze, tè fanmi nou, kote tout fanmi swe ras an ras jenerasyon an jenerasyon”, pou li pa fin depafini, pou zòt pa pase li nan rizib, pase li anba pye.

Nou kanpe ak pèp la nan batay pou lavi miyò lakay.

Nou kanpe ak pèp la ki vle mete bout nan sistèm bourik travay chwal galonnen; mete bout nan sistèm li plante zòt rekòlte. Nou kanpe ak pèp la nan batay li pou tout moun—timoun kou granmoun—jwenn pa yo lè chodyè drese. Nou kanpe ak pèp la ki di li lè li tan pou n sispann fèmen je, lè n wè “on jenn fanm k ap akouche tankou zannimo sou granchimen…koupe lonbrik timoun ak moso boutèy”. Nou kanpe ak pèp la nan rele: “Nanpwen on lopital”. Nou kanpe ak pèp la nan rele: “Vakabon sa a mare kont kòb li epi li lage moun yo ak de apse…” Nou kanpe ak pèp la k ap rele: “Gade valè timoun, gran tifi, gran tigason k ap kouri nan tout mòn toupatou, pa gen lekòl pou voye yo al chita pou di demen yo ta itil tèt yo, yo ta fè on bagay pou peyi yo…” Nou kanpe ak pèp la k ap chase move zè ki vle disparèt li. Nou kanpe ak pèp la ki deklare: “Kouyè al kay ganmèl, fòk ganmèl ka al kay kouyè… Li lè pou kwi ka kouvri kwi…”

Nou konnen se pa solisyon pwoblèm sosyo-lengwistik la sèlman pèp la bezwen pou l ekziste. Pèp la ap goumen paske li bezwen lekòl, lopital, kay, travay, dlo potab, limyè, jistis, elatriye. Pèp la ap batay paske li bezwen on leta nan yon sistèm ki pou defann dwa ak enterè tout moun. Se poutèt sa nou di nou pa ta kapab rete bèbè ap gade soufrans pèp la san nou pa di on mo. Paske kote pèp la kanpe, se la nou kanpe. Nou kanpe ak pèp la! Men n ap mande l pou l veyatif pou l pa pran panzou ak palavire nan men patatis parazit.

1 Tout sitasyon nan tèks sa a soti nan de istwa pami istwa Moris Siksto yo: Lapriyè devan Katedral ak Bòs Chaleran.


Vandredi 25 Oktòb – Friday, October 25, 2019

Woody Tanger Auditorium, Brooklyn College

 

5:00 p.m. – 6:00 p.m.

Nou kontan wè w * Welcome – Resepsyon * Reception

Louvri baryè * Conference Opening Message Max Eugene, Mèt Seremoni/Emcee Serenad Mizik * Musical Serenade

Gitaris/Chantè Prince Guetiens ak Tanbouyè Sete Deats

6:00 p.m. – 6:20 p.m.

Mesaj/Message from Brooklyn College

Nicole Hass

Office of President Michelle J. Anderson, Brooklyn College

Jean Eddy Saint Paul

CUNY Haitian Studies Institute, Brooklyn College

 

6:20 p.m.– 7:05 p.m.

Mesye dam lasosyete: Men Maurice Sixto

Ladies and Gentlemen: Here’s Maurice Sixto

Moderatè/Moderator: Jean N. Refusé, HAFECE & Espas Kreyòl

Kesyon lang nan lodyans Maurice Sixto yo

The Language Issue in Maurice Sixto’s Stories

Hugues Saint-Fort, Espas Kreyòl

 

Analiz sekansyèl de lodyans Moris Siksto: Léa Kokoye ak J’ai vengé la race

Sequential Analysis of Two Lodyans of Maurice Sixto: Léa Kokoye and J’ai vengé la race

Frenand Léger, Carleton University

 

7:05 p.m. – 7:35 p.m.

Prezantasyon prensipal/Keynote presentation

Maurice Sixto: Odyansay pou derimen koze serye nan yon pwojè etnografik

Maurice Sixto: The Use of Odyansay to Discuss Haitian Realities in an Ethnographic Project

Rozevel Jean-Baptiste, Espas Kreyòl & Medgar Evers College

 

7:35 p.m. – 8:30 p.m.

Kesyon repons * Q & A Session

 

8:30 p.m. – 8:45 p.m.

Entèpretasyon istwa Siksto / Interpretation of Sixto’s Stories

Ludovic Comeau, DePaul University


Samdi 26 Oktòb – Saturday, October 26, 2019

New Ingersoll Hall 148E, Brooklyn College

 

9:00 a.m. – 10:00 a.m.  

              Dejne, espozisyon liv, tablo ak atizana

Breakfast, Books, Arts and Crafts Exhibit

 

10:00 a.m. – 10:30 a.m.   

          Salitasyon/Greetings

Nicole B. Rosefort

New York Statewide Language RBERN @ NYU

Gertrude C. Séjour

Fondation A. Maurice Sixto, Haïti

 

10:30 a.m. – 11:45 a.m.    

         Atelye sou Kreyòl/Workshops on Haitian Creole

Ki jan pwofesè ka itilize istwa Maurice Sixto yo nan klas yo
Utilizing the Stories of Maurice Sixto in a Classroom Setting
Myriam Augustin ak Nicole B. Rosefort

Atelye sou òtograf kreyòl ak teknik tradiksyon an kreyòl
Workshop on Haitian Creole Orthography & Translation Techniques in Haitian Creole
Yves Raymond ak Lionel Legros

Jwèt timoun Ayisyen jwe / Aktivite pou timoun
Games Haitian Children Play/Children’s Activities
Marie José Bernard ak Jackie Bernard

***

12:00 p.m. – 1:00 p.m.

Ki moun Ethson Otilien ye? / Who is Ethson Otilien?

Joseph D. Chéry, SHR & Perspectives Haïtiennes

Prezantasyon prensipal/Keynote Address Ethson Otilien, Université d’État d’Haïti

Kesyon Repons Q & A Session

***

1:00 p.m. – 2:00 p.m.

