18 me  1991 Dizui me mil nèf san katreven onz

Fèt drapo. Fèt inivèsite.

Viv lavi pou tout moun. Viv lapè pou tout moun. Viv lasante pou tout moun. Viv manje pou tout moun. Viv travay pou tout moun. Viv lekòl pou tout moun.

Aba lavi chè. Aba lagè. Aba grangou. Aba lamizè. Aba lenjistis. Aba pàn kouran.

Tout moun se elèv. Tout moun se pwofesè. Tout moun ap aprann ekri kreyòl fen. Chak moun ap montre yon lòt moun ekri kreyòl ak twa ti prensip. Pawòl nou fèk li yo, ap montre nou jan chak lèt ret nan wòl yo, jan tout son ekri menm jan, epi jan nanpwen lèt ki bèbè, ki initil.

1.-CHAK LÈT RET NAN WÒL YO

Men lèt nou jwenn ki ret nan wòl yo, nan pawòl nou fèk li yo:

a nan: katreven   drapo   ap   aprann   chak   ak   twa   aba   lavi   lamizè pàn   lagè travay.

an nan: san   aprann   nan   kouran   lasante   manje   grangou

b nan: aba

ch nan: chak   chè

d nan: drapo

e nan: me   katreven   inivèsite   se   elèv   pwofesè   ekri   kreyòl   montre   lasante manje   lekòl   ret

 è nan: nèf   fèt   elèv   pwofesè   lèt   chè   lamizè   lapè

 en nan: katreven   fen   prensip   lenjistis

 f nan: nèf  fèt  fen pwofesè

g nan: lagè   grangou

i nan: dizui   mil   inivèsite   viv   lavi   lamizè   lenjistis   ekri   ti   prensip

j nan: lenjistis    manje      

k nan: katreven   ekri     kreyòl   chak   kouran   lekòl

l nan: mil   elèv   kreyòl   lòt   lèt   wòl   lenjistis   lavi   lamizè   lagè   lasante lapè    lekòl

m nan: me    mil    moun montre   lamizè

n nan: nèf   inivèsite   moun   aprann

o nan: drapo   yo

on nan: onz   montre

ou nan: tout     moun    kouran     pou

p nan: drapo   pwofesè   ap   prensip   pàn   lapè

r nan: katreven   drapo   aprann   ekri   kreyòl   montre   prensip   ret kouran travay

s nan: inivèsite    se    pwofesè    prensip   lenjistis   lasante

t nan: katreven   fèt   inivèsite   tout   montre   lòt   twa   ti   lèt   ret   travay

ui nan: dizui

v nan: katreven   inivèsite   elèv   lavi   viv   travay

w nan: pwofesè   twa   wòl

y nan: kreyòl   yon   yo   travay

z nan: dizui    onz    lamizè

An menm tan, tout egzanp sa yo montre nou dezyèm prensip la se:

2.- TOUT SON TOUJOU EKRI MENM JAN

Anpil·egzanp montre nou sa twazyèm prensip la ye, espesyalman lè nou gade dènye lèt ki parèt ladan yo. Twazyèm prensip la se:

3.- NANPWEN LÈT Kl BÈBÈ, ki pa pale, ki pa remèt son pou yo remèt la

Nou wè sa nan: bab chich rad nèf nèg paj chak mil    chanm  moun ap aprann lenjistis tout viv kaw travay onz.

Kalkile prensip sa yo byen.

Gade ki jan tout koze ki nan fèy sa a ekri.

Suiv modèl yo byen.

Epi, ekri tout bèl pawòl ki nan tèt nou, fasil.

Biwo Nasyonal Alfabetizasyon

 

 

 

Orijin ak devlopman lang kreyòl ayisyen

Lang kreyòl nou an fèt e li grandi nan Sen Domeng ant 1680 ak 1741. Lè m pale de Sen Domeng, m ap pale de pati lwès zile pèp natifnatal yo te rele Ayiti men kolon franse yo te rebatize Sen Domeng.  Ki jan lang lan te fèt e ki jan l te grandi pou l vin ban nou kreyòl n ap pale nan jounen jodi a?  Kesyon sa a se sijè pou yon lòt senpozyòm e se yon kesyon ki mennen gwo deba ant lengwis men gen sèten kondisyon ki te egziste nan Sen Domeng ki pral pèmèt save yo fè diferan ipotèz sou devlopman lang kreyòl la.

