Yon van sèk k ap vante

Yon drapo k ap flote

Yon nasyon k ap chache

Yon manman, yon matant, yon tantin, k ap chache…

Yon nasyon k ap chache ki kote li prale.

Yon panye k ap bouske

Yon kivèt k ap chaje  

Yon vwa fèb k ap kriye…,

Yon laye k ap woule woule, toupatou nan lari….

Yon kò chèch k ap mache… k ap rele…, k ap rale… 

De pye fèb k ap twote, pou yo jwenn ak lavi.

Yo monte, yo desann, yo bwote,

Pou ba pitit lavi, pou ba lavi valè.

Youn – De – Twa – 1000 – 100 mil…

Yon pil, yon bann, yon pakèt…

Y ap mache,

Y ap bouske,

Y ap kouri, pou yo jwenn ak lavi…

Yon lavi san lanvè 

Yon lavi san nandrèt ki kontinye file, tankou zangi nan dlo…

Yon lavi y ap chèche ki ba yo do,

San li pa di yon mo;

Poutan, se yo ki bay lavi

Se yo k ap bay lavi pou Ayiti pa fin peri

Se manman yo ye.

Paul Tulcé (Pòl Tilse)

 

Mwen tande bri pye w k ap mache nan fon nanm mwen.

Mwen tande bri rèv ou k ap envite m mache

pou mwen pran wout ak ou

pou nou mache anba lonbray Makandal.

Mwen tande bri kò ou kap envite m ekri

Pou m konpoze yon melodi

Yon chante rasanbleman pou yon konbit nasyonal.

Mwen santi souf ou ki ap pouse m nan direksyon lavi.

Wi, mwen tande bri pye w,

Mwen wè limyè grenn je w

k ap klere wout pou nou vanse;

Mwen tande bri pye w k ap reveye nanm mwen;

K ap envite m mache, sonnen lanbi rasanbleman,

Pou yon mach militan

sou mak pwent pye Nèg Mawon.

Lalin lan louvri je l pou li gade,

pou li konprann,

pou li patisipe nan sibvèsivite kè ou

k ap swete,

k ap rele,

k ap envite n pou nou pran wout ak ou

nan fon bwa Kay Imanm

kot Ayisyen vanyan ap fè sèman

pou kase chenn soudevlopman.                            (Paul Tulcé; Liv: Konfesyon (2012)

Kalfou Refleksyon  /  pou Foubi Lide

Vol. #2020-1                                                            Brasèd Lide: Paul Tulcė

Nan moman n ap ekri refleksyon sa a, imaj anpil konpatriyòt Ayisyen monte nan tѐt nou.  Sa ki ap soufri an silans paske yo pa wѐ kote nou prale, sa ki fache, sa ki dekouraje paske yo pa renmen sa k ap pase nan peyi a, sa ki eseye bay vag paske yo pa ka pran presyon dekourajman ak fristrasyon devan move lavi, move imaj peyi sa a genyen nan je moun sou tѐ a.  Men tou, nou gen imaj divѐs konpatriyòt ki toujou la ting ting, kinalaganach, paske yo kwѐ nou pa ka pran libѐte ni dekouraje, ni lage sa ; se nou ki Ayisyen, se nou ki pou fѐ Ayiti avanse.

Lѐ nou mache chѐche, founi zòrѐy pou nou tande refleksyon yo, pou nou konprann sa k ap pase, nou remake anpil Ayisyen kontinye reve yon Ayiti yo te konnen, 30, 60, 70 an pase, e yo ap analize, reve, bati yon plan, yon estrateji devlopman pou Ayiti, nan tѐt yo, dapre sa yo te konnen an, dapre sa yo te konprann nan epòk sa a.  Anpil nan yo sanble ta vle pou se dapre sa yo te konnen nan epòk sa a yo pou yo ta wѐ Ayiti ap travay pou li soti nan pwoblѐm li ye nan ane 2018 etan n ap ekri atik sa a. Alòske nou konnen déjà, depi avan 1937, te gen konpatriyòt ki te oblije kite peyi a al chѐche travay lòt kote, jiskaske Dominiken te masakre plis pase 5,000 Ayisyen ki te al travay an Dominikani (masak 1937) ; nou pa ka fouti kwѐ Ayiti te déjà devlope, ni nou pa ka di Ayiti te sou bon wout pwogrѐ.  Kidonk, pa gen mwayen pou nou ta itilize modѐl epòk ane pase sa a yo kòm mwayen pou nou soti nan twou nou ye a, ni pou nou ta vle bati yon plan devlopman sou modѐl epòk sa a yo.

Malgre tout sa, lѐ nou grate nannan refleksyon konpatriyòt nou yo, menm si anpil ladan yo bwouye, menm si konfizyon yo bay kѐ sote, rete yon bagay ki bay espwa : Anvi pou Ayisyen wѐ Ayiti fѐ pwogrѐ a la !  Kidonk, depi gen anvi pou pwogrѐ, nou kapab rive nan devlopman, si nou foubi lide yo, netwaye sa k merite, eklѐsi, epi ranfòse sa k nan bon wout, pou nou mache vanse sou wout devlopman an.  Kalfou Refleksyon vle lanse travay sa a.