Manje midi – Lunch * Espozisyon – Exhibit


Samdi 26 Oktòb – Saturday, October 26, 2019

 

Kessler Pierre © 2012

2:00 p.m. – 2:45 p.m.

Rozevel Jean-Baptiste, Mèt Seremoni/Emcee

***

Èske Leta wè timoun Moris Siksto yo nan gwo liv yo?

Children’s Rights and the Stories of Maurice Sixto

Menès Dejoie, Espas Kreyòl

***

2:45 p.m. – 4:00 p.m.

Istwa Maurice Sixto yo: Radyografi sosyete ayisyen

The Stories of Maurice Sixto: Radiography of Haitian Society

Moderatè/Moderator:

Rozevel Jean-Baptiste ak Monalisa Ferrari, NYCDOE

Moris Siksto bay tout moun lapawòl

Tolerance and Inclusion in the Stories of Maurice Sixto

Paul Fadoul, Queens College, CUNY

Fanm nan istwa Maurice Sixto yo

Women in the Stories of Maurice Sixto

Ludovic Comeau, De Paul University

 

Sa m tande, sa m wè ak sa m konprann nan pawòl Bòs Chaleran

What I hear, what I see and what I understand in the story

Bòs Chaleran Amidor Almonord, Retired Educator, NYCDOE


Samdi 26 Oktòb – Saturday, October 26, 2019

4:00 p.m. – 5:00 p.m.

Fowòm Fanm – Women’s Forum

Kessler Pierre © 2012

Ak Maurice Sixto, pawòl fanm pa janm piti!

With Maurice Sixto, women’s words are never to be taken lightly!

Jessie Cadet Legros, Sant Enfòmasyon Lè Ayisyèn

Régine Joseph, Queens College of CUNY

Jocelyn Gay, Voix & Tambours d’Haïti

Moderatè/Moderator: Marie Lily Cerat, Brooklyn College

*******

Se Prince Guetjens ki bay dwa itilize foto sa a.

5:00 p.m. – 5:45 p.m.

Pèfòmans Kiltirèl: Chantè-gitaris Prince Guetjens ak Zanmi

***

Dènye Rale * Last Word: Marie Lily Cerat, Espas Kreyòl & Brooklyn College


Senpozyòm sou Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen

Symposium on Haitian Creole Language & Culture 25-26 Oktòb/October, 2019

Brooklyn College, City University of New York

 

 

Lapriyè devan Katedral

Yon istwa Maurice A. Sixto

Foto sa a se pou/ This image belongs to: The Christian Science Monitor © 2010

 

 

Yon jou, m kanpe devan Katredal. Wi, yon jou, m kanpe devan Katedral. Aa! Jou sa a, se pi bèl priyè m janm tande. M wè on madanm ki rive, l achte yon bouji blan, yon bouji wouj. Li limen yo, epi l louvri de bra l. Li di:

“Nòtredam, manman, se on fanm ou ye. Lapenn on fanm se pou tout. M genyen, lakay mwen, de moun ki chita ak men nan machwè, ki chita k ap fouye nen yo, pi’t gason mwen, pi’t fi mwen, yo pa p travay. Alò, m vin mande w travay pou yo. Paske se manman nou tout ou ye; genlè w an ti jan bliye sa tou. Paske, Nòtredam, ou gen de tete, youn dous, youn anmè. Dous la nan djòl Ozval, Kal, tout moun sa yo, depi twò lontan, se anmè a k nan djòl nou. Ban nou fè on ti kou tou. Se pitit nou ye.”

***

Biyografi Maurice A. Sixto

Nou pa konn non fotograf la. Se sa k fè nou pa mete non li anba foto a.

 

Maurice Alfredo Sixto2 (Moris Alfredo Siksto) fèt Gonayiv ann Ayiti, 23 me 1919. Ti non jwèt li se te Mòy. Manman li, Maria Bourand (Mariya Bouran) se desandan Baron de Vastey (Bawon de Vaste) ki te sekretè Wa Henry Christophe (Anri Kristòf) nan nò peyi d Ayiti. Papa li, Alfred Sixto (Alfrèd Siksto) se te pitit Adolphe Sixto (Adòf Siksto) ki te yon òmdafè, moun Sen Toma, yon zile nan Karayib la. Moris te gen yon frè ak de sè: Frank, Mariya ak Vyolèt.

Moris Siksto kòmanse klas primè kay frè Gonayiv, l al kontinye Sen Mak, epi li antre nan pansyon Saint-Louis de Gonzague (Sen Lwi d Gonzag) nan klas katriyèm segondè, e se la li fin fè klas li. Ansyen kanmarad Siksto nan Sen Lwi di msye te renmen bay blag. Lè rekreyasyon, anpil nan yo te konn rasanble pou y al koute Siksto k ap bay odyans. Li te konn imite vwa moun tankou Sacha Guitry (Sacha Gitri) ki te yon aktè franse, Sténio Vincent (Estenyo Vensan) ki te prezidan d Ayiti (1930-1941). Li te gen kapasite pou l imite vwa moun.

Lè Siksto fin desann filo, li antre Akademi Militè. Apre twa mwa msye te lage sa. Soti 1938 rive 1948, Siksto fè diferan kalite travay: jounalis nan Le Matin, pwofesè angle ak franse, animatè nan radyo HHBM, entèprèt/tradiktè nan anbasad amerikèn, gid touris nan Agence Citadelle. Soti 1945 rive 1948, li te etidyan nan Lekòl de Dwa. An 1950, l al travay nan anbasad Liberya Pòtoprens kòm atache près. Li te fè onzan nan djòb sa a. Ansanm ak plizyè lòt pwofesè Ayisyen, Siksto pati anba banyè UNESCO pou l al anseye o Kongo an 1962. Moris Siksto pase nevan Kinchasa ap anseye franse, angle, laten ak syans sosyal. Men pi fò zanmi l sonje jan yo te konn pran plezi rankontre ansanm pou tande Mòy k ap bay odyans, rakonte istwa peyi yo.

