M sispek anpil nan nou deja devinen ki kote tit sa a soti. « Se nan chimen jennenyo kenbe chwal mawon. » Nou tout nou konnen pwovèb sa a. Pètèt menm plizyè nannou ta ka di yo pa menm bèzwen eksplike yo sa sa vle di. Men m gen kèk ti kessyonpou nou.
Ki sa ki chwal mawon an ? Pase gen tout kalite chwal.Gen chwal òdinè, gen
chwal-a-papa, menm gen chwal lwa monte yo. Pwovèb la di chwal, men li vle di plispase chwal.
Lè yon lòt pwovèb di : « Bourik travay, chwal galonnen. » nou santi l ap pale soutout eksplwatè k ap pwofite pou toupizi moun ki pi fèb pase yo. Konsa nou ka dipwovèb yo fè konsi y ap pale sou chwal ak bourik men se sou nou menm, kretyen-vivan, y ap pale.

Alèkile ki sa kenbe vle di nan : « Se nan chimen jennen yo kenbe chwal
mawon. » ? Kenbe vle di plis pase mete chwal la anba kòd. Kenbe yon chwal mawonki abitye galope lib-libè nan savann, sa pa dwe fasil. Men menm lè ou fin mete li anbakòd, ou ponkò sis nan douz la. Fòk ou sele li, bride li anpi pase pye pou monte li. Saki vle di se pou ou donte li. Ou mèt kòboy jan ou vle, fòk ou mete gason oswa fanmsou ou anvan ou fè yon chwal mawon mache opa kanmarad.
Se pou sa mwen, m di : « kenbe chwal mawon nan chimen jennen », se sa menmki vle di fè lagè. Se pa selman bare chwal la, anpeche li kouri ; se fè li kale dou, obeyi lòd ou pase li. Li te mawon, li te lib, anpi w a kwè w a ka fè li tounen esklav konsa ?
Jan ou vle ? Pou li travay anpi se ou k a galonnen ? Enben, se pare kò ou. Kenbe pa vle di pou chita kè pòpòz, w ap tann lè chwal mawon an pase devan ou pou voye kòd mare li. Se goumen pou goumen ak chwal mawon an si ou vle kenbe li.
Alèkile nou fin poze de twa ti kessyon sa yo, an nou rantre nan manman kessyon an.
Ki sa ki chimen jennen ?
Yon chimen se yon kote pou pase. Men pou pase fòk ou rantre yon bò anpi ou soti lòt bò. Chimen sa vle di : rantre-soti, ale-tounen, konmanse-fini ; se yon antrede. Lè gen yon sèl rantre anpi yon sel soti, si yon moun resi bare de kote sa yo, bèt oswa moun lan ki nan chimen an, ki te rantre men li patankò soti, enben li bloke toupatou.
Li pa fouti chape okenn kote san yo pa kenbe li. Toupatou, kote li ta vle soti lenmi
pare ap tann li. Ou ka rantre men ou fouti pa ka soti. Si ou ale ou pa ka tounen ; si ou
konmanse ou pa ka fini : ou nan chimen jennen.

2

Ka gen tout kalite chimen jennen pase si n di chimen se kote pou rantre-soti, pase-
repase, konmanse-fini, nou ka menm rive di chimen se libète pou fè sa ou vle. La n ap

