Ideyoloji lang ann Ayiti: ki jan li aji sou òtograf, sou gramè, sou lizaj lang kreyòl
Hugues Saint-Fort
Lan ti koze mwen pral fè la a, m ap pale sou sa yo rele “ideyoloji lang”. Toudabò, m ava defini li, epi m ava montre enfliyans ideyoloji lang sou òtograf kreyòl, gramè kreyòl, ak jan Ayisyen itilize lang kreyòl. Men anvan m kòmanse, kite m di dezoutwa mo sou sa yo rele ideyoloji. Se pa
yon mo nou tande toulejou lè n ap pale kreyòl, men li egziste nan lang lan, espesyalman nan vokabilè filozofi ak vokabilè politik.
Pou moun ki te etidye filozofi « maksis » nan inivèsite, nou sonje michan liv Karl Marx la ki rele « L’idéologie allemande », ann angle « The German Ideology), osnon nou kab sonje tou yon lòt michan liv yon sosyològ ki rele Karl Mannheim te ekri  nan lane 1930 yo : « Ideology and Utopia ».
Yo anplwaye mo « ideyoloji » a lè y ap pale de ide, ideyal, kwayans, pasyon, valè, relijyon, filozofi politik, jistifikasyon moral…Yo anplwaye li tou pou montre ke tout ide genyen dèyè yo yon koz, yon detèminan sosyal. Nou kapab konsidere « ideyoloji » tankou yon mask ki bouche
veritab enterè yon moun genyen lè li fè yon aksyon. Genyen filozòf ki konsidere « ideyoloji » tankou yon sistèm kwayans lidè politik sitou itilize pou mobilize moun pou y al komèt yon zak.

Se lan sans sa a, gen moun ki te konn pale de sa yo rele an franse « combat idéologique » osnon « compétition idéologique ». Nan ane 1960 – 1980 yo, pandan epòk yo te rele « guerre froide » la, anvan Linyon Sovyetik ak sistèm kominis li an te tonbe, 2 espresyon sa yo te konn anplwaye
anpil nan relasyon ant peyi kapitalis yo ak peyi kominis yo. Pou m fini ak definisyon konsèp « ideyoloji » a, kite m raple nou ke ideyoloji se toujou zouti osnon pratik gwoup sosyal k ap domine yo, sa ki anlè nan sosyete a ; gwoup sosyal ki anba yo pa kapab fè ideyoloji pa yo pase, paske konsepsyon kiltirèl yo, pratik yo pa konte nan sosyete a. Pou m fini ak konsèp
ideyoloji a, m ap siyale yon liv enpòtan sou ideyoloji ki rele  « Ideology. An Introduction. Se yon michan pwofesè teyori kiltirèl ki rele Terry Eagleton ki te pibliye li nan ane 1991 (Verso).
Ann pale kounyè a de « ideyoloji lang ». Ki sa sa vle di ? Ideyoloji lang anglobe tout sa nou sot di talè a sou ideyoloji an jeneral, men li aplike sitou sou kesyon lang nan yon sosyete. Ideyoloji lang fè referans a tout sistèm kiltirèl ki ap kontwole jan moun panse sou relasyon sosyal,
relasyon lengwistik ki egziste nan yon peyi, men ki depann de enterè moral, enterè politik, enterè ekonomik ki kache nan sosyete a.
Nou mete nan kesyon « ideyoloji lang » yon seri kesyon tankou bote tèl lang parapò a tèl lòt lang ; sa ki fè moun panse tèl lang siperyè tèl lòt lang ; swadizan merit yon lang ki omojèn genyen nan yon sosyete… Ideyoloji lang tabli li nan kominote lengwistik kote genyen gwo konfli ant 2 osnon plis pase 2 lang osnon varyete lang moun pale.