Dapre plizyè moun ki konn Siksto, medam ki te pase nan lavi msye te jwe yon gwo wòl nan ede li konprann sosyete a, epi ede l monte desann nan tout sosyete a. Youn nan premye relasyon li se te avèk on dam nan boujwazi a. Men sa pa t dire. Siksto te tèlman mal viv separasyon sa a, li te deside ekri yon liv sou sa. Non woman sa a se te Le Mensonge des Villas Roses. Michel Péan3 (Michèl Peyan), yon bon zanmi Siksto di lè msye montre kèk zanmi liv la anvan li pibliye l, yo di l si li pran chans mete liv sa a deyò, li chire. Peyan di tou, Mòy tou disparèt liv la.

Dezyèm gwo esperyans Siksto se te avèk Marie-Madeleine Mirancia Zéphir Desbrosses (Mari-Madlèn Miransya Zefi Debwòs), on dam nan pèp la. Dam sa a te gen ti non Toutoun. Se te yon manbo ki te sèvi lwa Ginen. Moun di Toutoun te toujou konn ap repete se lwa ki reklame l, se pa achte l achte lwa. Siksto te fè apeprè dezan marye ak Toutoun. Te gen anpil chwichwichwi sou maryaj sa a ant yon entelektyèl klas mwayèn ak yon manbo ki pa t rive lwen lekòl. Sepandan, sanble manmzèl te gen yon gwo enfliyans nan lavi Siksto. Dapre yon moun4 ki te konn Siksto ak Toutoun, “lè Moris ap pale se tankou se Toutoun k ap pale.” Sa bay enpresyon Toutoun te yon gwo sous enspirasyon nan lavi literè Siksto, nan kreyasyon sèten pèsonaj nan odyans msye yo. Pa egzanp, tan Moris Siksto fè ap viv ak Toutoun, ansanm ak zanmitay li ak Milo Rigaud—premye Ayisyen ki rasanble dyagram vèvè nan liv—sanble te ede l konprann pi byen koze kwayans popilè nan Vodou. E nan istwa tankou La petite veste de galerie de papa, Depestre, Mèt Zabèlbok Bèrachat, ou wè msye konprann byen zafè lwa nan leve jwenn Ayisyen.

Twazyèm gwo esperyans Siksto pral fè se ak Ana Peton (nou pa konn òtograf non li). Siksto te rankontre li ann Afrik. Peyan di: “se atravè Ana Peton Siksto pral reviv tout soufrans zansèt nou yo.” E nou kapab wè nan yon istwa tankou J’ai vengé la race, Siksto pale sou soufrans pèp endijèn Tayino yo, ak soufrans zansèt Afriken nou yo blan ewopeyen te anpile anba lakal bato pou vin lage sou tè Sendomeng (Ayiti) nan leskalvaj.

Dènye madanm Siksto se yon dam ki rele Marie-Thérèse Torchon (Mari-Terèz Tòchon). Yo te ba l ti non Mite. Se ak Mite msye pral viv jiskaske li mouri. Mite li menm konn ap rakonte ki jan li menm ak Mòy te kontre, jan yo te renmen e jan yo te viv byen ansanm. Lakay yo se te yon sèn teyat pou zanmi ki te konn pase tanzantan nan wikenn vin tande Siksto k ap bay odyans.

Pwoblèm je te afekte lavi Siksto. Li te gen glokòm depi l te gen 24 an. An 1969, lè l te gen 50 an, pwoblèm je a te vin pi grav. Sa lakòz li pa t ka kontinye anseye. Kon sa tou, li vin kite Lafrik pou l al chèche tretman Etazini. Men pwoblèm je a pa t anpeche l patisipe nan aktivite kiltirèl. Li kontinye bay odyans, fè konferans. Li te travay kòm konsiltan tou.

Anpil moun te konn Moris Siksto kòm gwo odyansè. Li te resevwa anpil ochan, anpil lonè. An 1976, majistra Filadèlfi— vil kote li te tabli ak Mite—te onore l nan okazyon bisantnè peyi Etazini. Jacky Kennedy (Jaki Kenedi), vèv Prezidan John

  1. Kennedy (Djonn F. Kenedi) te chwazi l kòm envite d onè nan yon resepsyon yo t ap fè pou ranmase lajan pou konbat maladi lesemi. An 1979, Moris Siksto resevwa pri kòm pi bon odyansè nan Nouyòk, e an 1984, yo onore li kòm pi bon konferansye nan Filadèlfi.

Siksto mouri jèn, 12 me 1984. Li te gen 64 an sèlman. Gertrude Séjour (Jètrid Sejou), direktris Fondation Maurice A. Sixto (Ayiti), ki te bon zanmi Siskto avèk Mite, esplike Siksto t ap eseye limen yon sigarèt lè alimèt la te tonbe sou rad li epi mete dife nan pijama l. Siksto te boule. Yo kouri avè l lopital, men yon kriz kadyak pote li ale.

Moris Siksto mouri se vre, men eritaj li ak tout pèsonaj li kreye yo nan odyans tankou Ti Sentaniz, Léa Kokoye, Depestre, Bòs Chaleran ak yon kolòn bann lòt pèsonaj ankò ret vivan. Alòs, Mòy pa mouri vre.

Odyans Moris Siksto yo fè nou ri, men yo fè nou reflechi. Yo rakonte istwa nou, istwa peyi nou ak tou sa ki bon ak tou sa ki pa bon ladan. Odyans Siksto yo se radyografi peyi nou, radyografi pitit peyi a. Odyans Siksto yo se yon loup sou sosyete nou an. Odyans yo la pou ede n wè, ede n korije sa nou wè k pa bon anba loup sa a, nan radyografi sa a.

Pami istwa Moris Siksto yo gen kèk ladan yo moun konnen byen: Léa Kokoye, Ti Sentaniz, Gwo Moso, Mèt Zabèlbòk Bèrachat. Men tou, chaje lòt istwa moun pa konnen tankou Bòs Chaleran, Monkonpè Teyofil, Tonton Jamil, Tant Mezi, elatriye. Li ta bon pou moun al tande yo.