pale pou espas men se fouti tan tou. Si ou pa gen tan devan ou, ou nan chimen jennen.
Tan se libète tankou chimen. Denpi ou nan sityasyon ou pedi libète ou, ou pa ka
rantre-soti, ou pa ka fè-defè, pase-repase, konmanse-fini : ou nan chimen jennen.
Men pou koulyè a, nou pa pral ekzaminen chimen jennen nan tout sans teyorik sa
yo. An nou rete nan pratiko-pratik. Chimen jennen, se ka yon twou, yon fose, yon
ravin ou tonbe ladan li ; se ka yon kalòj, yon ratyè, yon pripri ou rantre; se ka yon
pasay larivyè, yon pon, yon koridò nan yon lakou oswa menm yon kay ki tounen
prizon tankou yon kalòj pou yon bèt. Tout kote gen yon rantre anpi yon soti, si ou resi
fè yon bèt, yon moun rantre anpi denpi li anndan ou pare pou li ni kote li rantre a ni
kote pou li ta soti a : se yon chimen jennen.
Chimen jennen se pa selman kote ou pase, kote ou rantre, kote yo fèmen ou, kote
yo ka met lapat sou ou. Se ka yon bagay ki plis gade lespri ou pase kò ou, plis sou jan
w ap viv. Chimen jennen, se ka yon sityasyon. Yon ti kraze, mèg chech, k ap batay ak
yon gwo nèg ki bat fè, si li wè nèg la ap toufounen li anba kout pwen li fouti kouri
pou l ale achte altè pou bat fè tou. Men si lè li rive nan magazen espò, li wè se menm
neg ki t ap toufounen li an ki la pou vann li altè, enben fòk li di nan kè li: m nan
chimen jennen !
Pran ka yon ti peyi ki manke ni lajan ni teknoloji anpi se menm gwo peyi ki ta pou
aprann li teknoloji a ki gen lajan pou envesti. En ben ti peyi sa a bare nan chimen
jennen. Se nan plat men gwo peyi a la niche sa li vle ba li. Chimen jennen, se ka
trayizon, kout ba, tou sa ki fèt pou bare yon nonm toupatou, fè li pri nan pripri tankou
pwason nan nas. Menm sa Ojeda te fè Kawonabo a, menm sa Brunet te fè Tousen
Louvèti a.
Prensip estrateji ki dèyè pawòl « Se nan chimen jennen yo kenbe chwal mawon »,
nou ta ka di li senp. Si ou vle pote laviktwa, se pou ranje kò ou pou fè lenmi ou rantre
yon kote anpi denpi li rantre ou bloke li toupatou. Oswa ankò si se ou yo vle bare nan
chimen jennen, se pa pou kite yo fè ou rantre nan nas. Si ou deja rantre, se pou ou
demele ko w, soti prese-prese.
M di prensip la senp. Alaverite mete yon teyori an pratik pa janmen senp. Tankou
yo di : se pa vin pran Lenbe ak kout po kann. Lè yon mekanisyen ap travay, si li ka
mete yon pyès nan yon leto, travay la ap fèt fasil fasil. Pyès la pap brinding tout tan
mekanisyen an ap travay sou li. Mete pyès nan leto se tankou fè bèt rantre nan kalòj.
Erèzman moun pa pyès machin, yo plis pase zannimo, yo ka konprann nan ki
sitiyasyon yo ye, yo ka seye chape anba leto yo vle fèmen sou yo. Si ou bloke yon
moun atè, li ka chape an lè. Se konsa Makandal resi chape nan dife yo te limen pou
boule li. Li tounen marengwen, li vole gadjè. Si nan pwen pòt pou soti anba tè, w a
chache sove anba dlo. Pase tout bagay gen kat kote. Menm si twa kote bloke, se pou
chache wè si pa gen yon dènye kote ou ta ka wete poul ou.
Se sa menm nou ta ka rele « percée louverturienne » lan, pase se sa Tousen
Louvèti te abitye fè. Lè Franse yo bare li yon bò, li voye kò li bò kote Panyòl ; lè sa