Ann pran yon egzanp sou lang angle anvan nou antre sou lang kreyòl. Majorite lengwis admèt ke
varyasyon reprezante yon reyalite sosyal pou tout lang e ke se yon bagay ki nòmal pou tout lang
moun pale. Poutan, nan sosyete tankou sosyete ameriken an, osnon sosyete franse a, genyen yon
varyete estanda ki baze sou lide ke genyen yon fonoloji ki omojèn. Sa vle di tout moun ta sipoze
pwononse mo lang lan menm jan. Men, li klè ke kwayans sa a se yon ideyalizasyon li ye. Se sa
moun ta renmen ki pase nan kominote lengwistik sa yo. Men, se pa kon sa sa fèt an reyalite. Se
pa kon sa reyalite sosyal lang angle osnon lang franse fonksyone. Genyen yon ideyoloji ki ap
soutni kwayans sa a. Sa vle di yon ansanm lide sou ki jan lang lan ta dwe ye, dapre gwoup sosyal
ki ap domine nan sosyete sa yo. Kòm nou konnen, nan nenpòt ki lang sou latè, fason moun pale
depann de anpil faktè : nan ki rejyon ou sòti, ki nivo edikasyon ou genyen, ki kalite moun ou
frekante, ki laj ou genyen, ki travay w ap fè, ki kote ou rete…
Ayiti (ansyen Sendomeng) te vin ofisyèlman yon koloni franse soti nan ane 1697 rive nan ane
1803. Sosyete ayisyèn nan te toujou yon sosyete kote lang reflete inegalite ki te tabli lan peyi a.
Depi epòk lakoloni, akoz esklavaj ak kolonizasyon franse, te genyen 2 lang moun te pale nan
peyi a. Youn nan 2 lang sa yo se te franse. Moun ki te pale li se te gwoup franse yo ak gwoup
milat rich yo, (kwak 2 group etnik sa yo te konn pale kreyòl tou) sa vle di moun ki t ap domine
sosyete a sou plan sosyal, menmsi gwoup moun sa yo pa t anpil nan sosyete a ; lòt lang lan se te
kreyòl. Tout popilasyon an ak gwoup ansyen esklav yo te pale lang kreyòl, men se yon gwoup ki
te anba nan sosyete a.
Se sitiyasyon sosyolengwistik sa a ki pral nannan ideyoloji lang k ap travay nan sosyete ayisyèn
nan. Leplisouvan, Ayisyen gen tandans evalye konpatriyòt yo fèk rankontre dapre lang
konpatriyòt sa yo pale. Si se franse yo pale, frankofòn ayisyen ki ap veye jan moun pale ap gen
tandans byen konsidere yo. Men, si se kreyòl sèlman konpatriyòt sa yo pale, genyen Ayisyen ki p
ap konsidere yo.
An jeneral, ideyoloji lang ann Ayiti fè moun konprann ke Kreyòl se yon lang enferyè, yon lang
senp, yon franse mawon. Pou anpil moun, franse se yon lang tout bon. Li gen gramè, li gen
diksyonè, li gen prestij nan sosyete a, se li ki bay edikasyon. Men, an menm tan tou, tout
Ayisyen konnen gwo pwovèb kreyòl sa a : Pale franse pa di lespri. Ann Ayiti, ideyoloji lang se
yon sistèm reprezantasyon ki mete franse ekri kòm sèl towo nan sistèm edikasyon peyi a, menm
lè nou konnen se 2 lang, kreyòl ak franse, ki dwe tabli lan sistèm lekòl peyi a, e ki dwe sèvi pou
ekri ni lwa ki vote lan peyi a, ni kominike ofisyèl nan peyi a. Kwak tout moun konnen se kreyòl
ki premye lang kominikasyon ki genyen ann Ayiti, franse okipe yon pozisyon ki pa koresponn a
kantite moun ki pale li. Pale franse se premye zam klas dominant lan genyen pou li mete sou
kote Ayisyen ki pale kreyòl sèlman nan sosyete a. Men, an menm tan tou, Ayisyen ki lan klas
dominant yo konnen tout risk yo pran si yo toujou kole yon bwa franse nan bouch yo. Nou wè sa