Dapre travay rechèch Rozevel Jean-Baptiste (Wozvèl Janbatis), Moris Siksto itilize teknik odyansay pou li bati yon pwojè etnografik. Sa vle di, ou jwenn nan istwa Siksto anpil nan mès, mannyè, abitid, koutim, tout leve jwenn pèp Ayisyen. Moris Siksto gen yon plas espesyal nan literati ayisyèn, literati ayisyèn popilè, literati kreyòl, literati oral peyi d Ayiti. Nan istwa li yo, Moris Siskto bay pèp la espas pou li layite kò l, pale tout kalite koze, derimen tout kalite zen. 2019 la t ap fè Moris Siksto 100 lane si li t ap viv toujou. Komite ki òganize Senpozyòm sou Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen nan Nouyòk la dedye tout ane 2019 la pou Moris Siksto. Se on fason pou nou atire atansyon tout moun sou enpòtans istwa Siskto yo nan fè nou reflechi sou sa k merite chanje lakay, nan sosyete nou, ak nan monn nan. Se on fason tou pou fè nou sonje ki gwo wòl travay Siksto ka ranpli nan edikasyon sivik, moral, literè, politik tout Ayisyen.

 

Nòt

  1. Biyografi sou Maurice A. Sixto (Moris A. Siksto) ki anwo a, se Espas Kreyòl ki ekri
  2. Enfòmasyon sa yo soti nan entèvansyon Michèl Peyan nan fim-dokimantè Arnold Antonin (Anòl Antonen), Men Maurice Sixto: Gran Lodyansè devan Letènèl, Centre Pétion-Bolivar,
  3. Moun sa a pa vle nou bay non
  4. Pou nou ekri biyografi sa a, nou te gade liv Maurice Sixto ou le phénix de l’oraliture (2018) Ethson Otilien ekri. Se JEBCA Editions ki pibliye liv
  5. Lòt sous nou te al ladann se Haïti-Littérature: L’oeuvre de Maurice Sixto, un patrimoine à sauvegarder et à étudier Frenand Léger ekri. AlterPresse te pibliye tèks sa a 20 me

***

Senpozyòm sou Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen Symposium on Haitian Creole Language & Culture 25-26 Oktòb/October, 2019

Brooklyn College, City University of New York

 

 

Senpozyòm Anyèl sou Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen


Chak ane, kominote Ayisyen nan Nouyòk òganize yon Senpozyòm sou Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen kote Ayisyen ak Ayisyen-Ameriken jwenn yon platfòm pou yo reflechi sou pwoblèm ak defi timoun Ayisyen ansanm ak fanmi yo ki pale kreyòl rankontre nan peyi Etazini ak Ayiti. Konferans sa a rasanble tout Ayisyen: save, edikatè, lidè nan kominote a, ak tout lòt moun k ap benyen nan lang nan, k ap travay ak lang nan, fè rechèch sou lang lan ak anseye nan lang lan. Senpozyòm sa a pèmèt plis moun konprann lang ak kilti pèp Ayisyen. Senpozyòm sa a se on espas ki pèmèt kominote a rasanble, kolabore ak moun ansanm ak enstitisyon k ap defann dwa lengwistik ak dwa kiltirèl tout moun.

Senpozyòm sa a fè pati gwo woumble ki fèt nan kominote kreyòl toupatou pou selebre Jounen Entènasyonal Kreyòl. Li antre nan kad yon travay global pou rekonèt tout lang ak tout kilti kòm dwa fondamantal tout pèp. Premye fwa yo te selebre Jounen Entènasyonal Kreyòl ofisyèlman se te an oktòb 1983. Depi dat sa a, kreyolofòn ak kreyolis itilize mwa oktòb la pou yo pataje rechèch ak pwogrè ki fèt parapò ak lang kreyòl, pou yo dyaloge epi selebre lang ak kilti kreyòl yo.

 

***

Annual Symposium on Haitian Creole Language and Culture

 

Every year, the Haitian Community in New York organizes a Symposium on Haitian Creole Language and Culture that offers Haitians and Haitian-Americans in New York a platform to reflect and discuss issues and challenges faced by Haitian Creole-speaking children and families in the United States and Haiti. The event brings together scholars, educators, community practitioners and people from the community at large to articulate and set goals that help promote research and education in Haitian Creole, and develop greater understanding of the language and culture of Haitians. It also fosters alliances with individuals and institutions to help in the recognition and advancement of the Haitian language and culture as significant resources for Haitians.

This yearly event on Haitian Creole Language and Culture in New York is part of an International Creole Day celebration by various Creole communities, and aligns with the global endeavor of validating and affirming all languages and cultures as fundamental rights of all peoples. International Creole Day was officially instituted in October of 1983. Since its inception, Creolophones and Creolists have used the month of October to discuss research on Creole languages, as well as dialogue and celebrate Creole languages and cultures.


N ap di tout konferansye ki patisipe nan senpozyòm nan: Chapo ba!

Amidor Almonord Jessie Cadet Legros Ludovic Comeau Paul Fadoul Jocelyn Gay Régine Joseph Frenand Léger Ethson Otilien Elatriye

N ap remèsye tout zanmi, fanmi, kòlèg ki kanpe pou Senpozyòm 2019 la fèt!