3
pa mache ak Panyòl, li retounen bò kote Franse men an menm tan l ap miyonnen ni
Angle ni Etazinyen. Anpi tout tan li anba men Lafrans, l ap chache ki jan l a fè pou
tounen pwòp mèt-tèt li. Percée louverturienne lan, se chache kouman pou fè pou
desere leto y ap sere sou ou pou prije tout san ki nan kò ou. Se woule kat bò anvan ou
bay legen. Se gade anwo, anba, ak ni kote gòch ni kote dwat pou wè ki ouvèti ki ta ka
pèmet ou chape.
Men si n konmanse pale sou Tousen Louvèti, nou konmanse ap piye sou bò Istwa
Ayiti. Anvan n ale pi lwen, ann nou gade pawòl Ayiti a. Yo di se yon mo tayino ki vle
di peyi mòn. Enben m ap mande tèt mwen si nou pa ta ka di mo tayino sa a, ki tounen
menm mo kreyòl Ayiti a, pa vle di tou peyi chimen jennen.
Ayiti se yon ti peyi. Men mòn fè mikalaw. Si telman gen mòn, yo di : dèyè mòn
gen mòn. Sa fè pa gen anpil savann ak platon pou chwal mawon galope. Toupatou se
mòn anpi ant de mòn ki sa w a jwenn ? Lavale, ravin ak fose ? Desalin te byen
konprann sa sa vle di pou nou. Se pou sa li te bay lòd pou bati fò nan tèt tout mòn. Se
sa ki fè Wa Kristòf te bati Sitadel Laferyè. Lè ou chita nan tèt yon mòn w ap siveye
toupatou, nenpòt ki lenmi ki parèt, w ap ba li kout kanno devan dèyè. Nan nenpòt ki
pozisyon li parèt, w ap ba li. Lè sa a ou chakchoutè tout bon. Sa te toujou laverite
denpi nan tan benbo : nan pye mòn, gen lavale. Antre de mòn, gen ravin, gen fose.
Enben, Arab ki t ap batay ak Chalmay nan Roncevaux ; Vyètnamyen ki t ap batay ak
Franse nan Dienbienphu, se avantaj Sitadèl Laferyè a yo te resi pran. Se sa ki fè yo
pote laviktwa.
Si n gade batay ki fèt ann Ayiti denpi peyi a fèt n a wè se menm estrateji a, chak
fwa, ki ann aksyon. Leclerc te bloke Desalin nan fò Lakrètapyewo, an 1802, Desalin
bloke Wochanbo nan fò Vètyè an 1803. Pi gwo koudeta ki fèt ann Ayiti se lè yo bare
Desalin nan Pon Wouj. Se konsa tou yonn nan premye gwo krim politik ki te fèt, se lè
Kristòf te fè sazinen Kapwa Lanmò nan Fose Limonad.
Fouti gen nèg save ki ka di : « Wi men premye gwo batay ki fèt ann Ayiti se
laplenn Vega Real sa te fèt ! » Men nou ta ka rèponn yo : « Se vre, men ki sa Tayino
yo fè, lè yo wè yo pa nan batay si se laplenn pou yo batay ? En ben kasik Anri bije
jete kò li nan mòn Bahoruco. » Se sel kote li wè li te gen yon ti chans pou chape kò li
anba ponyèt Panyòl. Se la li te ka jwenn chimen jennen kina li nan lavale, fose ak
ravin pou li ta siprann lenmi paske tout lòt kote, ak fizi yo, panyòl yo t ap grennen bal
sou li devan-dèyè.
Lagè se tire fòs ponyèt

Nou nan lagè lè de lame kontre. Nou ta ka di se tankou de gwo nèg k ap tire fòs-
ponyèt. Lè yonn nan yo bije bese ba, manti kaba tou. Nou konnen ki lès nan yo ki

vreman vre gwo nèg pou respekte.
Nan sans sa a, m ta di pi bel batay nan Istwa peyi nou an, se batay Ravinakoulèv.
Pase se la nou ka wè ki jan lè de jeneral ap mete menm estrateji a ann aksyon kouman
sa pase. Kouman yonn resi dejwe jwèt lòt la. Se pa tout konn jwe, fòk ou konn dejwe
tou.

4
Tout ti moun lekòl ann Ayiti ta pou chita pou etidye batay Ravinakoulèv la. Yo ta
wè ki jan Tousen te vle kofre Wochanbo men se Wochanbo ki seye kofre li anvan.
Anpi tou kouman lè Tousen wè li angaje jouk nan gòjet, li resi degaje tèt li. Jou na
chita pou nou gade sa byen, n a wè imaj chimen jennen an se pòtre Ayiti denpi yè
jouk jodi. M di Wochanbo seye kofre Tousen, m ta ka di se Ayiti li menm menm y ap
seye kofre denpi lontan men k ap chache wè dèyè do li oswa sou kote li si li pa ta ka
jwenn yon pòt ki ta louvri pou li chape.
M p ap rakonte nou batay Ravinakoulèv la nan tout detay li la paske Madiou fè sa
pi byen pase jan m ta ka fè li. M pral annik rezime batay la pou nou. Dapre Madiou
me sa ki te miz la anvan gadjè a louvri pou de kòk yo :
Voyant les Français fondre sur lui de tous côtés, Toussaint Louverture
épiait leurs manœuvres et s’efforçait de découvrir où il porterait sa principale
attaque, le coup décisif de la campagne…1
Rochambeau ayant appris que Toussaint avait un dépôt considérable de
poudre à la Ravine-à-Couleuvre, se résolut à abandonner les traces du général
Christophe… Par cette manœuvre Rochambeau devait, après s’être assuré une
retraite sur St-Michel, déboucher à l’improviste par la Ravine-à-Couleuvre,
dans la plaine de Lacroix, nommée savane Désolée, et couper toute retraite à
Toussaint, en s’établissant entre les Gonaïves et le pont de l’Ester.2
Instruit par ses émisaires de la direction qu’avait prise chaque division
française, Toussaint eut une de ces inspirations qui n’appartiennent qu’au
génie, et se détermina en sacrifiant les Gonaïves, à arrêter la marche de la
division Rochambeau, afin de terminer avec honneur cette campagne