Ann fè yon tounen nan listwa pou nou konprann kondisyon ki pral ban nou lang kreyòl ayisyen an.  Avan 1492, se pèp Tayino a ki te an majorite an Ayiti.  Lòt pèp ki tap viv sou zile a se Karayib yo. Pèp ki tap viv sou zile a te rele l Ayiti, Kiskeya oubyen Boyo.  An 1492, Kristòf Kolon debake an Ayiti sou labanyè Lespay.  Li chanje non peyi a.  Li rele l Ispanyola.  Li chanje non pèp ki tap viv nan peyi a.  Li rele yo Endyen.  Onzan potko pase, pifò nan popilasyon natifnatal la te mouri anba maladi, tribilasyon ak travo fòse. Finalman, pèp natifnatal ki tap viv an Ayiti yo te fin disparèt nèt.  Malerezman, yo mouri ansanm ak lang yo te pale yo.  Sèl sa ki rete nan lang yo te pale yo se kèk mo ki vin antre nan lang kreyòl nou an, mo tankou manyòk, mayi, kowosòl, gayak, digo, koukou, mabouya, kannari, kachiman, gwayav, banbou, lanbi, kwi, woukou, Akayè, Leyogàn, eksetera.

An 1503, Afriken yo kòmanse pile tè Ispanyola.  Espayòl yo voye pran yo pa makòn sou kot lwès Lafrik (sitou nan peyi nou rele Togo ak peyi nou rele Benen nan jounen jodi a) pou yo vin travay kòm esklav sou zile a.  Tout afriken yo pa t pale menm lang.  Yo te pale lang peyi kote yo te soti a, lang tankou fon, ewe, mande, kwa, eksetera.  An 1625, Franse yo debake Latòti epi yo kòmanse anvayi pati lwès zile a.  An 1697, yo antann yo ak Espayòl yo pou yo divize il la an de pati.  Franse yo pran pati lwès la, Espayòl yo pran pati lès la (Trete Rizwik).  Franse yo rele pati pa yo a Sen Domeng e se nan Sen Domeng lang nou menm Ayisyen rele kreyòl nan jounen jodi a pral devlope.

Men ki kondisyon ki te egziste nan Sen Domeng ant mitan 17èm syèk la ak yon bon pati nan 18èm syèk la:

 • Sosyete ki te egziste nan Sen Domeng ant mitan 17èm syèk la ak kòmansman 18èm syèk la se te yon sosyete abitasyon.  Se la nou pran mo bitasyon an.  Se sitou esklav kreyòl ki te konn travay sou bitasyon yo.  Esklav kreyòl yo se esklav ki te fèt lan koloni a.  Esklav sa yo te viv plizoumwen pre ak kolon yo.  Yo te konn fè jaden e yo te konn travay kòm domestik.  Alepòk, kantite kolon ak esklav kreyòl ki tap viv nan koloni a te plizoumwen egal.
 • Nan kòmansman 18èm syèk la, sosyete abitasyon an vin tounen yon sosyete plantasyon.  Ekonomi sosyete plantasyon an te baze sou pwodiksyon sik agogo.  Se poutèt sa, nan epòk sa a, kolon yo te voye chèche esklav sot an Afrik pa makòn pou yo vin travay nan gwo chan kann Sen Domeng.  Apati 1720, Sen Domeng te pi gwo pwodiktè sik nan lemonn.  Nan fen 18èm syèk la, te gen apeprè 800 izin sik nan koloni a.  An 1790, te gen apeprè 700,000 esklav nan Sen Domeng.  Pifò nan esklav sa yo se esklav ki te fèt an Afrik e yo te rele yo esklav bosal. Alepòk, popilasyon blan yo pa t depase 40,000 moun.  Sa vle di te gen apeprè 18 esklav pou chak kolon.  Pa t gen anpil kontak ant kolon yo ak esklav bosal yo.
 • Esklav yo pa t pale menm lang.  Dapre yon lengwis ki rele Claire Lefèvre, pifò esklav bosal yo te pale yon lang ki rele Fon ki soti nan yon fanmi lang ki rele Fonbe e Fonbe fè pati yon gwoup lan ki nan fanmi lang Nijè Kongo yo.
 • Pifò kolon franse yo pa t pale yon franse estanda.  Yo te pale diferan dyalèk franse tankou breton, nòman oubyen pika.
 • Se rapò, kontak ak echanj ant twa gwoup moun sa yo: esklav bosal yo, esklav kreyòl yo ak kolon yo ki pral kontribye nan devlopman lang kreyòl la an Ayiti.  Men li sanble se ta kontribisyon esklav bosal yo ki te pi enpòtan paske se yo ki te an majorite nan koloni a.

Se ak done sa yo, ansanm ak lòt enfòmasyon ankò, lengwis ak lòt moun k ap fè rechèch pral sèvi pou yo fe ipotèz sou devlopman lang kreyòl la nan Sen Domeng.