nan eleksyon pa egzanp, kote Ayisyen sa yo oblije konfòme yo avèk reyalite sosyolengwistik
peyi a.
Se pa pa aza ke ann Ayiti, yo pa konsidere kòm entèlektyèl moun ki pale kreyòl sèlman. Sèl
paspò ki ba yon moun grad pou yo konsidere ou kòm entèlektyèl ann Ayiti, se pale e ekri franse.
Menm si sa w ap di a se charabya, (e gen yon kantite Ayisyen ki ap di charabya lè y ap pale
franse) paske se an franse w ap di li, yo konsidere ou kòm entèlektyèl.
Ann pran 3 egzanp pou nou montre ravaj ideyoloji lang fè ann Ayiti. Premye egzanp lan, m ap
pran li nan òtograf, dezyèm egzanp lan, m ap pran li nan gramè, twazyèm egzanp lan, m ap pran
li nan jan moun pale.
Jan nou konnen an, depi mwa janvye 1980, Kreyòl genyen yon òtograf ofisyèl. Sa te rive lè
Minis Joseph Bernard te siyen yon dekrè ki te montre nouvo òtograf kreyòl la. Men, anvan sa te
rive fèt, te gen anpil deplozay ki pase. Pa egzanp, nan kòmansman ane 1940 yo, te genyen 2
anglofòn, yon pastè ilandè ki te rele Ormonde McConnell avèk yon ameriken ki te rele Frank
Laubach ki te pwopoze premye òtograf sistematik pou lang kreyòl. Sa mwen rele òtograf
sistematik se yon kalite òtograf ki regilye, ki pa ekri nenpòt kòman, kote chak son koresponn
avèk yon lèt, epi chak lèt koresponn avèk menm son an. Toulede mesye sa yo te abite lè sa a ann
Ayiti. Òtograf yo te pwopoze a te diferan anpil parapò a jan Ayisyen te konn ekri kreyòl. Lan
epòk sa a, Ayisyen ki te fè efò pou ekri an kreyòl te fè sa nenpòt kòman. Yo te eseye suiv òtograf
franse, men kòm te gen anpil dezòd nan fason Franse yo ekri lang franse, Ayisyen tou te ekri
lang kreyòl ak anpil dezòd. Pa egzanp, yo te konn ekri menm mo a, 2 osnon 3 fason diferan nan
menm fraz la.
Okontrè, 2 anglofòn mwen mansyone pi wo a te mete sou pye yon Òtograf ki te baze sou alfabè
fonetik entènasyonal. Te gen anpil lèt « K », lèt « W » ladan li. Men, majorite Ayisyen pa te wè
li konsa. Yo te konprann 2 anglofòn sa yo te adopte yon òtograf angle pou kreyòl. Alòske se pa
vre ditou. Yo revòlte kont sa paske yo di Ayiti se yon peyi ki pale franse, ki pa pale angle. Yo te
kont lang angle ann Ayiti. Te genyen yon entèlektyèl ayisyen ki rele Charles-Fernand Pressoir ki
te ekri ke «òtograf Laubach la ta bon pou « yon seri sovaj ki ap viv ann Australie osnon lan kèk
kote moun pa abite », men nou pa ka tolere li nan yon peyi tankou Ayiti ki gen « tradisyon
franse ladan li ».
Se menm ideyoloji lang sa a ki fè Pressoir pa te asepte òtograf Laubach la. Yon lòt rezon ki fè
Pressoir te kritike òtograf Laubach la, se paske li di Laubach te sèvi ak gwoup vwayèl lengwis yo
rele « voyelles antérieures arrondies ». Sa vle di son nou pwononse avèk lèv nou ki awondi,
tankou lè nou di [my]« mu »,[dyri] « duri » [blø]« bleu » « [lœɤ] » olye de « mi », « diri »,
« ble », « lè ». Pressoir te di Laubach ak McConnell te vle fè frankofòn ayisyen yo pale tankou
moun ki pa gen edikasyon.
Dezyèm egzanp m ap pran pou montre ravaj ideyoloji lang fè ann Ayiti, se nan gramè m ap pran
li. Men, anvan m antre nan nannan kesyon sa a, kite m fè yon ti rale sou sa yo rale gramè. Depi