Dahoud Andre Ronald Aubourg Marie-Jose Bernard Jackie Bernard Jessie Cadeau Suzette Compas Maryse Crèvecoeur Steve Deats

Marie-Alix Emmanuel Max Eugene

Jean-Robert Fortin Jocelyn Gay Prince Guetjens

Fabienne Hyacinthe Lamercie Jacques Vanessa Pérez-Rosario Kessler Pierre

Jean Eddy Saint Paul Gertrude Séjour Ernst Severe  Elatriye


ÒGANIZASYON KI BAY SIPÒ * SPONSORING ORGANIZATIONS

Brooklyn College

Office of President Michelle J. Anderson CUNY Haitian Studies Institute Africana Studies Department

Dept. of Modern Languages & Literatures

 

***

ILECT of the CUNY Graduate Center

 

***

Espas Kreyòl Fondation Maurice A. Sixto (Haïti)

HAFECE

Haitian Americans United for Progress, Inc. (HAUP) Haiti Cultural Exchange

SHR & Perspectives Haïtiennes

The New York Statewide Language RBERN @ NYU

 

***

Komite Òganizasyon * Organizing Committee

Marie Lily Cerat, Kòdonatris/Coordinator

Myriam Augustin Ernest Banatte Nancye Barthelemy Joseph D. Chéry Menès Dejoie Monalisa Ferrari Rozevel Jean-Baptiste Lionel Legros

Linda Pierre-Paul Yves Raymond Jean N. Refusé Nicole B. Rosefort Hugues Saint-Fort

 


Senpozyòm sou Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen 2020

Vandredi 24 ak Samdi 25 Oktòb 2020

Veye kout lanbi a!

 

2019 Haitian Creole Language and Culture Symposium

October 25-26, 2019

Brooklyn College of the City University of New York 2900 Bedford Avenue

Brooklyn, New York 11210

 

Tablo Claude Dambreville sou kouvèti a nan koleksyon prive Bernadette ak Menès Dejoie. Se Kessler Pierre ki fè foto a.

Kelkeswa pozisyon sou afè gwo manifestasyon atis yo te fè pa trè lontan, yon fè sèten sè ke yo kreye anpil mizik nan moman an, sou kondisyon pey a.

 

ROODY ROODBOY AK TI MARIO

Dener Ceide e reginald Cangé

Zafèm Ofisyèl

Savalou

Blaze One

Diskou Revolisyon

Darline Desca and BIC

Pwofesi

Stephanie Pierre  

Ayiti

Titi Congo

Pòtoprens

 

Pibliye nan jounal Ayisyen “Le Nouvelliste” le 19 Novanm 2013

Lò pwofesè Fritz Deshommes, vis rektè  rechèch nan Inivèsite Leta Ayiti ak yon delegasyon komite pou tabli Akademi kreyòl ayisyen an Madan Gourgue, Pastè Pauris Jean Baptiste, ak M.Ambroise te vin wè m pou mande m si m pa ta aksepte reflechi ti gout sou tematik sila a kise “ Istwa lang ak kilti kreyòl”, se te pou mwen yon trè, trè gran lonè. Mwen te trè kontan, mwen te menm yon jan flate. Se pou sa m ap remèsye mesyedam entelektyèl sa yo pou bèl opòtinite sa a, yo te vin ofri m nan.

Men, imedyatman tou, mwen te rapidman konprann ke sa yo t ap mande m nan, se te pou m te vini nan fakilte nasyonal etnoloji a pou m te vin prezante devan asanble etidyan ak pwofesè yo esplikasyon pa m sou konsèp ki se kreyòl, kilti, lang ak listwa kreyól la ann Ayiti.

A la verite, sa ta sanble yon ti travay ki ta dwe trè, trè fasil epi byen senp tou. Men an reyalite, li te ase konplèks paske li te kontwovèse anpil. Gen divès gwo pwofesè ki te trè save ki te deja bay opinyon pa yo sou bagay sa yo e yo pat toujou dakò, menm ant yo.

Men kòm sou bit mwen menm, mwen kanpe a ki se vodou ayisyen an, se donk nan limyè Vodou a n a va gade ansanm konsèp sa yo, epi n a va chache mete aklè sa moun ka rele « entèrelasyon » ki ka genyen ant divès lide yo.

Kidonk, an nou pran dabò mo kreyòl la, oubyen kriyòl la, pou nou wè si nou tout, nou pa ta ka mete tèt nou dakò sou li. Anpil moun di yon kreyòl, se ta yon moun ki blan men ki ta diferan de lòt blan yo ki, yo menm, ta sòti dirèkteman an Ewòp yo, nan tan koloni espayòl la sitou.., an 1492, nan tan Christophe Colon an.

Ki fè yon blan kreyòl ta fèt sou tè lakay pa nou e mo kreyòl la tou, li ta va yon mo ki ta fèt lakay pa nou tou. Alós, mo kreyòl la ta gen rasin ni nan lang panyòl « Criollo ». Ayisyen yo ta pran mo kreyòl sa a nan bouch kolon panyòl kreyòl yo epi yo ta adapte l kòm etan lorijin lang kreyòl ayisyen pa nou an. Mwen menm, mwen kwè moun ki kenbe rezonman sa yo, yo gen tò, yo pa gen rezon.

Poukisa bagay yo ta konsa a ? Senpman paske nan lespri lòloj vire sèten blan, lè sa a, epi jodi a tou, nan lespri anpil Ayisyen tou, sa ki akiltire pa movèz edikasyon yo te resevwa nan men blan sa yo, te gen yon  move lespri rasis ki tap byen mennen. Yo te rele sa sipremasi blan. Lide sa a te trè alamòd a yon sèten epòk.

Blan yo te kwè nèg pa ta janm ka pwodui anyen ki ta ka genyen valè sitou sa ki genyen awè ak savwa, ak kilti, ak lang, ak relijyon. Tou sa nou wè a, se blan an ki ta ba nou yo. Sonje kolon yo te mennen nèg yo nan koloni an, Nouvo Monn nan pou edike yo, pou enstwi yo, pou krisyanize yo ak pou sivilize yo.., a kote de fè kòb tou sou do yo !

Men sou baz lang kreyòl la ki ta vin de panyòl la, you moun ka gen anpil pwoblèm pou esplike konman blan panyòl sila yo ta ka bezwen sèvi ak yon lang ki ta diferan de lang papa yo ak manman yo, alòske tou lède, ni sa ki sot lòt bò dlo yo, ni sa ki te fèt sou tè lakoloni a, yo tout te genyen menm enterè, menm metòd travay, menm pwofi, menm si, sèten nan yo ta ka devlope yon ti aksan twopikal. Eksperyans nan tout Amerik laten an, nan montre w byen okenn ladan yo pat janm santi bezwen fè yon lòt lang ki ta diferan de lang manman yo.