jusqu’alors si malheureuse. Vainqueur de Rochambeau à la Ravine-à-
Couleuvre, il avait l’espoir que les Français dont les pertes étaient déjà

considérables, lui offriraient la paix. Il se trouvait en présence du plus grand
danger ; car si Rochambeau a le temps de pénétrer entre l’Ester et les
Gonaïves, c’en est fait de lui ; il se trouvera séparé des généraux Charles
Bélair et Dessalines, pressé du côté de la Coupe-à-Pintade par Leclerc en
personne, du côté du Bayonnet par Hardy et du côté de la savane Désolée par
Rochambeau. Resserré dans un demi-cercle ayant pour diamètre le rivage de
la mer des Gonaïves, il se trouvera réduit à mettre bas les armes, se livrant à
la discrétion de l’ennemi, ou à se noyer dans la mer… S’il bat Rochambeau à
la Ravine-à-Couleuvre, et que les Français lui offrent la paix, il favorisera la
retraite de Vernet, des troupes et de la population des Gonaïves, de sa femme
et de toute sa famille, sur les rives de l’Artibonite.3
Tousen te nan yon ka « swa se mwen swa se li ». Alèkile ann nou wè ki jan sa te
pase.
Premye moman, Wochanbo derape anvan Tousen :

1
Thomas Madiou, Histoire d’Haïti, tome 2, 1799-1803, Port-au-Prince, Éditions Henri Deschamps, 1989, p. 233. 2
Ibid., p. 228. 3
Ibid., p. 233.

5
Le général Rochambeau était déjà arrivé vers la gorge nommée la
Ravine-à-Couleuve… s’était arrêté à Barade, à l’entrée du défilé, du côté de
la montagne, 3 ventôse (22 février). Il était temps que Toussaint marchât
contre lui.4
Dezyèm moman, Tousen lage de gidon pou li wè si li ta rive atan :
De Cocherelle à la Ravine-à-Couleuvre il existe trois lieues, le chemin
est beau et plat. Toussaint qui voulait occuper la gorge par laquelle
Rochambeau devait déboucher dans la plaine accéléra la marche de ses
troupes, traversa le ruisseau de Lacroix, atteignit à la chute du jour l’entrée de
la Ravine.5
Plan an, ni pou Rochambeau ni pou Tousen, se lè yo rive nan Ravinakoulèv la, al
pran pozisyon anwo tèt Ravin lan, konsa lè lenmi parèt anpi li deja angaje nan ravin
lan, y a ka gaye bal sou li :
À dix heures, après avoir fait sa prière, il (Toussaint) ordonna d’éteindre
tous les feux du camp et pénétra dans la gorge. La Ravine-à-Couleuvre, dans
la commune des Gonaïves, est un défilé très aride qui, traversant le quartier
nommé Lacroix, débouche au sud-est dans la savane Désolée. Vers
l’extrémité de la gorge à l’endroit où vient se terminer le chemin de Mamont,
s’élève le morne Barade commandant le défilé dans toute sa longueur et
inexpugnable par ses fortifications naturelles. Toussaint hâtait sa marche au
sein de la nuit pour occuper ce point, s’y retrancher et attendre la division
Rochambeau qu’il avait l’espoir d’exterminer dès qu’elle serait engagée dans
la gorge. À onze heures, on l’entendit s’écrier en se signant : « Dieu tout
puissant ! fais-moi la grâce d’atteindre cette position avant l’ennemi ; encore
une demi-heure de marche. »6
Men Wochanbo te déjà kouri pran devan, li te deja la, kote Tousen te vle rive a :
nan tèt mòn lan k ap dominen Ravinakoulèv la : « Mais Rochambeau, guidé par un
indigène nommé Noel Lory, occupait déjà Barade… »7