Nou pa gen pretansyon fѐ travay la poukont nou. Nou pa gen pretansyon pase kòm moun ki konnen.  Nou senpleman ap kòmanse foubi lide yo pou ede lanse deba a.

Koze a di: « kalfou a pou nou de », noumenm nou di : Kalfou a pou nou tout !  Kidonk, Kalfou Refleksyon gen plas pou ou.

Menm jan ak Amartya Kumar Sen[1], nou gade moun nan yon doub wòl.  Yon pa: kòm “ajan” epi “benefisyѐ” devlopman; yon lòt pa, tankou “jij” ki pou evalye pwogrѐ yo.  Nan menm sans lan, nou dakò ak Manfred Max-Neef[2] ki di: “Devlopman se liberasyon posiblite kreyatif”.  Kòm ajan devlopman, yon moun dwe toujou ap travay pou devlopman.  Se noumenm sitwayen Ayiti ki pou libere « posiblite kreyatif » sa a, pou nou fѐ devlopman Ayiti.  Kozman an se : konbyen nan nou ki ko aksepte fѐ premye pa sa a nan direksyon liberasyon kreyatif sa a, liberasyon sans kreyativite sa a nou sanble pѐdi nan kolonizasyon an ?  Yon bon sans nou oblije reprann, mete nan tѐt nou, pou nou ka reba tѐt nou valѐ, rebay sa nou genyen valѐ, sѐl bon kondisyon pou nou rive fѐ lajan, bati ekonmi peyi nou.

San patisipasyon moun, san patisipasyon sitwayen peyi, pa gen devlopman ki posib.  E, pou sitwayen patisipe nan devlopman, fò li konprann sa devlopman ye, fò sѐvo sitwayen an libere ase pou li aksepte tѐt li kòm moun, pou li ap travay nan devlopman tѐt li, kòm ajan epi benefisyѐ devlopman.  E, pou sitwayen an mete tѐt ansanm ak lòt sitwayen pou yo travay nan devlopman ansanm, fò yo ka rekonѐt valѐ youn lòt, epi rekonѐt valѐ sa yo genyen nan anviwonman yo.  San pa sa, ou ka gen yon aparans devlopman ki se etalaj byen materyѐl nan sѐvis yon ti gwoup moun, yon ti klik pwofitѐ, etan rѐs popilasyon an rete kòm enstriman, zouti pwodiksyon an favѐ ti minorite ki ap jwi benefis yo.

Nan travay devlopman yon peyi, pa gen plas pou moun rete ni deyò, ni dѐyѐ, ni akote.  Fò w ladan l !  kidonk ou pa ka dekouraje. Ou pa ka rete ap gade sou lòt moun.

Sitiyasyon Ayiti a kapab pa bon.  Se vre. Men ni kòlѐ, ni dekourajman, ni « bay vag » pa p pote solisyon nou ta renmen yo.  Si zansѐt yo te dekouraje, si yo te vag, jodi a nou te ka nan esklavaj anba fwѐt kolon yo toujou.  Koulye a, se nou ki pou fѐ.  Pou nou fѐ devlopan Ayiti, fò nou konprann sa devlopman ye, e se pou nou ka chwazi kijan nou ap fѐ devlopman an.

Pou noumenm, posiblite yo la.  Se chak sitwayen, kòm ajan devlopman ki pou degaje li pran wòl pa li o serye.  Se moun ki fѐ devlopman e se pou moun devlopman dwe fѐt.  Men pou devlopman sa a fѐt, fò nou libere posiblite kreyativ sa a, sa Martha Nussbaum[3] rele “kapasite konbine” ant sa moun ye, ak sa moun kapab fè.  Se poutѐt sa nou kòmanse travay la pou ede eklѐsi lide devlopman an nan tѐt tout patisipan, kidonk, nan tѐt nou tout sitwayen.  Kalfou Refleksyon ap bay koutmen pa li nan travay sa a.

Li fasil pou moun konfonn zouti devlopman ak devlopman.  Anpil moun konfonn rezilta sa devlopan pwojte ak devlopman.  Petѐt se youn nan rezon nou konn tande konpatriyòt nou yo ap plenyen, mete presyon, fache, fѐ gwo kòlѐ kraze brize kont gouvѐnman pou sa yo kwѐ gouvѐnman te dwe fѐ yo santi ki pa fѐt.  Yo mete presyon fòse leta depanse pou rezilta, pou reflѐ devlopman olye yo mete presyon pou devlopman.  Ou konn tande menm moun ki nan gouvѐnman oswa opozan ki vle ale nan gouvѐnman ap di de koze sou devlopman ki fѐ w santi yomenm tou yo pa ko klѐ.