Poutan, move tretman nèg yo t ap sibi nan men blan kolon yo te kreye nesesite pou esklav yo te gen lang pa yo. Se te yon kesyon enterè kolektif pou resiste ak lavi. Listwa di te gen pase mil lang ki te pale ann Afrik la. Men sou tè lakoloni a, yo pa te ka reyini selon lang, dapre yon lwa yo te rele « kòd nwa » ki te regle konpòtman esklav yo.

Esklav yo te bezwen yon grenn lang pou ini yo tout. Pa egzanp, lò yo te swete wè nèg mawon yo antre nan chimen lagè lendepandans la, Tousen Louvèti te bije al pèsonèlman nan doko yo pou konvenk yo. Se paske li te ka pale avè yo nan lang orijinal afriken an, yo te fin pa aksepte lage endepandans lan pou anbrigade tèt yo nan lame endijèn nan. Sete petèt la tou, nan tan sila, Kreyòl la ta ka koumanse pran nesans.

Kreyòl ayisyen an, depi lò a si tèlman byen evolye sou tè dAyiti a, li entegre nan fon kiltirèl kreyòl, tou sa yon moun ka bezwen pou esprime lide li. Li devlope plizyè konsèp ki trè kreyòl tankou kreyòl (pye) pit, kreyòl (pye) bannann, kreyòl Ginen. Menm jan ak reyalite sa yo, lang kreyòl ayisyen, ka sèlman sòti kote mo kreyòl la ta vle di kichòy tankou “ki vini, ki anjandre, ki sòti” nan yon lòt lang, osnon de yon lòt gwoup sosyal, ki ta va egziste anvan l, men ki ta va menm jan avè l, ki ta va gen menm nati avè l, kita va yon lòt lang ki ta sanble avè l, men diferan ak li.

Lang kreyòl la ka prezante l tankou yon lang ki òdinè, e se nan lang sa a m ap ekri konferans sa a jodi a. Men li kapab prezante l tou tankou yon lang ki litijik, ki vle di yon lang moun sèvi avè l nan relijyon vodou an pou esplike ki sa yon moun dwe fè, ki sa yo pa ka fè poutèt Bondje ki ekselan e ki toupuisan.

Lang kreyòl la, li vivan, sa vle di li evolye tou le jou. Li te pran nesans li yon jou, li pousyiv ak jenès li, li atenn matirite li. Vyeyès li a gen tan pou l vini. Sa w di jodia nan yon jan  n ta ka di ki modèn, nan yon lòt tan, ou ta ka chwazi dòt mo pou di menm bagay la. O kòmansman, pa ekzanp, se ta yon bann mo afriken ke moun te konn kole youn sou kote lòt nan yon lojik ki ta afriken, sètadi li te ka gen yon vokabilè ak yon gramè afriken.

Pa egzanp, yon fraz kreyòl ta ka sonnen konsa nan le tan:

Damsewa Badè miwasan mdi Gaou m sewa e.

Men jodi a, lè nou konsidere lang Fon an tout moun pale nan peyi Dawonmen an yo vin rele Repiblik Benen an, li evolye tou. Ki fè li vin sonnen konsa:

Danou wè sèwa gbètò lè miwazon mdi Hougan nouè sèwa e.

E nan ka sa a, tou le de fraz sa a yo ta vle di menm bagay, men nan de epòk diferan:

Lanj Gadyen nou an te chwazi fè nou yon pil mechanste lò li te mennen n isit la.

E mesye dam Kongo yo ta di :

Si Lan Ginen an pate lwen konsa, m ta va ale chimen mwen. Wout la long, li laj e pechè latè isit yo move.

Gras a pakèt kapasite absòption ak prezèvasyon dokiman istorik sa a yo Vodou an genyen an, nou ka jwenn nan li yon bann esplikasyon ki nesesè pou kenbe memwa pèp la. Esplikasyon sa a yo ta ka pèdi si n pat genyen kreyòl la pou raple nou yo.

O kòmansman se te avèk mo afriken yo te eksprime yo. Men yo ta ka endijèn Tayno tou. Se lò n rive nan Bwa Kayiman e desizyon te pran la menm pou n te sèvi ni ak Vodou an, ni ak lang kreyòl la tankou de branch yon sizo pou koupe kòd lesklavaj la, n ta di lang kreyòl la ta fèt ofisyèlman. Vodou ayisyen an tou. Se ta Tousen Louveti ki ta papa yo, e manman yo ta yon fi ki te rele Wandile, ke yo te rekonèt li sou non Wandile Janpiè Poungwe (Zambia M’Pungu) manman wa Tegbesou. Listwa di w wa sa a ta depanse tout fòtin wayòm ni an pou l ta rejwenn manman li. Yo te di l yo te vann manman l poul ale o Brezil e se la li ta al chache l.

Lang kreyòl la, li fagositik, sa vle di li ka vale, enkòpore epi dijere kèk mo, ou menm kèk espresyon lang etranje anndan li. Se nan nati li pou l fè sa. Lò mwen di lang kreyòl la gen tandans fagosite mo, ekspresyon e menm tout yon tèks ki ta sòti nan lang etranjè yo, m ap sonje koulye a yon ti chante tout Ayisyen konnen byen paske yo te konn sèvi avè l pou yo te jwe lò yo te piti. Yo te konn fè lawonn avèl. Chante sa a te rele :

Un p’ti pye Lorye :

« Un pti pye lorye ki a pèdi sè flè

Un pti van pase sou li ki a brize toute lè flè

La kolik o zabriko… doumbwèy cho!