lontan, moun ki ap denigre lang kreyòl te toujou di kreyòl pa lang paske li pa gen gramè. Sa yo
pa janm rive konprann, se ke si kreyòl pa te gen gramè, Ayisyen pa ta janm kapab pale ak
Ayisyen parèy yo osnon ak etranje ki aprann kreyòl. Tout lang genyen gramè. Yon lang se yon
ansanm règ ki nan sèvo tout kretyen vivan. Nou konn pale lang lan paske nou asimile règ sa yo.
Se konesans règ sa yo ki fè nou konprann tout sa nou tande, e ke nou ka rive di tout sa nou vle di.
Dapre michan lengwis ameriken ki rele Noam Chomsky, tout kretyen vivan fèt avèk yon aparèy
li rele ann anglè « Language Acquisition Device » (LAD) ki se yon sòt gramè inivèsèl nan sèvo
yo ki pèmèt yo akeri langaj. Se gras a gramè inivèsèl sa a ke nenpòt timoun sou latè rive kapab
akeri lang kote li elve a, anvan menm li ale lekòl.
Donk, tout lang gen gramè e gramè a se nan sèvo nou li ye sou yon fòm ki abstrè. Ayisyen
menm jan ak tout lòt kretyen vivan sou latè sèvi ak gramè inivèsèl. Yo fèt ak gramè inivèsèl sa
a, e se limenm ki pèmèt yo aprann kreyòl rapidman si yo fèt ann Ayiti. Akoz ideyoloji lang ann
Ayiti, genyen Ayisyen ki konprann yo dwe imite estrikti lang franse lè y ap pale kreyòl. Yo pale
yon kreyòl fransize, yo itilize mo franse menm lè genyen mo kreyòl ki vle di egzakteman menm
bagay mo franse a vle di; se yon fason pou fè enteresan, pou montre moun yo konn pale franse.
Gramè kreyòl ki nan sèvo kreyolofòn ayisyen pèmèt yo pale lang kreyòl san yo pa kopye lang
franse, malgre tout enteresan kèk Ayisyen fè lè y ap pale kreyòl.
Twazyèm egzanp m ap pran pou montre ravaj ideyoloji lang fè ann Ayiti se nan itilizasyon sèten
Ayisyen fè ak lang franse lè y ap pale lang kreyòl. M ap di tousuit nou dwe rekonèt genyen
Ayisyen ki bileng kreyòl-franse, e ke se nòmal lè y ap pale kreyòl, yo melanje kèk estrikti
gramatikal franse ak estrikti gramatikal kreyòl. Nou jwenn entèferans sa yo nan tout sosyete ki
gen moun bileng. Nan lang angle, lengwis yo rele sa : « code-switching », osnon « code
mixing ». Gen anpil rechèch ki fèt sou kesyon sa yo. Mwen menm kòm lengwis, mwen te fè yon
rechèch sou sa ki rele ann angle « Creole-English Code-Switching in New York City » ki parèt
nan yon liv kolektif ki rele « The Haitian Creole Language ». Liv sa a te parèt an 2010.
Genyen yon michan lengwis franse ki rele Dominique Fattier ki fè yon rechèch sou kalite kreyòl
moun pale ann Ayiti kote li distenge plizyè kalite kreyòl. Dominique Fattier te esplike genyen sa
yo rele yon “kreyòl rèk”, ak “yon kreyòl swa”. Dapre pwofesè Fattier, moun ki pale kreyòl rèk
la, se moun ki inileng yo. Moun sa yo pale kreyòl sèlman. Alòske moun ki pale kreyòl swa a, se
moun ki bileng yo. Moun sa yo pale kreyòl ak franse. An jeneral, ann Ayiti, yo prezante kreyòl
rèk la tankou se varyete lang ki se bon kreyòl ayisyen an, kreyòl otantik la. Alòske kreyòl swa a
ta sanble se varyete moun itilize lè y ap siveye bouch yo. M ap kouri di se pa pozisyon pa mwen.
Se la nou konstate fòs ideyoloji lang ann Ayiti. Tout tan sa w ap di an pi sanble ak franse (paske
franse se lang ki ap domine nan sosyete a, malgre se yon ti kras moun ki pale li), se tout tan
moun apresye li. Nan lekòl, mèt yo pa aprann elèv valorize lang kreyòl, montre yo ki jan li
fonksyone, etidye gran ekriven kreyòl yo.
Konklizyon

