Lè m ap pale ak ou

ou kou wè mab bò wonn:

ou vire,

ou woule,

ou fè lalad

jouk ou vin tonbe

mò rèd lan bra m…

Lè m ap pale ak ou

ou kou wè bèfchenn:

ou fè eksprè

pye w chape,

ou pèdi okazyon

jouk je m rale w

tankou radyo rale mizik

Lè m ap pale ak ou

ou tankou chen

k anvi pise:

ou gade adwat

ou gade agòch

ou santi kòm

ou kouri

ou vire an wonn

jouk ou plase w douvan m

tankou boul pik douvan wonn…

Lè m ap pale ak ou

ou kou jandam:

ou drèt,

ou bay manti,

ou fè demonstrasyon,

ou gonfle dyòl ou

ou fè enteresan

jouk mwen fè w dòmi

tankou yon manman fè yon ti moun dòmi…

Lè m ap pale avèk ou ou sispann fè ezitasyon,

nou pa lan pendeng…

Lè m ap pale ak ou

pa fè m tann pou senk kòb piske

cheri ou pa mac Donal…

Georges Castera fils:

Optique, sept. 1956, No 31, pp. 64-65

Vwa: Max Eugène (Maks Ejèn)

Mo

sa ou ka kenbe ak men ou

Pa bay mo kenbe

sa ou ka prije ak men ou.

Bri ki pre,

se pa li ki pou ou.

Bri ki pi pre,

se bri dyòl.

Bri ki twò lwen

se pa li ki pou ou tou.

Bri ki twò lwen,

se bri delala ki fin ale,

bri sapat larivyè ap fè

lè l pral mouri bò la,

tou dezabiye sou wòch.

Bri ki pou ou,

se bri paj liv

timoun ap vire,

se bri mato k ap plati fè.

Bri ki pou ou,

se bri moun k ap sanble

fè kö ansanm ansanm

Se bri zam pèp ap aprann tire

anba pay, lan raje.

Mo se lan lavi sa soti.

Se lan lavi pou yo tounen.

Wè lwen dòmi pre,

se metye mo lè gen aksyon

Bri ki ki pou ou, dizon di,

se bri mo ap fè

pou yo jwenn chimen tèt

pou yo pa rete pouri

andaki, anndan dyòl.

Bri ki pou ou,

se bri eskonbrit ki pete

lè ze derefize atò

monte kabann li sou wòch.

Mo ki pou ou,

se mo ki pre ou.

Se bri chodyè manje sou dife

ak bri van k ap chire rad lafimen

pou fè n konnen manje pare.

Mo se lan lari sa soti,

lan mitan bri pye,

lè nou rete zepòl ak zepòl tou kole,

n ape laji, n ap aji, n ap gaye kò n

nan lari.

Mo se lan lavi sa soti,

Se pa lan dyòl save lalekti

k ap sable lamizè

pou yo pase poli sou li.

Georges Castera fils, Pye pou pye, pp. 45-46 (1986)

Vwa: Max Eugène (Maks Ejèn)

Ou pral konn Jòj

– (Kow, kow, know) Onè

– (yon vwa reponn) Respè! Ki wou?

– Se mwen!

– Ki wou?

– Se mwen towo gwonde brave danje reskonsab malè. Ki wou?

– Se mwen ti nèg d Ayiti… Ayiti Toma… M monte chwal mwen devan dèyè lè mwen vle.

– Men ki wou, tonnè!

– M kase chenn nan pale kreyòl, ekri franse .. . Mwen fè lago kache ak lapawoli, m gen dizon ak tout pyebwa nan lanati. M mare lalo ak bèt nan lanmè.

– Sa k mennen w isit?

– M vin defann kòz ti nèg ti zòrey kabrit ki mare disèt ne anba kòd lamizè.

– Ki dat ou fèt?

– Se Antwàn nan gonmye ou ye, ou konn dat mwen fèt, ou konn dat m ap mouri!

– Ou fèt an trannsis, pa vre?

– Ou te konnen… pou ki ou mande m?

– Ou se yon belijeran! Yon grenn pwonmennen! Ou te vire won an Frans… Ou te ann Espay… ! Men kote bistouri w … kote sonn ou?

– Papa fè pitit, li pa fè santiman l. Depi m tou piti pwezi reklame m.

– Tande non, ou konnen isit se antre pa soti?

– Pwezi se lafimen dife, li antre soti kote li vle, powèt gen pwen disparèt… Powèt se lonbray. Men li la a, pran l si w kapab.

– Apa w ap ban m defi. Sa w t al chèche kay frè Sen Lwi Gonzag.

– Se la papa m te voye m lekòl. Bon gade non, ki lè w ap wete zago w sou zo kòtòf malere?

– Pa poze m kesyon.

– Ki lè w ap sispann souse san travayè?

– Pa fouye m, m pa patat.

– Ki jou w ap dekrete lajistis pou tout kretyen vivan?

– Pa poze m kesyon. Ou sonje isit se antre pa soti?

– W ap betize m gen Konbèlann, m gen Bisuit leta, m gen Pye pou pye, m gen Trip fonmi… pwezi se Gate priyè, pwezi se Zèb atè, se wanga, pwezi se maji… M ale kenbe m si w kapab.

Menes Dejoie (Menès Dejwa)

Jiyè 1992

Bon Nouvèl (tradiksyon Georges Castera fè pou yon powèm James Noël; moun k ap chante a se Wooly Saint Louis Jean – Wouli Sen Lwi Jan)

Poto (Pwezi Jòj Kastera, moun k ap chante a se Lody Auguste – Lodi Ogis)