Istwa lang kreyòl ayisyen

Kounye a, ann gade kèk dat enpòtan nan istwa lang kreyòl nou an:

1757? – Premye tèks kreyòl yo jwenn nan listwa Sen Domeng se “Lisette quitté la plaine” (Lizèt kite laplenn). Dapre Moreau de Saint-Méry, ki se premye moun ki te repwodui tèks sa a, se yon kolon franse ki rele Duvivier de la Mahautière ki te abite Pòtoprens ki te ekri tèks sa a vè lane 1757. Men, malgre anpil rechèch, yo pa janm resi jwenn tèks orijinal Duvivier de la Mahautière te ekri a.

29 out 1793 – Pwoklamasyon Sontonaks

Sontonaks pibliye yon pwoklamasyon an kreyòl kote li anonse libète jeneral pou tout esklav nan Sen Domeng.

1801 – Pwoklamasyon Bonapat

Bonapat voye yon pwoklamasyon an kreyòl bay popilasyon Sen Domeng lan kote l ap mande tout moun pou yo pote kole ak Jeneral Leklè l ap voye vin mete lapè nan koloni a.

Premye janvye 1804 – Diskou Desalin

Desalin fè yon diskou an kreyòl jou endepandans peyi d Ayiti.  Nan fen diskou a, Desalin deklare: “Ann sèmante pou nou batay jiskaske n rann dènye souf nou pou endepandans peyi nou.”

1807- 1818 – Youn nan minis Prezidan Petyon yo, ki rele Jeren (Gérin) tap mande pou yo fè lekòl an kreyòl, sitou nan ti klas yo.  Listwa rapòte Jeren te menm ekri yon gramè kreyòl.

1884 – Oswald Durand ekri “Choucoune.”

1901 – Georges Sylvain adapte fab La Fontaine yo epi li mete yo an kreyòl. Li fè yon ti liv ak fab sa yo. Li rele liv la Cric Crac.  Ban m ban nou on ti lòsyè nan fason Sylvain adapte fab ki rele “Le Loup et l’Agneau” a.  Nou sonje jan La Fontaine kòmanse fab sa a: “La raison du plus fort est toujours la meilleure.”  Sylvain rele fab pa l la “Lou ak Mouton” e li kòmanse l kon sa: “Douvan poul ravèt pa janmè gen rezon”.

Jiska premye mwatye 20èm syèk la, kesyon òtograf lang kreyòl la pa t poze toutbon vre.  Chak moun ki tap ekri an kreyòl te ekri kreyòl la jan yo konnen.  Nan tèz doktora li, Yves Dejean alanize òtograf Ozval Diran itilize pou li ekri Choukoun.  Li fè nou remake gen anpil iregilarite nan òtograf la. Pa egzanp, gen plizyè egzanp kote Diran ekri menm mo a de fason diferan nan tèks la.  Yves Dejean te blije mande tèt li si Choukoun te fidèl vre.  Lè nou kòmanse poze pwoblèm òtagraf la toutbon se lè leta oubyen lòt òganizasyon nan peyi a pral kòmanse fè kanpay alfabetizasyon pou granmoun.  Kòmanse an 1943 pou rive nan jounen jodi a, gen plizyè kanpay alfabetizasyon ki fèt nan peyi d Ayiti. Okòmansman, entelektyèl nou yo te pèdi bonkou tan ap diskite nan ki lang alfabetizasyon pou granmoun ta dwe fèt.  

An 1939, Krisyan Bolye pibliye yon revi ki rele L’Ecole réelle, No 1 kote li montre pou ki sa li enpòtan pou alfabetizasyon pou granmoun fèt an kreyòl.  Nan jounen jodi a tout moun dakò alfabetizasyon pou granmoun dwe fèt an kreyòl men, gen moun, jiskaprezan, ki pa dakò pou lekòl fèt an kreyòl pou timoun oubyen jennjan ak jennfi.

1940 – Ormonde H. McConnell (Asisyen rele msye Makonèl), yon pastè metodis ilandè, ki tap travay nan kesyon alfabetizasyon an Ayiti, pwopoze yon sistèm òtograf pou ekri lang kreyòl la.  Li te kolabore ak Franck C. Laubach nan kesyon alfabetizasyon an Ayiti.  Se poutèt sa gen moun ki rele òtograf msye te pwopoze a òtograf Makonèl – Lobak.  Anpil entelektyèl ayisyen te bat chalbari dèyè òtograf Makonèl la.  Yo te konsidere l tankou yon òtograf fonetik angle Ameriken te bezwen foure nan gòj nou pou yo detwi kilti fransèz la an Ayiti.