Se vre li pi fasil pou nou defini pwogrѐ devlopman pote, oswa montre dezas soudevlopman fѐ,  dapre transfòmasyon fizik ki fѐt yon kote,  dapre jan ekonomi kote a ap mache.  Se vre li pi fasil pou w mezire kantite byen materyѐl devlopman pote pou yon peyi pase ou mezire devlopman an limenm.  Yon peyi gen dwa rich epi li soudevlope.  Yon peyi ka gen yon pil etalaj gwo bagay tankou : bѐl wout, bѐl limyѐ, ak bѐl reflѐ devlopman k ap klere « kou miwa dѐ zanj » epi popilasyon li soudevlope, nan mizѐ.  Mete bѐl bagay nan yon peyi pa vle di devlopman. Ekzanp : si yon peyi depanse pou li mete limyѐ toupatou, bati gwo kay an vit, bѐl sal sinema, bѐl ayewopò, bѐl wout, elatriye, epi pa gen anyen an plas pou bagay sa a yo rantre lajan ki ap soti lòt kote vini nan peyi a, se tankou peyi sa a chwazi depanse pou li pa rantre anyen.  E ou ka konprann : depi ou ap depanse san ou pa antre anyen, se pòv w ap fѐ tѐt ou pi pòv. Kidonk : fò nou gade byen ki sa nou vle kòm devlopman, e ki sa nou dwe fѐ ki bon pou nou kòm pѐp.

Kalfou Refleksyon ap anbrase travay sa a, pou li ede foubi lide yo, dekwa pou nou ka separe limyѐ, pou plis nan nou vin wѐ pi klѐ kote nou dwe ale, konprann kijan nou ka pran etap yo, pou devlopman an ka fѐt toutbon avѐk nou tout, e pou nou tout.  Sa mande nou poze pou nou ka depoze.   Pou koulye a, an nou poze. An nou kase randevou, nan pwochen nimewo Kalfou Refleksyon pou nou kontinye Foubi Lide .

[1] Sen, K. Amartya.: Development As Capability Expansion PP:41;  Oxford University Press. (1987).

[2] Neef, Max Manfred.: Interview with Amy Goodman; Democracy Now.; DemocracyNow.com. Nov. 26/2010

[3] Nassbaum, M. :Creating Capabilities: The Human Development Approach; (2011) PP. 17-25

 

Syèl la prèt pou kouche sou bra solèy lavi w

Poutan, yon latriye timoun

Granmoun

Tout aliyen ap tann

Yon transfè

Yon anvlòp

Yon kout fil

Yon komisyon w voye

Pou chodyè yo ka monte.

Ou chita

W ap panse

W ap kalkile

W ap eseye trase kata lavi

Pou w dekouvri yon jan, yon mannyè, yon strateji

Pou ou wè kote w prale.

W ap gade tiktak lavi a k ap kouri

Menm lè nannuit bare solèy sou pon zetwal jounen ki refize limen.

Ou frape

Ou reponn

Pesonn pa janm fè w sign.

Chak jou w leve

Ou pran lari

Ou brase, ou vire

Ou frape, ou souke, pou si lavi ta vle reponn …

Tonm

Tonm

Tonm

Tonm

Tiktak lavi a pa chanje.

Tèt ou prèt pou pati kite lavi w dèyè

Pou w degaje w, brase chabon nan sann dife lanfè

Pou batman kè ou pa kanpe.

Kè w ap boule w

Sèvo w prèt pou pati

San yon gout dlo pou rafrechi lespri w.

Ou travay, ou redi

Fouye lavi nan tout rakwen, pou yon lè

Yon lè, ou ta banke ak yon frechè, yon bouke flè.

Tonm toum lavi

Tonm toum fredi

Chay yo twò lou pou ou. …

W ap mache, w ap brase, w ap tribiche

Monte desann chèche chimen nan fon lespri w

Pou ou wè, si yon lè, ou ta souke zetwal nou yo ki ap dòmi;

Poutan, Chans ou kole nan fon ganmèl malè esplwatasyon.

Tonm

Tonm

Tonm

Tonm

Tiktak lavi pa vire bò.

Ou pati

Ou pran lyann

W al ateri nan lòt peyi.

Ou pran kouri kite peyi w

Kite zanmi, kite fanmi w

W al ateri nan lòt peyi

Kot yon bann moun ki pa sanble w

Ki pa konnen w

E ki pa ba lavi menm sans ak ou.

Ou travay, ou rantre

Chèk la pa janm ase.

Chak jou w leve ou pran lari

W al  tribiche, w al bourike

W al “ponnche”

W al bay san …

W al bay lè …

Se sa k woutin lavi w.

Ou monte

Ou desann

Chak jou gen menm koulè.

Tonm

Tonm

Tonm

Tonm

Tiktak lavi a pa chanje.

Ou pa gen dwa malad, ou pa gen dwa absan

Lakay ap tann

Ti chèk la twò piti. …

Bòs la pa ka konprann.

“Bil” yo pa ka ret tann.