Lang se ideyoloji. Li pèmèt nou konprann nannan yon sosyete, veritab sans sosyal yon sosyete
genyen. Lang ranseye nou sou klas sosyal ki lan sosyete a, janr (« genre ») ki nan sosyete a, sa
vle di wòl sosyal yo bay gason ak fanm nan yon sosyete. Lang se idantite nou tou li ye. Depi
lontan, Leta ayisyen pa janm pran lang kreyòl oserye. Tanke Leta ayisyen pa bay lang kreyòl
plas li merite genyen nan sistèm edikasyon peyi a, sosyete ayisyen an p ap janm rive lwen.
Majorite elèv ayisyen p ap konprann pwoblèm peyi a, e se yon ti gwoup ki ap kontinye domine
majorite moun pandan y ap louvri peyi a bay enterè etranje. Konprann pwoblematik lang kreyòl
nan yon peyi tankou Ayiti se louvri zye nou byen gran sou enjistis, abi, esklizyon sosyal ki tabli
nan peyi a depi plis pase 200 lane e ki kontinye ap fèt toujou. Pwoblèm lang ann Ayiti se youn
lan pi gwo pwoblèm Ayiti. Moun ki pa konprann sa fè yon grav erè.
Hugues Saint-Fort
Referans mwen site:
Eagleton Terry (2007) Ideology. An Introduction. New York:

Pwovèb Kreyòl

Abitid se vis.

Afè kay moun se mistè.

Afòs makak karese pitit li, li touye li.

Agawou di si Bondye vle.

Ak pasyans w a wè trip foumi.

Ak po ou vini ak po ou prale.

Akoma tonbe tout moun di se bwa pouri.

Akoz diri ti wòch goute grès.

Ale chache pa di pote vini pou sa.

Anbisyon touye rat.

Annafè pa dòmi.

Apa se kay bourik ou prale lè ou rive ou va wè longè baton ke li.

Apranti pa mèt.

Apre dans tanbou lou.

Apre fèt se grate tèt.

Apre yon tan se yon lòt.

Asasen toujou pè kouto.

Atake pa difisil, se fè bak ki rèd.

Atansyon pa kapon.

Avan bourik te gen maleng mouch te viv.

Avan chen manje zo, li mezire machwè l.

Avan ou ri moun bwete gade si ou mache drèt.

Avan ou tire wòch nan mache gade si manman ou pa la.

Avan mayi te donnen makak te manje grenn bwa.

Avan tiraj tout lotri bèl.

Avantaj kòk se nan zepon li.

Avèg di ou l ap ba w on kout wòch si li pa anba men li konnen li anba pye li.

Avèg pa kondi lapriyè.

Avèk pasyans w ap wè tete foumi.

Babye malfini babye poul.

Babye yanm babye tè.

Ba li bwè monte pase mèt.

Bat chen an tann mèt li.

Bat men ankouraje chen.

Batiman vapè ranni li pa bourik pou sa.

Baton gonmye miyò pase men vid.

Baton ki bat chen blan an se li ki bat chen nwa a.

Baton ou gen nan men ou se ak li ou pare move kou.

Baton ride pye pye ride baton.

Bay kou bliye pote mak sonje.

Bay piti pa chich.

Bèf dèyè bwè pi bon dlo.

Bèf ki gen anpil mèt dòmi deyò.

Bèf manje kann kabrit nan boya.

Bèf manje kowosòl se pa pou plen vant se pou bouch dous.

Bèf nan poto pa pe kouto.

Bèf pa konn di savann mèsi.

Bèf pou wa savann pou wa nanpwen repwòch.

Bèl antèman pa di paradi.

Bèl antèman pa parad.

Bèl bonjou pa vle di zanmi pou sa.