1951 – Charles Fernand Pressoir an kolaborasyon ak Faublas pwopoze yon òtograf pou ekri lang kreyòl la.  Yo rele òtograf sa a Òtograf Preswa oubyen Òtograf Preswa-Foblas.  Preswa te pwopoze òtograf sa a paske li panse li te pi sanble ak òtograf franse a.  Dapre li menm, òtograf sa a tap pèmèt elèv yo soti nan òtograf kreyòl la pou y al nan òtograf franse a pi alèz.  Pa bliye, pou anpil entelektyèl ayisyen, kreyòl se machpye pou elèv monte pou y al nan franse.     

1953 – Premye tèks Felix Morisseau-Leroy yo parèt.  Dr. Cauvin Paul dekri Moriso-Lewa kòm yon powèt legba paske msye te louvri baryè a byen gran pou kreyòl antre nan literati peyi d Ayiti.

1978 – Refòm Bèna a – An 1978, Minis Edikasyon Nasyonal alepòk, Jozè Bènaf, pwopoze pou yo refòme sistèm edikasyon an Ayiti.  Youn nan pwen kle nan refòm sa a se pou 4 premye ane lèkòl an Ayiti ta fèt an kreyòl.  Nan jounen jodi a, nou kapab di refòm sa a se yon echèk paske pifò lèkòl an Ayiti pa suiv chanjman yo te rekòmande nan refòm lan.  Rezon ki fè lekòl yo anseye kreyòl kòm matyè se paske Depatman Edikasyon Nasyonal egzije elèv yo pou yo pran yon egzamen kreyòl nan fen dezyèm sik lekòl fondamental la.  Fòm pwofite fè diferans ant “anseye kreyòl” ak “anseye an kreyòl.”  Nan jounen jodi a, lekòl an Ayiti anseye kreyòl kòm matyè men pa gen anpil nan lekòl sa yo ki anseye timoun yo an kreyòl.     

Lwa 28 septanm 1979 – bay lekòl an Ayiti pèmisyon pou yo sèvi ak kreyòl nan lekòl.

31 janvye 1980 – Depatman Edikasyon Nasyonal parèt ak yon òtograf ofisyèl pou lang kreyòl la.  Òtograf sa a se yon òtograf fonolojik ki fasil pou moun aprann.  Youn nan moun ki toujou bay dizon l sou koze òtograf kreyòl ayisyen se Yves Dejean, yon michan lengwis ayisyen.  Anfèt, tit tèz doktora misye nan Indiana University se “Comment écrire le créole d’Haïti.” Gen moun ki rele òtograf 1980 an òtograf Dejan.  men Dejan pa dakò ak non sa a.  Li pito lè moun di òtograf IPN lan oubyen òtograf 1980 an.

1987 – Konstitisyon 1987 la – Atik 5: Sèl lang ki simante tout ayisyen ansanm se kreyòl. Kreyòl ak franse se lang ofisyèl peyi d Ayiti

Desanm 2014 – Yo mete Akademi Kreyòl Ayisyen an (AKA) kanpe.

Jen 2016 – AKA pibliye premye rezolisyon sou òtograf lang kreyòl ayisyen.

Ki sa konstitisyon 1987 la di sou zafè lang?

Atik 5

Sèl lang ki simante tout ayisyen ansanm, se lang kreyòl.  Kreyòl ak

franse se lang ofisyèl Repiblik d Ayiti.

Atik 24.3

Men sa ki nesesè pou yo gen dwa sèvi ak manda sa a: rezon ki fè yo arete yon moun oubyen rezon ki fè yo fèmen yon moun nan prizon, se pou manda a esplike sa klè, ni an kreyòl, ni an franse.  Manda a dwe deklare tou, ki sa lalwa di sou jan yo dwe pini zak yo repwoche moun nan.

Atik 40

Leta dwe sèvi ak radyo, ak jounal, ak televizyon pou li gaye bon enfòmasyon, an kreyòl ak an franse, sou tou sa ki an rapò ak vi peyi a.  Anwetan sa ki ta yon danje pou peyi a, leta dwe bay enfòmasyon sou lwa, sou dekrè ak sou regleman li mete deyò.  Menm jan tou pou antant, kontra, ak papye li siyen ak lòt peyi.

Atik 211

Anvan pou inivèsite ak lekòl siperyè prive konmanse mache nan peyi a, fòk yo jwenn pèmisyon pou sa, nan men konsèy inivèsite deta a.  Men lòt kondisyon toujou: se Ayisyen ki dwe kontwole pi fò lajan ki nesesè pou inivèsite ak lèkòl siperyè prive yo mache.  Pi fò pwofesè yo tou dwe Ayisyen.  Pi fò kou yo dwe fèt nan lang ofisyèl peyi a.