Tèt ou bwouye

Tèt ou chaje

Lakay pa ka konprann. …

Yon peyi k ap trimen

Yon peyi y ap plimen

Poutan, se sa w genyen. …

Ou ta renmen l chanje

Ou ta renmen l leve

Pou yon lè, yon lè tankou Jodi, ou ka tounen lakay

Poutan, lannuit bare solèy sou pon zetwal lavi ki refize limen

Nyaj yo bare chimen

Pou anpeche flè yo pouse.

Yon chimen san trase

Yon lavi san koulè

Rèv ou chita nan fon ganmèl malè.

Ou mache

Ou kouri

Bouske lavi nan faktori

Dizèdtan, douzèdtan, fredi, lanèj, ou la

Malgre imilyasyon;

Lakay ap tann, se ou ki pou reponn …

Demonstrasyon, pwotestasyon, se ou ki toujou la

W ap goumen

W ap rele

W ap reyaji

Defann imaj peyi w …

Se li w genyen.

Chak jou w leve

Chak jou w kouche

Chagren monte lapyè l sou tèt biskèt tèt ou

Ki fè, somèy pa vin nan je w

Poutan, Tansyon ap sakaje w.

Tonm

Tonm

Tonm

Tonm

Syèl la prêt pou kouche

Nan bra solèy lavi w

Poutan, se ou ki pou reponn

Yon nouvèl

Yon kout fil

Yon “anvwa mwa”

Yon lanmò

Yon lopital …

Mwa kay la ki rive

Lekòl yo pou w peye ….

Ti chèk la twò piti.

Tonm toum lavi

Tonm toum fredi

Tren an ap fofile nan tou tinèl Bouklin

Etan yon nas filarenyen panse ap plòtonnen lespri w.

M ap gade w

W ap gade m

San je nou youn pa janm wè lòt

Lespri nou makònen.

Ayiti

Ayiti

Kilè w ap fè yon pa!

Ou frappe

Ou reponn

Pesonn pa janm fè w sign.

Souf ou prêt pou koupe

Chay yo twò lou pou ou.

Tonm toum lavi

Tonm toum fredi

Lakay ap tann

Chodyè yo pa monte.

Tonm

Tonm

Tonm

Tonm

Transfè a pa ase.

Syèl la prêt pou kouche

Sou bra solèy lavi w

Poutan, yon latriye timoun ap tann

Paske,

Tiktak lavi a pa kanpe.

Ou frape

Ou rele

Se ou ki pou reponn

Se dyaspora ou ye.

Dènye pòtre w m gen nan memwa m, cheri

se sèt koulè dantèl jipon talatàn ou.

Mwen chèche w toupatou.

Tout kote mwen mande, yo mande m si mwen fou.

Dènye pòtre w m gen nan memwa m

se 18 me ou t ap fete.

Yo di drapo w te konn monte byen wo.

Tout lòt kote te respekte w.

Dènye pòtre w m gen nan memwa m

se jou premye Janvye.

Tout moun te deside bwè soup premye janvye.

Lavi w te fè mizè kaba

Kote w ale?

Dènye pòtre w m gen nan memwa m, cheri,

yo di Desalin t ap ba Petyon lanmen

pou eseye tabli renmen. …

Renmen, renmen, sa pati kou yon bon rèv!

Dènye ane w voye nouvèl

Ou te sou bisantnè.

Estime t ap eseye pyese moso asyèt yo ki kraze …

se sa moun kwè.

Depi lè sa a m ap espere w.

Mwen chèche w toupatou.

Mwen fè tout fent pou m ka jwenn ou.

Mwen mèm swete mwen ta reve w!

Rèv, rèv!

Rèv nan nwit, rèv je klè;

Tout rèv se rèv.

M reve nou kase ren tout divizyon pou nou reba lavi valè!

Di m don kote w ale!

Dènye gout dlo frechè ou te ban mwen

se van lespwa ki t ap soufle

pou n te tabli demokrasi 7 Fevriye;

poutan, anvan li jou, konvre zobop pase.

Cheri, dènye ti gou renmen w met nan memwa m

ven tan sèlman mwen te genyen.

Ou t ap montre m renmen.

Renmen, lanmou, sa efase nan fon memwa m.

Dènye pòtre w m gen nan memwa m

Se nan sous dlo Ka Sis nou te kontre.

Koulye a, sous la prèt pou seche.

Kote w ale?

De (2) dènye fwa mwen te reve w, peyi mwen

Mwen t ap swete ou retounen

sa ou te ye: “Peyi Mwen”

rèv zansèt yo, kot lawouze tounen dyaman nan dan solèy

Dènye pòtre w m gen nan memwa m, cheri

Ou t ap wouze fèy sitwonèl, pou nou fè te.

Dan ou te blan kou dan zonbi;

Dlo larivyè w t ap koule fre.

Depi lontan w pati, cheri,

nou pa ka wè w.

Nannuit bare chimen n gwo lanjelis sou wout lavi.

Ki sa n ap fè?

Ki sa n ap fè pou nou reprann tèt nou?