. Sa fè Tousen nan dilem.Plan
li pa mache. Li te vle kenbe Wochanbo nan chimen jennen an, men se li ki nan ravin
lan. Li te vle monte sou tèt ravin lan, men se Rochambeau ki te déjà la. Sa ki pi rèd, si
Tousen te gen 1600 zòm, yo tout pa te solda. Te gen anpil kiltivatè nan yo.Wochanbo
pou kont pa li te gen 2.000 òm, yo tout bon jan solda. Sa pou Tousen te fè koulyè a ?
Li te fè enk rive ak solda li yo tou fatige. Wochanbo bò pa li ak tout solda li yo ki te la
denpi yon bon moman, t ap tann li kè pòpòz, pare pou li.
Vle pa vle, fòk Tousen te antre nan batay. Li te met kouri, Wochanbo t ap gaye
plon sou li. Sa fè yon nonm nan mal, li nan mal net. Tousen deside pou li monte mòn
lan al atake Wochanbo :
L’ex-gouverneur marchait à la tête des grenadiers de sa garde. Il entendit
tout â coup le qui-vive d’une sentinelle française. Ses yeux brillèrent avec
4
Ibid., p. 233. 5
Ibid., p. 234. 6
Ibid., p. 234. 7
Ibid., p. 234.

6
inquiétude : « Garde d’honneur du gouverneur, répondit-il lui-même. Feu !
En avant ! » Ses troupes atteignent le pied du morne et montent à l’assaut.
Plusieurs fois elles parviennent au sommet de la position, mais les Français
faisant pleuvoir sur elles une grêle de balles, les renversaient de toutes parts.
Toussaint n’en excitait pas moins Magny à ne pas ralentir ses attaques. Mais
Rochambeau échelonna le long des flancs du défilé plusieurs compagnies
d’infanterie légère qui firent un feu plongeant sur les indigènes déjà en
désordre au fond du ravin, cavalerie et infanterie.8
Lè Tousen wè bagay la mangonmen, li bije kase koud, di : pye sa manje m pa ba
w !
Après avoir soutenu le choc des Français pendant toute la nuit, Toussaint
battit en retraite à la pointe du jour. Monpoint ouvrant les rangs de son
escadron, donna passage à l’infanterie. En même temps les indigènes faisaient
sauter la poudrière de la Ravine à Couleuvre, dépôt considérable de munitions
dont les Français étaient sur le point de s’emparer.9
Tout tan batay la t ap fèt nan fè nwa, Tousen t ap seye wè si li ta ka monte jouk
nan tèt mòn lan. Men lè li wè sòley prèt pou leve, solda Wochanbo yo ki sou tèt li pral
wè sityasyon an pi aklè ka grennen bal sou li pi byen, li santi fòk li wete poul li.
Nou ta ka di lè Tousen sispann atake Wochanbo anpi li bije kase tèt tounen,
Wochanbo te konmanse reyalize objektif pa li. Si sa te kontinye mache nan jan
Wochanbo ta vle a, se pa t ap ti kras pataswel li t ap bay Tousen. Pase me ki te plan
Leclerc :
D’après son plan de campagne, Leclerc devait refouler aux Gonaïves
toutes les forces de Toussaint, les y bloquer de toutes parts et les précipiter
dans la mer où elles eussent rencontré une mort certaine.10
Tousen te deja konnen plan sa a. Si li te si telman bèzwen bat Wochanbo nan
Ravinakoulèv la, se te pou dejwe plan an anpi fòse Leclerc fè konpromi ak li.
Men Wochanbo li menm menm ki t ap mache pran Tousen te gen yon plan pa li
tou anplis plan Leclerc a :
Rochambeau avait appris que Toussaint avait un dépôt considérable de
poudre à la Ravine à Couleuvre, se résolut à abandonner les traces du général
Christophe. Il pénétra dans les sentiers que n’occupait pas l’ennemi, se
dirigea sur St-Michel de l’Atalaya dont il s’empara sans coup férir… Sa
colonne de droite enleva sans tirer un coup de fusil la Mare-à-la-Roche,
position assez forte que défendaient quatre cents hommes soutenus par de
l’artillerie. Par cette maoeuvre Rochambeau devait, après s’être assuré une
retraite sur St-Michel, déboucher à l’improviste par la Ravine à Couleuvre,