Atik 213

Yo mete yon akademi ayisyen pou li fikse lang kreyòl la e pou li fè l kapab devlope anfòm, an òd epi selon prensip lasyans.

Words and Phrases for Monolingual Educators who Work with Haitian ELLs (English Language Learners)

This booklet is intended for English-speaking monolingual educators working with Haitian ELLs (English Language Learners).  It provides a list of useful words and phrases in Haitian Creole along with their translations in English.  The booklet also comes with a CD that gives the pronunciation of theses Haitian Creole words and phrases.  It covers the following topics:

 • Words and phrases for registering students in school
 • Words and phrases for gauging how students feel
 • Counting numbers
 • Ordinal numbers
 • Days of the week
 • Months of the year
 • Telling time
 • What do your students want to be?
 • Asking questions
 • What do your students eat?
 • What do your students wear
 • Colors
 • Parts of the body
 • What do we use in the classroom?
 • What do we do in the classroom?

We hope that this will help our English-speaking educators to better serve the Haitian ELLs in New York State.

Words and Phrases for Monolingual Educators who Work with Haitian ELLs (English Language Learners)

Words and phrases for greeting and registering students in school

Bonjou                                                Good morning

Bonswa                                               Good afternoon, good evening

M ale                                                   Good-bye

Orevwa                                               Good-bye

Alo                                                      Hello

N a wè pita                                         See you later

Konpliman                                          Kudos

Bòn fèt                                                 Happy Birthday

Bòn chans                                           Good luck

Mèsi                                                    Thank you

Non mèsi                                             No, thank you

Mèsi anpil                                           Thank you very much

Ki jan ou ye?                                       How are you?

M byen mèsi.                                      I am fine, thank you.

Sa k pase?                                           What’s happening?

Ki jan ou rele?                                    What’s your name?

Ki kote ou rete?                                  Where do you live?

Ki laj ou?                                             How old are you?

Ki nimewo telefòn ou?                     What’s your telephone number?

Mwen kontan wè ou                         Welcome / I am happy to see you

Ou konprann?                                     Do you understand?

Ou pa konprann?                                You don’t understand?

Ak ki moun ou rete?                          Who do you live with?

Ki non manman ou?                          What’s your mother’s name?

Ki non papa ou?                                 What’s your father’s name?

Manman ou                                         Your mother

Papa ou                                               Your father

Sè ou                                                   Your sister

Frè ou                                                  Your brother

Matant ou                                           Your aunt

Monnonk ou                                       Your uncle

Tonton ou                                           Your uncle

Granpapa                                            Grandfather

Grann                                                  Grandmother

Kouzen                                               Male cousin

Kouzin                                                   Female cousin

Neve                                                    Nephew

Nyès                                                   Niece                                      

Ki matyè ou pi renmen?                   What subject(s) do you like best?

Matematik                                          Mathematics

Syans sosyal                                       Social studies

Syans                                                  Science

Angle                                                   English

Kreyòl                                                 Haitian Creole

Franse                                                 French

Ki pi gwo klas ou te fè ann Ayiti?      What was the highest grade that you completed in Haiti?

Ki lè ou antre o Zetazini?                   When did you come to the United States?

Konbyen tan ou gen isit?                    How long have you been in this country?

Pale pi dousman                                  Speak slowly

Words and phrases for gauging how your students feel

Ki jan ou santi ou?                              How do you feel?

Ou santi ou byen?                               Do you feel well?

Ou pa santi ou byen?                          You don’t feel well?

Ki sa k ap fè ou mal?                          What’s hurting you?

Ou gen maltèt?                                    Do you have a headache?

Ou gen vantfèmal?                              Do you have a stomachache?

Ou gen règ ou?                                    Do you have your period?

Ou grangou?                                        Are you hungry?

Ou swaf?                                             Are you thirsty?

Ou cho?                                               Are you hot?

Ou frèt?                                               Are you cold?

Ou gen papye doktè?                          Do you have a doctor’s note?

Ou gen papye vaksen?                        Do you have your vaccination papers?

Ou malad?                                           Are you sick?

Èske ou fè alèji?                                  Are you allergic to anything?

Ak ki sa ou fè alèji?                             What are you allergic to?

Ou kontan?                                         Are you happy?

Ou tris?                                               Are you sad?

Ou move?                                            Are you angry?

Ou jennen?                                          Are you embarrassed?

Ou fatige?                                            Are you tired?