Ki sa n ap fè pou n detere nanm nou

ki antòtye nan kòd pikan malvèsite? …

Cheri, ki lè n ap wè w tounen sa ou te ye!

Zobop manje Kristòf sou pon wout devlopman

menm plas kav li nou pa ka jwenn nan Sitadèl!

Memwa Lanprè ale; rèv nou ap disparèt.

Ki sa n ap fè?

Ki sa n ap fè pou nou reba w lavi!

Cheri, dènye gout souf m ape rele

Se pou ou

Se pou li

Se pou nou;

Nou tout ki t ap reve, swete

Nou tout ki t ap chèche pou nou kontre ak sous lavi;

Nou tout zwazo mangay

Pitit lakay:

Rèv nou pa dwe seche!

                                                                             (Paul Tulcé; Liv: Konfesyon (2012)


 

IMAJINASYON-1

 

M imajine yon jou

Mwen ta kontre ak jèm lavi.

M imajine yon jou

Mwen ta kontre ak grenn lanmou.

M imajine yon jou

Lavi ta vle kontre ak nou

Pou li di nou, pou l separe ak nou

Sekrè ki fè solèy leve chak jou.

M imajine yon jou

Mwen ta kontre w sou tè Lafrik.

M imajine yon jou

Mwen ta kontre ak ou, pou nou manje foufou,

Pou m admire bouch ou,

Pou m admire po ou,

Pou nou pran gou lanmou …,

Pou nou reprann nanm nou.

M imajine yon jou,

Nan peyi nou,

Mwenmenm ak ou, nou ta rive fè youn

Pou lavi vin gen bon gou 

 

IMAJINASYON-2

 

Mwen mache sou kat pat pou m dekouvri chita w

kote zetwal ap balize sou lantouray.

Ou te chita ap respire odè pafen

ilan-ilan, odè flè bi, ak sitwonèl

etan zetwal yo ap vegle gout dlo seren

sou plant lavi; Lavi peyi n zòt ap bimen, 

lavi n ap eseye sove jan nou konnen

pou prezève boujon espwa pou sa k dèyè.

Mwen mache sou kat pat pou dekouvri chita w

etan w ap eseye konte grenn je zetwal

nan fon jaden edenn kote nou te soti,

kote nou dwe tounen pou nou tete Lafrik,

lèt manman nou, lèt natirèl ladrès panse,

pou nou mache, bouske rasin laverite

sèl bon zouti ki pou ede n voye jete

pwazon frankofoni ki marinen lespri n.

Lalin lan te kanpe sou tèt yon pye palmis,

sou plas piblik kote powèt yo reyini

pou obsève sa k ap pase sou galeri w,

nan fon kalbas lespri w ki ban m anvi ekri

pou m grafiyen pawòl zansèt yo t ap dikte

nan lantannman tout fèy papye ki vle tande.

Mwen mache sou kat pat pou dekouvri chita w

sou plas piblik ki fè n sonje 1804

liberasyon zansèt nou yo te kòmanse,

liberasyon pou mwen ak ou nou kontinye

si pou lavi gen sans, si pou peyi nou dekole.

Se la mwen te mache vin dekouvri chita w

sou pwent pewon galri kote ou te chita

ap kalkile kote n soti, kote n prale, 

etan m ap lonje fil kontak ki nan lide m

kole l ak pa w, pou nou rive bati Kouran

lide lanmou ki pou mete nou tout ansanm,

pou nou bati yon sosyete kote lanmou,

travay, ak rèv zansèt nou yo se bousòl nou.

Pou sa, cheri, mwenmenm ak ou nou rankontre

Pou sa mwen kontinye reve si mwen ka vin nan pye w,

fè serenad pou ou, chante, grate pye ou,

file zegwi w, jouk mwen rive kapte kè ou ;

pou nou mache, pou nou pale, pou nou goumen

jouktan lalin avèk nannuit kouche ansanm pou akouche limyè jounen.

 

IMAJINASYON-3

 

Mwen chѐche w

Kote moun di yo satiyѐt sekrѐ lavi

Mwen chѐche w

Kote lavi ap boujonnen nan grenn mayi

Mwen chѐche w

Tankou gode k ap tire dlo nan kannari.

Mwen chѐche w

Kot peyizan ap rara tѐ pou yo simen

Kot basen dlo nan larivyѐ ape kimen

Kote nannuit ap separe ak lajounen .

Mwen chѐche w

Kote limyè ap fofile nan fetay kay

Mwen chѐche w

Kote goutyè ap defile nan fil kay pay

Mwen chèche w 

Tankou boujon ki ap chѐche grenn je solѐy.

Mwen cheche w;

mwen chѐche w….

Kot lafimen ap vwayaje pote mesaj

Kote fanm saj ap delivre sa k nan pasaj

Kote vapѐ ap boukannen founo chabon

Pou rann lavi posib nan recho moun grangou.

Mwen chѐche w ; wi mwen chѐche w ;

Mwen chѐche w toupatou

Jouk mwen jwenn ou nan imajinasyon m.