Doumbwèy nan pwa sa gou ! »

Anpil moun te ka kwè yo t ap chante an franse, sitou lò yo te lekòl kay mè kote aprantisaj franse a te obligatwa. Gen lòt moun ki ta ka di tou lang chante sa a se nan lang « peti-nèg » li ye, sètadi yon franse mawon ki pa fin twò klasik. Men an reyalite, nan jijman pa m, chante sa a totalement an kreyòl, yon kreyòl ki fagosite gwo segman ou byen gwo mòso franse ladann pou rakonte jèn ayisyen yo sa k te rive blan yo lò yo te aprann kòmansman lagè lendepandans la.

Se pou konprann « Tipye lorye » a se te kolon wa Lafrans yo ki te konn mare yon ti branch lorye toutotou bò tèt yo jan nou wè l nan foto a. Li pèdi flè li ki vle di li pèdi tout lògèy li ak awogans li paske yon ti van pase sou li. Ti van sa a vle di ti van revolisyon 14 daout 1791 la ki te fenk kòmanse. La kolik o zabriko ki vle di vant fè mal, vant kòde, vant mennen, kay tout blan yo ! Sa tou se yon jijman ki pèsonèl. Li tout a fè sibjektif .

Pou gwo dòz imajinasyon avèk entelijans ki genyen nan ti tèks sila a, kote ansèyman listwa pa t pou kite mè yo konprann ki sa jèn yo t ap chante a, (kreyòl pale, kreyòl konprann !) Nan lakou lekòl kay mè Okap yo, se la ti medam yo te reyini nan lakou rekreyasyon an pou lanse premyè fwa nan dat 21 daout 1791  « Aya Boumbe ! Aya Boumbe ! » ki te vle di « Jou a rive ! Jou a rive ! » 

« Kanga moundele ! Kanga Bafiote ! » Mwen kwè yon blan franse osnon panyòl pa ta ka panse tèks sa a ni jodi a, ni nan epòk lontan yo. Mwen kwè pito tèks sa yo ta dwe fè pati de literati kreyòl menm si yo ta sanble yo te ekri an franse.

Tout bèlte a te chita sou diferans aksan tonik la kite genyen nan lang Bantou moun peyi Kongo yo te pale a. Lò ye te mete aksan an sou Kan an, nan Kanga a, li te vle di touye, pa egzanp touye blan yo ! touye moun yo ! Moundele, se apeprè menm sans ak mo moun nan genyen nan lang kreyòl la. Lò aksan an mete sou Ga a tankou kanGA Bafiote, Fiote a te vle di “Ansyen wayòm Kongo a”. Ba a yo te mete devan Fiote a di w se pou konstitye pliryèl la. Kidonk, kanga Bafiote te vle di “Sove ti moun Kongo yo, sove ti kriyòl Ginen yo.” Se fòmil sa a ki te petèt ala baz « koupe tèt boule kay la ! » Yo pat gen zam, se a manchèt ak dife yo te sèvi.

Lang kreyòl la, li litijik tou, ki vle di yo sèvi avè l nan relijyon Vodou an. Nan rit Rada a, pi fò mo yo sòti nan wayòm Alada Dahonmen kote moun yo te pale lang fon ak lang ewe. Nan rit Kongo a, lang nan sòti nan peyi Kongo kote moun yo te pale youn nan lang Bantou yo. Nan rit Petwo a ki fèt ann Ayiti, lang nan se kreyòl, e trè souvan se te yon Kongo ki te tradui literalman an kreyòl.

Men sa a, li an Fon, anpil Ayisyen konnen l :

O’Dan o’Kou Yèhwé

Danballa Wèdo o’Késou e.

O’Dan o’Kou Yèhwé,  Ou se Gran Moun lakay mwen.

Tèks sa a li sanble li ta granmoun paske lesansyèl sa li di a nan lang fon. Lò ou tradui li : Odan, ki se yon lòt non pou Danballa Wèdo, o’kou vle di lanmò e pa ekstansyon zansèt yo, Yèhwe vle di Bondje. Yo te souvan ba li non kòm Jehova ou byen Yave tou. Kesou ou byen Ketou se youn nan gran vil ki gen nan Nò peyi Danwonmen an. « E » yo konn mete nan fen fraz la, vle di « è », tankou an franse « est », an kreyól « se ».

Kidonk, tèks sa a vle di :

« Odan se Bondje zansèt nou. Danballa Wèdo se Yèhwe. Se Li menm nou te rekonèt lò nou te nan Ketou ou Kesou. Kidonk  li granmoun anpil epi li trè pi. Li dwe reye jodi a lakay mwen. »

Nan jijman pa m, orijin mo Kreyòl la ta egziste depi Lafrik lò yo di w popilasyon kreyòl la te la depi nan kòmansman dè tan, depi lakreyasyon di monn, yon tan ki te rele “ Aniye osnon Anye” ki vle di « osi lwen ke memwa moun ka remonte. »

Moun ki te konn achte esklav yo di w popilasyon Kreyòl la te de gran navigatè, men sou piwòg. Kòmkwa te gen anpil, anpil labou toutotou kontinan afriken an e gwo batiman tranzatlantik kolon yo pat ka janbe labou sa a yo. Genyen labou sa a toujou jouk jounen jodia. Se te popilasyon kreyòl la sèlman ki te ka fè moun janbe “laba”. « Bar la » sete yon mo Pòtige ki te vini de « barro ». Nan lang pòtige yo, « barro » te vle di « labou ». Popilasyon kreyòl Afrik sa a yo egziste toujou.

Yo rete toutotou kontinan afriken an kote yo genyen divès non tankou Krou, Kri, Kwa, Kriyo, Kriyòl,… kòm non etni pa yo. Y ap viv prensipalman bò Kot Divwa, Kap Laou, Siera Leone, Ginen ak Liberia kote non sa yo sèvi tankou non etnik yo. Se de yo n ap pale lò n ap di « Kwa asingbo » nan langaj Gede yo oubyen lò n ap pale de « Kwa de micho » ki vinn tounen Croix des Missions, Croix des Bossales, Croix Depre, Croix des Bouquets an franse. Dè fwa, yo konfonn mo Krou a pou Twou. Dayè, mo Kwa a pa ‘’Croix’’, li se yon teritwa ki ann Afrik ki rele Gran Gede. Mo Krou a se limenm ou ka jwenn tou ann Ayiti kòm nan non Twou di Nò ou Ti Twou de Nip ou Ti Twou Baradè… Afriken yo te pwononse mo Krou a avèk pwent lang yo, yo te woule nan bouch yo. Se sa k fe moun ki pale franse yo pran « Krou » a pou « Twou ».