Bèl cheve pa lajan.

Bèl dan pa di zanmi pou sa.

Bèl fanm bèl malè.

Bèl kont fè bliye chagren.

Bèl nòs pa bon menaj.

Bèlmè ou ba ou kalalou pa kwè li manman ou pou sa.

Bèlmè pa janm genyen bon do.

Bèlmè pa manman.

Berejenn pa janm chanje koulè.

Bèt ki pa gen ke Bondye pouse mouch pou yo.

Bite pa tonbe.

Bòkò ba ou pwen men li pa di ou dòmi nan gran chimen.

Bòkò di li wete moun nan bouch tou men se Bondye ki fè gerizon.

Bon pa dire.

Bondye di: “Tout timoun mwen yo, kouche! Koulèv di: “Mawen atè deja.”

Bondye chase mouch pou bèf san ke.

Bondye fè chen men li pa nan grangou li.

Bondye ki Bondye gen madichon ale wè pou mwen ki chen.

Bondye konn bay li pa konn separe.

Bondye konn kenbe krab mete nan makout avèg.

Bondye konnen pou ki sa li bay chen maleng dèyè tèt.

Bondye pa janm bay moun chay twò lou pou yo.

Bouch fi pa gen dimanch.

Bouch granmoun santi men pawòl nan bouch yo pa santi.

Bouch manje tout manje men li pa pale tout pawòl.

Bouchon pa janm twonpe boutèy.

Boukannen tann bouyi.

Boulèt ki boulèt dlo mennen li ale.

Bouki al nan mache li wè kaka chen li kwè se longan gri.

Bourik chaje pa kanpe.

Bourik di se nan mache do yo poze.

Bourik fè pitit pou do li poze.

Bourik Sendomeng te mèt abiye kou l abiye koul midi fòk li ranni.

Bourik swe pou chwal dekore ak dentèl.

Bourik travay pou chwal galonnen.

Bri la pou fèt rezon la pou tande.

Byen koukou pa byen frize.

Byen mal pa lanmò.

Byen pre pa di rive pou sa.

Byen pre pa lakay.

Byen san sye pa pwofite.

Bwa pi wo di li wè, grenn pwomenen di li wè pase l.

Bwadchenn di li fò van kase li.

Bwè tafya respekte boutèy.

Chak chaplè gen kwa pa li.

Chak kochon gen samdi pa l.

Chak koukouy klere pou je li.

Chanje mèt chanje metye.

Chay pa janm twòp lou pou mèt li.

Chans kokoye genyen palmis pa genyen li.

Chay sot sou tèt tonbe sou zepòl.

Chen gen kat pye, li pa kouri nan kat chimen.

Chen ki jape pa mòde.

Chita pa bay.

Chodyè prete pa kreve pwa sèk.

Dan pouri gen fòs sou bannann mi.

De je kontre manti kaba.

De towo pa gwonde nan menm savann.

Degoute miyò pase pa pise.

Dèyè do se nan Ginen.

Dèyè mòn gen mòn.

Difisil pa bonè se lachans ki bay.

Dlo lacho blan, men li pa lèt pou sa.

Dlo pa monte mòn.

Doktè bay swen men li pa Bondye.

Doulè yon fanm se pou tout fanm.

Dwèt ou santi ou pa ka koupe l jete.

Dwèt trese kòd, kòd mare bra.

Dyab fè dyab pè dyab pa manje dyab.

Dyòl fanm se akòdeyon.

Evite miyò pase mande padon.

Fanm gaspiyè toujou dwe.

Fanm jalou pa janm gra.

Fanm pou yon tan, manman pou tout tan.

Fanmi se dra blan.

Fè koupe fè.

Fè tan kite tan.

Fezè nat fè nat li dòmi atè.

Fiyèl mouri makomè kaba.

Fòk boutèy fin plen avan bouchon jwenn.

Fòk ou konn manje pawòl pou ou gen zanmi.

Fòk ou pase maladi pou ou konn renmèd.

Foumi pa janm mouri anba sak sik.

Gade pa boule je.