Demele

Nan peyi Ayiti, si w pa t leve nan gran fanmi, pare w goumen pou w ka viv!

Demele, se non sa a tout moun te konnen.  Men, ou mèt kwè m, si w vle, se pa non sa a manman l ak papa l te ba li.  Gen de non ou pote, se lavi a ki ba w li; dapre sa w ap fè, dapre jan yo wè w nan sosyete a.  Si w se grannèg, y ap rele w “msye Entèl”. Si w se malere, ou se “Ti Entèl”.

Demele, se yon ti malèrèz ki desann lavil tou piti.  Li te ka gen 14 an konsa lè ni manman l, ni papa l mouri.  Li pa te gen ni tonton, ni tantin ki te ka ede l.  kidonk, li pa te gen lòt chwa: demele l poukont li pou li viv.

Moun ki te fèk konn wè l nan lari Okay te ka konprann se yon ti dam andeyò ki pèdi lavil la. Alaverite, li pa t konn vil la byen lè li fèk desann.  Yon sèl bagay, li te konnen ki kote li vle ale nan lavi.

Premye sa Demele fè: l al frape pòt yon dam, yon komèsan lavil la, l al chèche travay.  Ou konnen!  Moun sa a yo, yo resevwa yon moun dapre kote yo kwè w soti.  Pou yo ba w travay, fò yo konnen”ki tit ou”.  Ki tit ou a, se pa sa w konnen non!  Men se ki kote w soti ak ki moun ou konnen.  Ki fè, se pa san rezon, jenn gason nan Pòtoprens konn di w: “Fò w konn moun”! …

Paske li pa t “konn moun”, Demele pa t ka jwenn travay.  Li mache, l ap frape yon dezyèm pòt;  fwa sa a, kay yon avoka tout moun konnen nan vil la.  Lakay mèt sa a, se franse sèlman yo pale.  Pou kòmanse, li marye ak yon fanm etranje yo di ki se yon ansyen mè.  Lè Demele parèt, se yon pitit mèt la li trape ki pa pale kreyòl.  Ki fè, yo youn pa ka pale ak lòt.

Demele mache poul li.  Li al ateri fwa sa a nan yon gwo kay balkon ak yon gwo lakou.  Se kouvan “Lacharitesilvouplè”.  Lè li rive, li te vè 6 è konsa, yo di li “mè yo ap soupe” yo pa vle moun deranje yo.  A! manmzèl wè l ap fè move kout zo!  Pandan tan sa a, li gen yon grangou k ap touye l.  Tèt li an boulatcha, li pa ko konnen ki bò li pral dòmi.

Li kontinye konsa. Li pase nan divès kay, li pa jwenn anyen.  Chak kote ba l yon boulòk.  Li fè premye jou a, dezyèm jou a, konsa.  Sou twazyèm jou a, vè zòn apremidi, manmzèl tonbe nan estasyon machin yo.  se la li vin jwenn yon ti djòb pote.  Yo ba l pote yon sak pwovizyon.  Manmzèl tou fèb, l ap trese anba chay la, men li degaje l, li rive.

Li retounen nan estasyon an. Fwa sa a, li fè yon bon tan, li pa jwenn anyen.  Pandan tan sa a, jenn gason nan estasyon an ap tingting li.  Gen sa ki pran plezi ak li.  Gen sa ki vle fè lòt bagay ak li.  Men, manmzèl konn sa li vle, li pa nan griyen dan ak pesonn.  Li dòmi nan estasyon an kanmèm, paske li pa t gen lòt kote pou l dòmi.  Li degaje l jwenn yon mamit dlo, li fè twalèt li.  Li pase tout de premye mwa yo la, nan estasyon an.

Yon bon apremidi, se te yon vandredi sen, estasyon an pa t gen afè.  Manmzèl degaje l, li antre nan yon legliz.  Li ouvè de bra l, li lapriyè: “SakrekèdeJezi: se pòv ou te ye menm jan ak mwen.  Kote ou pase, yo te voye w jete menm jan ak mwen.  Yo te touye w paske ou te fè w ak pòv.  Lamès ap fèt la a, men mwen, m pa konn pale franse.  Se avè w m ap pale, ou ka konprann.  Ou te leve, se sa yo di.  Sa vle di: ou vivan.  Ou ka tande m.  Lavi a pa bon pou mwen.  Degaje w, fò m jwenn yon demele”.

Li retounen nan estasyon an.  Pa yon grenn machin!  Li pa ko wè kote li pral dòmi.  Li fè yon chita sou pewon yon boutik ki fèmen.  L ap kalkile.  Gen yon jennonm ki pase sou yon bisiklèt, li gade l, li ale.  Jennonm lan tounen pase yon dezyèm fwa.  Sou twazyèm fwa a, li kanpe bisiklèt la.  Li fè Demele sin vin jwenn li.  Demele gade l, li bese tèt li.  Jennonm lan pwoche li di: “ou pa ta renmen fè yon demele?”  Demele reponn: “retire w sou mwen msye! … paske mwen nan lari a lè sa a pa vle di mwen se yon epav pou sa!”  Jennonm lan vire, li ale.  Li te vè 11 è nan aswè konsa.  Demele apiye kò l bò mi boutik la, li dòmi la.