Ou bouke?                                           Are you tired?

Ou gen dòmi?                                      Are you sleepy?

Ou timid?                                            Are you shy?

Ki kote ou prale?                                Where are you going?

Èske ou fè devwa a?                            Did you do your homework?

Èske paran ou te siyen kanè ou?         Did your parents sign your report card?

Days of the week

Lendi                                                   Monday

Madi                                                   Tuesday

Mèkredi                                              Wednesday

Jedi                                                      Thursday

Vandredi                                              Friday

Samdi                                                  Saturday

Dimanch                                              Sunday

Jodi a                                                   Today

Yè                                                        Yesterday

Demen                                                 Tomorrow

Kounye a                                            Now

Maten                                                 Morning

Aprermidi                                           Afternoon

Aswè                                                   Evening

Lannwit                                               Night

Months of the year

Janvye                                                 January

Fevriye                                                February

Mas                                                     March

Avril                                                    April

Me                                                      May

Jen                                                       June

Jiyè                                                     July

Out                                                      August

Septanm                                              September

Oktòb                                                  October

Novanm                                              November

Desanm                                               December

Counting numbers

En                                                        One

De                                                       Two

Twa                                                     Three

Kat                                                      Four

Senk                                                    Five

Sis                                                       Six

Sèt                                                       Seven

Uit                                                       Eight

Nèf                                                      Nine

Dis                                                      Ten

Onz                                                     Eleven

Douz                                                   Twelve

Trèz                                                    Thirteen

Katòz                                                  Fourteen

Kenz                                                   Fifteen

Sèz                                                      Sixteen

Disèt                                                   Seventeen

Dizuit                                                  Eighteen

Diznèf                                                 Nineteen

Ven                                                      Twenty

Telling time

Ki lè li ye?                                           What time is it?

Li inè                                                   It’s one o’clock.

Li dezè                                                It’s two o’clock.

Li twazè                                              It’s three o’clock.

Li katrè                                                It’s four o’clock

Li senkè                                               It’s five o’clock

Li sizè                                                 It’s six o’clock

Li setè                                                 It’s seven o’clock

Li uitè                                                  It’s eight o’clock

Li nefè                                                 It’s nine o’clock

Li midi                                                 It’s noon.

Li minui                                               It’s midnight.

Li inè eka                                             It’s one fifteen.

Li inè edmi                                          It’s one thirty.

Li dezè mwen ka                                 It’s a quarter to two.

What do your students want to be?

Ki sa ou vle aprann lè ou gran?           What do you want to be when you grow up?

Bòs pent                                             Painter

Boulanje                                              Baker

Chofè taksi                                         Taxi driver

Dantis                                                 Dentist

Doktè                                                  Doctor

Elektrisyen                                         Elektrician

Enfimyè                                              Nurse

Enfòmatisyen                                    Computer specialist

Faktè                                                   Letter carrier

Fotograf                                              Photographer

Jounalis                                               Journalist

Kòdonye                                             Shoemaker

Kwafè                                                 Barber

Mekanisyen                                      Mechanic

Mizisyen                                            Musician

Pilòt                                                    Pilot

Plonbye                                              Plumber

Polisye                                                 Police officer

Ponpye                                               Firefighter

Pwofesè                                              Teacher

Sekretè                                                Secretary                                            

Colors

jón                                                       yellow

wouj                                                    red

ble                                                       blue

vèt                                                       green

nwa                                                     black

mawon                                                brown

woz                                                     pink

mov                                                     purple

blan                                                     white

jónabriko                                             orange

Ask a question

Ki kote                                               Where

Ki lè                                                    When

Ki sa                                                    What

Kiyès                                                  Who

Ki jan                                                  How

Kouman                                              How

Konbyen                                             How much

Pou ki sa                                             Why

What do your students eat?

Ki sa ou manje jodi a?                         What did you eat today?

Ki sa ou manje avan ou vin lekòl?       What do you eat before coming to school?

manje maten                                        breakfast

pen                                                      bread

pen griye                                             toast

bè                                                        butter

fwomaj                                                cheese

lèt                                                        milk

espageti                                               spaghetti

ponmkèt                                              muffin

ze                                                        eggs

labouyi                                                porridge

avwàn                                                  oatmeal

ji                                                          juice

chadèk                                                 grapefruit

zoranj                                                  orange

kafe                                                     coffee

te                                                         tea

manje midi                                           dinner (heavy meal taken around noontime)

soupe                                                  light meal taken in the evening