Genyen pou wou genyen pou kabwèt.

Grangou se mizè, vant plen se traka.

Gwo vant pa gwòs gwo tèt pa lespri.

Intelejan twonpe leve bonè.

Jaden lwen gonbo di.

Jan poul grate se pa konsa li manje mayi.

Jan ou tann kabann ou konsa ou kouche.

Jansiv te la avan dan.

Je fon kriye davans.

Je pa dan dwèt pa kòn.

Je wè bouch pe.

Je wouj pa boule kay.

Jistis Bondye se kabwèt bèf.

Jou devenn lèt kaye kase tèt.

Jou fèy la tonbe nan dlo se pa jou a li pouri.

Jou malè wanga pa sèvi.

Jou va jou vyen.

Joumou pa donnen kalbas.

Jwèt se jwèt, kòchèt pa ladan.

Kabrit plizyè mèt mouri nan kòd.

Kalbas gran bouch pa kenbe dlo.

Kanmarad fè pann.

Kapab pa soufri.

Kapon antere manman li.

Kay koule twonpe solèy li pa twonpe lapli.

Kay piti nat anba bra.

Kayiman soti nan dlo li di ou teta malad se pou w kwè l.

Ki mele pis ak grangou chen.

Konn li pa di lespri pou sa.

Kreyon bondye pa gen gòm.

Kòfrefò pa swiv kòbya.

Konstitisyon se papye, bayonèt se fè.

Kote yo plimen kodenn, poul pa ri.

Kouto pa janm grate manch li.

Labou rete kouran.

Lagè avèti pa touye kokobe.

Lajan al kay lajan.

Lajan fè chen danse.

Lajan kase wòch.

Lajan fèt pou konte.

Lamizè fè chen monte kayimit.

Lang fanm bale lari.

Lang fanm pa gen dimanch.

Lang pa lanmè men li neye mèt li.

Lanmè pa sere kras.

Lanmò sèjan ranje kaporal.

Lanmou pa konn pantalon pyese.

Larivyè anpeche pase dlo li pa anpeche kase tèt tounen.

Lavi genyen yon sèl pòt lanmò genyen san.

Lavi se grenn chen, pa dèyè li gade.

Lawouze fè banda toutan solèy pa leve.

Lè bab kamarad ou pran dife mete pa ou a la tranp.

Lè chat pa la rat bay kalinda.

Lè pa vle kenbe kabrit li di janm li fè li mal.

Lè chodyè plen kouvèti pran pa li.

Lè ou wè yon vye zo sou chimen ou, sonje li t gen chè sou li.

Lè marengwen ap vole ou pa konn kilès ki mal kilès ki femèl.

Lè malfini vole li pa jwenn poul li pran pay.

Lè ou montre makak voye wòch se tèt ou li kase avan.

Lè ou pase maladi ou konn renmèd.

Lè ti poul cho se malfini ki dèyè li.

Lè vant plen gouyav gen vè.

Lè vant chat plen li di ke rat anmè.

Lè w ap manje ak dyab kenbe kiyè ou kout.

Mache chèche pa janm dòmi san soupe.

Mache sou pinga w `pou pa pile si ou te konnen.

Mache twonpe chita.

Madichon ou bay bèlmè ou, se li ki rive manman ou.

Makak karese pitit li jistan li touye li.

Makak di sa ki anba zong li se li ki pa li.

Makak sou pa dòmi douvan pòt chen.

Maladi gate vanyan.

Maladi pa konn vanyan.

Maladi vini a chwal li ale apye.

Malere pa dwe gen de defo.

Malere pa janm gen rezon devan grannèg.

Malè pa gen klaksonn.

Malfini pou grann poul pou grann.

Manje kuit pa gen mèt.

Manje ki bon nan bouch se li ki gonfle ou.

Manman chen pa janm mòde pitit li jous nan zo.

Mapou tonbe kabrit manje fèy li.

Manti kouri santan verite kenbe l yon jou.

Men ale men vini zanmi dire.

Men anpil chay pa lou.

Menm nan lanfè gen moun pa.