8
Ibid., p. 235. 9
Ibid., p. 235. 10 Ibid., p. 227.

7
dans la plaine de Lacroix, nommée savane Désolée, et couper toute retraite à
Toussaint, en s’établissant entre les Gonaïves et le pont de l’Ester.11
Sa fè nan batay Ravinakoulèv sa a, Tousen te ka pedi ni sak ni krab. Yo t ap kofre
li nan yon kwen anpi yo t ap pran tout lapoud li te gen. Apre sa se swa li te mete li
ajenou pou mande padon swa ak pwòp lapoud li a yo t ap fizye li.
Poutèt sa, étan l’ap rekile soti nan Ravinakoulèv la, Tousen te bije ap mande tèt li
ki desizyon li ta pral pran :
« Toussaint déboucha dans la plaine de Lacroix, et ne put rallier ses
troupes que sur l’habitation Périsse, à une lieue de la ravine. Il était plein
d’agitation ; il mit pied à terre et se saisit d’un fusil. Il se tourna vers ses
soldats et leur dit qu’il prouverait aux Français ce que peuvent les braves de
sa garde. Il leur exposa que ce combat devait décider de leur sort, que vaincus
ils seraient replongés dans l’esclavage, que vainqueurs ils conquerraient à
jamais leur liberté. Ils jurèrent tous de vaincre ou de mourir. La plus
énergique détermination était peinte sur le visage de chaque soldat, et le cri de
Vive le gouverneur ! éclatait dans les rangs… »12
Yon lòt batay te pral rekonmanse men fwa sa a nan platon.
L’avant-garde de la division française s’avançait audacieusement dans la
plaine (23 février)… Le combat s’engagea avec acharnement… Cependant la
baïonnette, arme terrible dans les mains françaises, faisait de grands ravages
dans les rangs de la garde d’honneur… Monpoint demeurait cependant
immobile à la tête de la cavalerie. Toussaint le pousse de la main avec
violence et le frappe de sa canne. Monpoint, le désespoir dans l’âme, s’élance
à la tête de ses dragons… Il perce avec impétuosité les bataillons français, et
sépare leur avant-garde de leur corps principal… Toussaint demeura maître
du champ de bataille… Il passa la nuit du 23 au 24 février sur le champ de
bataille faisant épier les mouvements de Rochambeau et attendant pour agir,
des nouvelles des Gonaïves.13
Rochambeau s’étant aperçu qu’il avait abondonné Périsse, déboucha dans
la savane Désolée, et se rendit aux Gonaïves auprès de Leclerc. Mais sa proie
lui avait échappé.14
Batay Ravinakoulèv la pran 3 jou : 22, 23 ak 24 février 1802. Premye jou a,
Wochanbo ak Tousen fè menm plan : kenbe lòt la nan chimen jennen Ravinakoulèv
la. Plan an se pou premye ki te rive devan Ravin lan te monte sou tèt mòn anwo ravin
lan, tann lenmi rive anpi lè li antre nan ravin lan grennen bal sou li. Wochanbo gen
tan rive anvan Tousen. Sa fè se li ki te monte sou tèt mòn Barad lan pou tann Tousen
antre nan ravin lan. Lè Tousen rive li wè Franse yo te pran devan y ap tann li, li seye
kan menm monte nan tèt mòn lan pou mache pran yo. Men yo louvri dife sou li, li bije
fè bak, desann mòn lan, kouri soti nan ravin lan, retounen nan zòn li te ye anvan an.
11 Ibid., p. 228. 12 Ibid., p. 235. 13 Ibid., p. 236-237. 14 Ibid., p. 239.

8
Rochambeau pa pedi tan, li fann dèyè Tousen pou li fin ratibwaze li net. Men Tousen
ki konnen se sa li fè li fè, rete kanpe tann Wochanbo anpi fwa sa a, se li ki fè
Wochanbo fè bak annaryè. Pou li resi fè sa, li te bije souke moral solda li yo. Se sa ki
ba li fòs ak kouray pou bare wout Wochanbo.
Nou ka di se Tousen ki pote laviktwa nan batay Ravinakoulev la, pase non selman
li oblije Wochanbo fè altla, men jan li goumen an se Wochanbo ki bije bat dèyè li
alafen. Tankou Madiou di :