sandwich                                            sandwich

janbon                                                 ham

kola                                                     soda

diri kole                                               rice and beans

diri ak pwa                                          rice and beans

pwa an sòs                                          beans purée

bannann peze                                      fried plantains

bannann fri                                          fried plantains

bannann bouyi                                     boiled plantains

poul fri                                                   fried chicken

poul an sòs                                          chichen in sauce

griyo                                                    fried pork

taso bèf                                               fried beef

taso kabrit                                           fried goat

lanbi                                                    conch

kodenn                                                 turkey

legim                                                    vegetable

soup                                                    soup

soup joumou                                    pumpkin soup

kawòt                                                  carrot

leti                                                       lettuce

tomat                                                   tomato                                                

goute                                                   snack

epina                                                   spinach

berejèn                                                 eggplant

pistach                                                 peanuts

nwa                                                     cashew

mango                                                  mango

kowosòl                                              soursop

anana                                                   pineapple

pòm                                                     apple

pèch                                                    peach

sitwon                                                 lime                                                    

melon dlo                                            water melon

melon frans                                         cantaloupe

frèz                                                      strawberry

seriz                                                    cherry

rezen                                                   grape

rezen                                                   raisins

gato                                                     cake

vani                                                     vanilla

chokola                                                chocolate                                            

What do your students wear?

chemiz                                                 shirt

mayo                                                   T-shirt

pantalon                                              pants

abako                                                   jeans

chanday                                               sweater

kòsaj                                                    blouse

jip                                                        skirt

kilòt                                                     panties

pantalèt                                               panties

kalson                                                  boxers

chemizèt                                              undershirt

chapo                                                  hat

manto                                                  coat

soulye                                                 shoes

bòt                                                       boots

tennis                                                  sneakers

linèt                                                     glasses

kaskèt                                                  cap

wòb                                                     dress

sentiwon                                             belt

chosèt                                                  socks

gan                                                       gloves

kravat                                                  necktie

kòl                                                       necktie

Parts of the body

tèt                                                        head

kò                                                        body

pye                                                      leg

pye                                                      feet

bra                                                       arm

men                                                     hand

je                                                         eyes

nen                                                      nose

bouch                                                  mouth

zòrèy                                                   ears

manton                                               chin

dan                                                      teeth

lang                                                      tongue

lestomak                                              chest

vant                                                     stomach

do                                                        back

dèyè                                                    backside

kou                                                      neck

In the classroom

papye                                                  paper

kreyon                                                 pencil

plim                                                     pen

tablo                                                    blackboard

liv                                                        book

kaye                                                    notebook

biwo                                                    desk

chèz                                                     chair

pòt                                                      door

kreyon koulè                                    crayons, colored pencils

lakrè                                                    chalk

stand up                                              kanpe                                                 

sit down                                              chita                                                   

raise your hand                                leve men ou

ekri                                                      write

li                                                          read

koute                                                   listen

pale                                                     speak

reponn                                                 answer

di mwen                                              tell me

kesyon                                                 question

repons                                                 answer

devwa                                                  homework

leson                                                    lesson

etidye                                                  study

kanè                                                     report card

egzamen                                              test

nòt                                                       grade

lèt                                                        letter

disiplin                                                discipline

regleman                                              rules

semès                                                  semester

bibliyotèk                                            library

Ekri kreyòl fasil – Yves Raymond

 

Kèk dat enpòtan sou koze òtograf lang kreyòl ayisyen

M ap kòmanse ak kèk dat enpòtan ki gen rapò ak òtograf ofisyèl lang kreyòl ayisyen nan jounen jodi a: Lwa 28 septanm 1979 – bay lekòl ann Ayiti dwa pou yo sèvi ak kreyòl nan lekòl
31 janvye 1980 – Depatman Edikasyon Nasyonal parèt ak yon òtograf ofisyèl pou lang kreyòl
6 mas 1980 – Jounal Le Nouveau Monde pibliye sistèm òtograf 1980 an
Konstitisyon 1987 la – Atik 5
Sèl lang ki simante tout ayisyen ansanm se kreyòl. Kreyòl ak franse se lang ofisyèl peyi d Ayiti. Jen 2017 – Premye rezolisyon Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) sou òtograf lang kreyòl ayisyen

Yon ti refleksyon sou koze òtograf

Gen yon konfizyon nan tèt sèten moun sou koze òtograf. Gen moun ki kwè òtograf ak lang se menm, kòmkidire chak lang vin ak òtograf li. Gen ant 200,000 ak 400,000 mil ane depi Omo Sapyenns (Homo Sapiens) te kòmanse pale on lang men se sèlman 5,000-6,000 ane ki genyen depi moun te kòmanse ekri lang yo pale a. Gen save ki kwè se Simeryen yo ki te premye vin ak yon sistèm pou yo reprezante lang to te pale a, gen lòt ki kwè se Ejipsyen yo ki te premye “ekri” lang yo te pale a. Kòm nou ka wè, òtograf pa lang. Òtograf se yon sistèm moun chwazi pou yo reprezante lang yo pale a.