E Kilti a, kisa li ye ?

Lakilti a se tout kalite lakonesans, tout sa ki bay moun fòs ak pouvwa, tou sa yon moun oswa yon pèp konn fè pou l metrize anviwònman li epi transfòme l, menm tou sa moun ka jwenn pou l kreye lòt bagay avè l. Mo kilti sa a dekri tout kalite resous ni moun ni bèt genyen e ki ka sèvi tou pou konplete fòs li ak pouvwa li.

Si moun ta vle konn plis sou kesyon lakilti a, nou ka di tou li rasanble nan yon grenn mo ki se la kilti a pou l di tou sa moun konprann lò y ap pale de savwa ki se refleksyon sou lakonesans yo, sou kwayans yo, sou pratik yo, sou sa ki rele limajinè a, sou kreyativite a, sou ideyoloji moun ki gen gwo lide yo, sou larelijyon, sou zar, sou syans, sou spò. La kilti a se difizyon tout savwa sa yo nèt, e se menm sa a, yo ka rele gou moun genyen pou lakonesans.

Konesans sa a yo ak manifestasyon yo se konesans estrikti ki fè inite pèp sa a osnon sosyete sa a. Alòs nou ka di kilti a se tout trè moun ka di ki distenktif pou yon sosyete, trè ki espirityèl, trè ki materyèl e menm trè ki afektif ki karakterize yon sosyete oubyen yon gwoup sosyal tankou yon pèp.

Nan definisyon sa a, nou ka mete tou, tout sa ki rele zar ak literati la, kijan moun pou viv, dwadelòm moun genyen ak sistèm valè yo tou, tradisyon yo ak kwayans yo.

Se sèten : nou kapab di anpil lót bagay ankó sou kilti kreyòl la. Se sa ki inifye nou e nou menm e tout pèp k ap viv nan Karayib la. Sitou, ló n ap konsidere yon pèp tankou sa moun yo te konn rele Black Karib yo, ki se Garifuna yo. Yo te rele yo tou Kalinago nan Ti Zanti yo ak nan peyi Beliz. Karaktè Nago moun sa yo te trè fó sou yo, yo te trè gèrye anpil tankou Ogou Feray. Nou jwenn anpil lót eleman kiltirèl ankó ki ini nou entimman tankou respè zansèt yo, respè lanati a epi yon istwa nou tout nou pataje ansanm depi anvan, epi pandan, peryód lesklavaj la ak lakoloni a.

Men konsa tou, nou ka jwenn manje nou konn manje yo ki baze sou diri ak pwa, dans nou yo n rele mereng nan, ritm mizikal tout rejyon karayib la ki akse sou tanbou yo, tout bagay sa a yo di w avèk fós: Se Kreyòl nou ye ! Kidonk Vodou, Santeria, Palos Mayombe, Soukous, Capoeira… tou sa se kilti pa nou.

Sa ki pi enpòtan an, se jan nou rekonèt youn lòt otomatikman. Nou se yon sèl, nou fè yon sèl pèp kite depòte pa fós, epi avèk fós pa nou, avèk lèd epi kouraj nou jwenn nan zansèt nou yo, nou rive rechouke ! Ayibobo !

Ayiti ou byen Ayi miton ti, nan lang fon an vle di « Dezómè tè sa a se pa nou » Ayisyen yo jwenn an konsekans yon eritaj ak, an menm tan, yon konsekrasyon premye pèp nwa endepandan ki sou tè sa a : Tè sa a, se pa nou li ye. Manbo, Grann Ayizan Velekete – se li menm ki te layite nat la pou nou. Layite se yon mo ki gen men rasin ak Ayi nan Ayiti a.

Listwa

Jan nou sot wè l la, ni lang kreyòl la, ni kilti a marye kole kole ak listwa pèp ayisyen an. Relijyon Vodou an tou, li marye ak konsèp sa a yo tou.

Gen moun ki, sou pretèks yo ta chwazi yon lòt relijyon poutèt pa yo, ta swete wè kolon vin pran peyi a ankó epi wè Vodou an disparèt. Nou kwè sa se manke konprann, se yon kokenn chenn kalite inyorans ak egoyis ki pa padonab. Imajine w paske yo menm yo gen dwa a, dwa pou yo chwazi relijyon osnon filozofi vi pa yo, zafè si peyi a kraze ! Sa pa fè sans, sa depase lisans !. Dapre yo, lòt moun pa gen dwa tou e se yo menm sèlman ki ta gen tout dwa ? Yo kwè, petèt, yo ta grandi tankou djondjon. Lapli tonbe yon jou e yo menm, nan demen, yo ta leve, yo ta pouse apati de anyen.

Ala! Se sa ki di sa yo vo. Yo pa genyen zansèt e yo fèt tou konnen!!! Sanble yo pa konprann : Si yon moun pa gen zansèt, kote li ta ka pase pou li menm li ta ka gen yon pase ..?

E, si li pa gen yon pase, konman li ta ka fè pou l ka bati yon fiti pou li menm ak pou pitit li ? Eske se renmen li pa renmen pitit li yo konsa ?

Mezanmi… Map kite nou la a, epi m ap di ak tout fòs mwen :

AYIBOBO pou 30ème anivèsè rekonesans lang ak kilti kreyòl la !!

 Pèp Ayisyen an pa ka tann ankó pou gouvenman Mateli-Lamót la pwomilge epi pibliye lwa sou Akademi kreyól la.

Max-Gesner Beauvoir

Ati ak Siprèm Sèvitè nan Konfederasyon nasyonal vodouyizan Ayisyen yo (K.N.V.A). (Oktòb 2013)