Premye kamyon ki parèt nan estasyon an rive vè 4 è konsa.  Manmzèl reveye ak tout fatig li, ak tout dòmi nan je l, li pwoche.  Chofè a di: “O, Demele, apa se sèl ou ki la a!”   Demele pote pou yon premye moun.  Li retounen.  Kamyon an ap debake.  Gen kèk bwat katon yo debake pou yon famasi gran ri.  Chofè a mande pou yon bouwèt, li pa jwenn.  Kontwolè machin lan demare yon bouwèt nan yon poto, li ba Demele l.  Manmzèl debat, li chaje bwat yo, li rale.  Etan li prale, l ap rale bouwèt la, chofè a di: “ A! se liberasyon d la fam, demele w!”.  Demele kanpe tou bouke, li reponn: “Se pa fanm sèlman non ki merite libere! Gason yo tou!”.  Pawòl sa a pase nan zòrèy yon wachmann (yon mawoule), li desann nan konsyans li.  Li ede Demele pouse bouwèt la. 

Yo rive, yo debake bwat yo.  Wachmann lan mande Demele: “Kote w moun?”  Demele di: “mwen se moun Latibolyè.  Manman m ak papa m mouri depi de (2) zan.  Ti bout tè yo te kite pou mwen, yon chèf seksyon ak yon apantè fè konplo, yo pran yo.  Te gen yon milèt, li trape pas, li mouri.  M te gen (2) de kochon, leta touye yo pou PEPADÈP.  Mwen pa t gen lòt chwa, m vin isit.  Mwen kite lekòl nan mwayen en…. Sou kozman sa a, dlo koule nan je l.  Li sonje manman l ak papa l.  Wachmann lan tou, tonbe kriye; li di: “ka nou pa diferan.  Mwenmenm, se yon jandam ki touye manman m; mwen te gen 6 zan.  Mwen te rete yon kote, yo bat mwen chak jou; mwen sove vin isit.  Depi lè sa a, m ap fè wachmann (mawoule).  M pa t konn papa m.  Li pa te okipe m.  Jandam lan touye manman m poutèt yon afè kat nan mache”.  Sou koze sa a, yo kriye pi rèd.  Yo rete la jouk li fin jou.

Pandan tan sa a, mèt bouwèt la fè plent nan lapolis. Li di yo vòlè bouwèt li.

Mesye dam yo retounen nan estasyon an pou y al mete bouwèt la la.  Se konsa yo kwaze bab pou bab ak yon jandam ki di yo, yo “arete”.  Tan pou yo ta mande pou ki sa, yo chak resevwa 2 souflèt marasa.  Yo mennen yo nan biwo lapolis.  Sèjan nan pòs la ap poze kesyon. Demele ap reponn.  Tan sa a, tout tèt Dyejis ap senyen anba kout kòs revòlvè.  Demele esplike, se kontwolè machin lan ki te ba yo bouwèt la; yo pa konnen kote li te pran li… sa w tande a yon jandam ba l yon souflèt: “se fout manti w ap fè, manman rizèz!… kote w te ye ak wachmann lan?” 

Pandan tan sa a, yon jennonm antre, li mande sa ki genyen.  Yo rakonte li, epi li di: “wi, se posib.  Mwen te wè ti fanm sa a nan pwent kalfou estasyon an ap fè woulman”.  Se lè sa a Demele sonje jennonm lan ki te pase sou bisiklèt la.

Yo mete Dyejis nan prizon.  Yo bat Demele byen bat; yo imilye l kòm “awonna”, epi yo voye l ale.

Dyejis fè twa jou nan prizon. Demele pa janm lage l.  Li pote manje chak jou pou li. Li konsole l.

Lè yo lage Dyejis, li tou al lakay li ak Demele.  Li te vè 5 è konsa.  Demele lave rad Dyejis.  Li fè manje ba li.  Li bouyi yon beny fèy ak zorany si, li fè Dyejis benyen.  Yo chita, yo pale.

Lè li te vè 9 è aswè, Dyejis mande Demele kote l rete.  Demele di li pa gen kay; se nan lari l ap dòmi.  Dyejis te gen yon sèl kapay kote pou li dòmi.  Li ranje l, yo dòmi ansanm.

Obout 2 semenn, Demele montre Dyejis ekri jiskaske li siyen non l.  Yo pase ennan (1 an) konsa, nan menm kay, nan menm kabann. 