En demeurant maître du champ de bataille de Lacroix, près de la Ravine-
à-Couleuvre, Toussaint sauva d’une ruine complète le principal corps de son

armée, sa famille et lui-même. Étant sous le coup d’une mise hors la loi, il eût
été infailliblement fusillé sans jugement avec ses principaux partisans, s’il
avait été fait prisonnier. »15
Nan plan pou kenbe chwal mawon nan chimen jennen, nou wè gen plan pou mete
chwal mawon anba kòd anpi tou gen jan chwal mawon ka fè pou chape kò li anb kòd.
Nou wè nenpòt kiles nan de wòl sa yo, mètachwal ak chwal, sa ka vire alanvè. Toujou
gen chimen jennen kelkilanswa men pèson pa janmen konnen davans ki moun k ap
chwal mawon menm si li te krè se li k ap tann pèlen pou lenmi. Sa ki enpotan an, lè
nou wè y ap seye kenbe nou nan chimen jennen, se pou nou konnen ki jan n ap chape
kò nou.
Batay Ravinakoulèv la, se model tout lòt batay lagè lendependans nou an. Kofre
lènmi, fè li rantre nan yon koulwa, yon ravin, anpi bare li devan, bare li dèyè, bloke li
toupatou. Pi pito menm chache kanpe anwo tèt li pou kannonnen li. Se sa Tousen te
vle fè.Sòf Wochanbo te gen tan pran devan li. Men ak gwo jefò, Tousen resi soti nan
move pas la.
Se menm bagay ki te pase Lakrètapyewo ak Vètyè. Lakrètapyewo, se Leclerc qui
te sènen Desalin. Vètyè, se Desalin ki te sènen Wochanbo. Men tankou nan
Ravinakoulèv, menm si ou sènen yon nonm nan yon ravin, ou kofre li yon kote, li pi
bon si ou ka monte sou tèt li. Se pou sa te gen yon ti fò pi wo pase Lakrètapyewo ki t
ap ba Lamatinyè traka. Li te bije al fè li pe. Menm jan an tou, Vètyè, te gen fò Charye
ki te pi wo pase tout lòt fò yo. Lè Gabart te pran li, kafe Wochanbo te koule ak ma.
Lagè se gwo ponyèt politik
Yo di lagè se gwo ponyèt politik (La guerre est le bras armé de la politique).
Konsa nou ta ka chache kouman lè n ap fè politik se lagè tou n ap fè. Nou pa bèzwen
chache twòp pase sa. Nan woman li ekri ki rele La Famille des Pitite-Caille, Jisten
Lerison fè nou wè kouman ou ka dekouvri yon chimen jennen nan nenpòt ki
sitiyasyon. Menm nan resepsyon y ap bay pou konminyon, batèm oswa mariaj gen de
pozisyon estratejik. Ann nou gade ki jan Frère Tuyélampe, ki te envite lakay Éliezer
Pitite-Caille, òganize li pou yo pa sèvi anyen san li pa pran pa li anvan tout moun.

15 Ibid., p. 239.

9
Frère Tuyélampe, gravement grave occupait, lui, la position la plus
stratégique de la maison. Il s’était posté à proximité de la cambuse et de là
surveillait attentivement, les moindres faits et gestes des domestiques. Aussi,
tandis que les discoureurs jacassaient, piaillaient, bêtisaient, cet homme
d’action opérait de savantes manœuvres. Il ne laissait passer que le rhum ; –
quant aux vins fins et aux liqueurs extra, il s’en emparait et les dégustait avec
délices en se pourléchant les babines et en faisant claquer sa langue…
À lui aussi, étaient les meilleurs morceaux. Il en mangeait une partie, et
le reste (ô prévoyance paternelle !) était acheminé, avec une dextérité
merveileuse, vers les amples poches de sa redingote solidement doublées de
toile cirée…16
Frère Tuyélampe te pran pozisyon nan yon pas Gibraltar, yon detwa Ormuz, yon
kanal Lagonav, yon kote, vle pa vle, tout kabare ki pou sèvi envite yo gen pou pase.
Lè sa a, se san mank, plat pate, vè chanpay, asyèt griyo, poul, kòdenn, sandwich,
bonbon, anyen pap pase si se pa devan li. Li nan pat pòt pou rantre nan sal kote tout
moun ap fete a. Etan tout envite yo ap pale, ap ri, ap betize, li, li l’ap okipe zafè serye,
l ap siveye sa y ap pote sèvi yo. Pozisyon estratejik sa a se sa n ta rele chimen jennen