Fonèm ak grafèm

Gen de (2) tèm nou ta dwe defini avan nou kòmanse gade sistèm òtograf 1980 an. De tèm sa yo se fonèm ak grafèm. Fonèm se inite son ki pèmèt ou diferansye yon mo parapò ak yon lòt mo. Egzanp fonèm se: /a/, /b/, /k/, /t/.  Nan mo tankou chak ak chat, se fonèm /k/ ak /t/ ki pèmèt nou diferansye de mo sa yo. Nan mo chat, gen 4 lèt (c, h, a, t) men gen twa fonèm /ch/, /a/, /t/. Grafèm se tout lèt oswa konbinezon lèt ki reprezante yon fonèm. Egzanp grafèm se: d, on, oun. Lèt d reprezante fonèm /d/ nan mo tankou danse. De lèt sa yo “on” reprezante fonèm /on/ nan mo tankou pon. Twa lèt sa yo “oun” reprezante fonèm /oun/ nan mo tankou ounsi.

Òtograf 1980 an: yon òtograf fonolojik

Òtograf 1980 an se yon òtograf fonolojik. Se yon òtograf ki sèvi ak lèt oswa konbinezon lèt (grafèm) pou li reprezante son (fonèm) ki gen enpòtans nan lang lan. Nan son yon lang, gen vwayèl, konsòn ak demi vwayèl. Nan ekriti yon lang, gen lèt oswa konbinezon lèt ki reprezante vwayèl, konsòn ak demi vwayèl. Vwayèl yo konn chante. Yo gen bèl vwa. Konsòn yo fè bwi. Demi vwayèl yo se son ki ant son konsòn ak son vwayèl.

Gen douz (12) son vwayèl nan lang kreyòl la. Men grafèm (lèt oswa konbinezon lèt) ki reprezante vwayèl sa yo: a, an, e, è, en, i, o, ò, on, ou, oun, ui. Nou jwenn son vwayèl sa yo nan mo tankou: pa, pan, pe, pè, pen, pi, po, pò, pon, pou, oungan, kuit. Yo konsidere uit (8) nan vwayèl sa yo (a, e, è, i, o, ò, ou, ui) kòm vwayèl oral paske lè nou fè son sa yo, lè ki sot nan poumon nou soti nan bouch nou sèlman. Yo konsidere (4) vwayèl sa yo (an, en, on, oun) kòm vwayèl nazal paske lè nou fè son sa yo, lè ki sot nan poumon nou soti ni nan bouch nou ni nan nen nou.

Gen dizuit (18) son konsòn nan lang kreyòl la. Men grafèm (lèt oswa konbinezon lèt) ki reprezante konsòn sa yo: b, ch, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ng, p, r, s, t, v, z. Nou jwenn son konsòn sa yo nan mo tankou: ban, chen, dan, fen, gan, hele, jaden, kann, lach, malen, nechèl, bilding, pèl, rach, son, ten, venn, zanno

Gen de (2) son demi vwayèl nan lang kreyòl la. Men grafèm (lèt) ki reprezante demi vwayèl sa yo: w, y. Nou jwenn son /w/ nan mo tankou: won, wotè, pawòl, wowoli, lakataw. Nou jwenn son /y/ nan mo tankou: yo, yanm, Yave, chany

Kidonk, gen trannde (32) grafèm ki reprezante son enpòtan ki genyen nan lang kreyòl la. Lè nou mete grafèm sa yo nan lòd alfabetik, yo reprezante alfabè lang nan. Men alfabè lang kreyòl la: a, an, b, ch, d, e, è, en, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ng, o, ò, on, ou, oun, p, r, s, t, ui, v, w, y, z

Nan alfabè a, gen grafèm ki fèt ak yon (1) grenn lèt, genyen ki fèt ak de (2) lèt (digraf), genyen ki fèt ak twa lèt (trigraf). Grafèm ng se yon digraf. Grafèm oun se yon trigraf. 

Twa (3) prensip

Gen twa gwo prensip ki detaye kouman òtograf 1980 an mache.

 1. Chak fonèm (son) toujou ekri menm jan (yon fonèm – yon grafèm)
 2. Chak grafèm (lèt oswa konbinezon lèt) toujou pwononse menm jan. Chak lèt ret nan wòl yo.
 3. Nanpwen grafèm (lèt oswa konbinezon lèt) ki bèbè