Nan tout katye a, tout moun konprann yo se madanm ak mari.  Men yomenm, yo konnen yo gen yon lòt relasyon.  Lòt wachmann parèy Dyejis pase l nan betiz, paske li di yo li pa nan anyen ak Demele.  Yo di li pa gason.   Ennan pase, yo kontinye rete ansanm. Yo al lekòl ansanm.  Youn ede lòt.  Yo rive pase sètifika.  Dyejis al aprann mekanik.  Demele aprann koutiryè.  Yo degaje yo.  Chak ti kòb yo genyen, yo mete yo ansanm.  Yo debat konsa, yo bati yon ti kay ak yon bon ti lakou.  Yo fè yon galri dèyè kay la.  Chak swa, moun ki pa konn li, yo fè lekòl pou yo.  Chany, Timoun kay moun, Moun k ap pote, Wachmann, Bouretye, tout moun ki vle, yo vin lekòl.  Se konsa tout malere nan zòn lan vin moun pa yo.

Gen yon vwazen ki gen yon boutik, yon boutik kenkay, li vann tout kalite bagay. Li gen yon ti fi lakay li ki konn sove al lekòl la tou.  Mètrès boutik la pale Demele pou li pa kite ti fi a vini lekòl la.  Men Demele pa briding.  Depi lè sa a, mèt boutik la kòmanse make Dyejis.  Yo di “li se kominis”.  Pawòl la kòmanse soufle. Gen kèk elèv ki al di Demele pran prekosyon.  Se apre kèk jou, Dyejis remake se yon ògèy ki pote komèsan an yo nan tèt.  Yo te sèl mèt nan katye a, koulye a, twòp moun ap konn li; yo pa p ka louvri zèl yo, ni yo pa p ka bay koutba ankò.

Yon jou, mètrès boutik la pèdi tèt li, li al fè Demele esplikasyon sou rapò li ak Dyejis ki nan menm kay san yo pa marye.  Demele pofite fè l yon leson. “Madan Jil, m konprann ou vle fè tèt ou pase pou moun moral, men kite m di w: sa w gen nan tèt ou a se pa konesans, se yon defòmasyon.  Se pa lè de moun gen rapò fanm ak nonm sèlman yo ka fonksyone ansanm!  Si ou vle pase toutbon kòm moun ki gen moral, sispann fè mache nwa sou moun yo. sa rele vòlè!  Sispann ba moun move kout lòn twal.  Sa rele chat!  Sispann maltrete timoun lakay ou.  Sa rele kriminèl!  Men sa ou dwe veye! Korije tèt pa w!

Madan jil pa di anyen. Li antre.  Madi maten, gran bonè, Dyejis jwenn yon papye tenbre pou l prezante l nan prefekti.  Demele abiye l, li ale ak Dyejis.  Gen 2 lòt vwazen, ki souspèk bagay la, ki suiv mesye dam yo ale nan prefekti a.  youn rete, youn retounen al ranmase rès moun katye a.  Yon foul desann nan prefekti.  Se moman prefè a ap poze Demele kesyon sou reyinyon li konn ap fè dèyè kay li.  Foul la gade yo pa wè Dyejis.  Trapde, nouvèl la gaye: “yo touye Dyejis anba baton”.  Rès katye a reyini, yo boule boutik la rapyetè.  Yo mache kontre ak lòt foul la devan prefekti.  Yo rantre sou prefè a.  Sa w tande a: jandam vole, prefè tonbe bege: se pa li, se mèt magazen…. Ay, foul la tout an flanm!  Yo pase men pran jandam, yo desann nan tribinal; Y al soti sou yon bann papye tè ak tout batistè Demele.

Depi lè sa a, anba Lilèt, granmoun kou timoun toujou sonje: Lè pèp ansanm, se li ki chef!

Vini Lespri Sen (Veni Creatorlaten)

 

Vini don Lespri Sen Ou ki kreye n

Vini vizite anndan kè nou

Se oumenm ki fè nou ka vin pitit Bondye

Konble  kè nou ak lavi ki sot nan Bondye

 

Ou se renmen ki soti nan Bondye

Dousè Bondye k ap konsole nou

Kado Bondye ak chalè pou chofe kè nou

Fontèn lavi a avèk sous bon santiman

 

Ou bay moun kado ki pote sèt (7) non

Ou se finès nan travay Bondye

Ou se pwomès Papa Bondye limenm fè nou

Ou met nan bouch nou bon pawòl pou nou di

 

Limen limyè ou nan tout manm nou yo

Vide anpil renmen nan kè nou

E nan kò nou, tout kote ou wè k an feblès

Fè yo vin fò avèk fòs pisans ou an

 

Repouse lènmi nou an al byen lwen

E fè nou jwi kalmi nan kè nou

Si ou devan, fè se ou nou toujou ap suiv

Pou nou kapab evite tout vye nuizans

 

Klere nou ak limyè w la pou n rive

Renmen Papa ak Pitit la tou

Ni oumenm, Lespri Sen, Ou ki lespri tou de

Fè n rive viv ak fòs renmen w lan toutbon

 

Lwanj pou ou, Papa Bondye, Granmèt nou

Lwanj pou Jezikri sovè nou an

Ki te leve byen vivan sot anba lanmò

Lwanj toujou pou Lespri Sen, fòs renmen an.

 

Amen!