Mennen koulèv lekòl se youn fè l chita se de.

Merite pa mande.

Mizè fè bourik kouri pase chwal.

Moun ki ba ou konsèy achte kabrit nan tan lapli, se pa li ki ede w pran swen li nan tan lesèk.

Moun ki di men koulèv la se li ki tiye l.

Moun ki di ou mete sèl nan solèy pa ede ou wete li lè lapli.

Moun ki ede ou achte chwal gwo vant nan tan lapli pa ede ou ba l manje nan tan sèk.

Moun ki genyen lateng pa renmen peny.

Moun ki swe pou ou se pou li ou chanje chemiz.

Moun mouri pa konn pri valè dra blan.

Moun pa se dra.

Nan move tan kabrit rale bèf.

Nan benyen pa gen kache lonbrit.

Nan tan grangou patat pa gen po.

Nanpwen glas solèy pa fonn.

Nanpwen metye ki pa nouri mèt li.

Nèg fè lide li Bondye ba l dwa.

Ou konn konbyen ou genyen ou pa konn konbyen ou rete.

Ou konn sa w ap kite ou pa konn sa ou pral jwenn.

Ou pa dwe joure manman kayiman avan ou fin janbe dlo.

Ou pa janm konnen kote dlo pase pou li antre nan bwa joumou.

Ou wè jodi ou pa konn demen.

Ou wè moun ou pa konn moun.

Pa janm koupe dwèt moun k ap ba ou manje.

Pa konnen pa al lajistis.

Padon pa geri maleng.

Pale franse pa di lespri.

Pale moun mal se lapriyè jouda.

Pay te di pase sa malta kouvri li.

Pawòl nan kè pa gate zanmi.

Pawòl pa chay.

Pise gaye pa kimen.

Pitit se richès malere.

Pòt an bwa pa goumen ak pòt an fè.

Premye so pa so.

Pwason te fè dlo konfyans, men se dlo ki bouyi l.

Pwomès se dèt.

Pye kout pran devan.

Rakonte se vann.

Rann sèvis bay chagren.

Rat kay k ap manje kay pay.

Ravèt pa janm gen rezon douvan poul.

Rayi chen men pa di l fimen tabak.

Renmen tout pèdi tout.

Sa Bondye ba ou bèlmè ou pa kapab pran li.

Sa Bondye sere pou ou lavalas pa pote l ale.

Sa chat konnen se sa li montre pitit li.

Sa je pa wè kè pa anvi.

Sa je pa wè kè pa tounen.

Se jou babye ou konnen pawòl kache.

Sa k pa touye ou, li angrese ou.

Sa k rive koukouloulou a, ka rive kakalanga tou.

Sa k vid pa kanpe.

Sa kòk di anlè se pa sa li di atè.

Sa manman ti chat konnen manman ti rat konnen l tou.

Sa nèg fè nèg Bondye ri.

Sa ou fè se li ou wè.

Sa ou jete pa mepri ou ranmase li pa bezwen.

Sa ou pa konnen pi gran pase ou.

Sa ou pa renmen se li ou wè.

Sa ou plante se li ou rekolte.

Sa pòv genyen se li l pote nan mache.

Santi bon koute chè.

Se an jwèt yo batize jwif:

Se anvi bay ki bay.

Se bon kè krapo ki fè l san tèt.

Se kouto senpman ki konnen sa ki nan kè yanm.

Se lè koulèv mouri ou wè longè l.

Se mèt kò ki veye kò.

Se moun ki konn chimen simityè ki pote sèkèy.

Se nan chimen jennen yo kenbe chwal malen.

Se pa lè moun ap neye pou montre l naje.

Se soulye ki konn si chosèt gen twou.

Sèl pa vante tèt li di li sale.

Si bèf te konn fòs li li pa t ap kite yo mennen li labatwa.

Si kalfou pa bay simityè pa jwenn.

Si m te konnen toujou dèyè.

Si sèpantye te di sa ki nan kè l li pa t ap jwenn pèsonn moun ede li antere manman li.

Sòt ki bay, enbesil ki pa pran.

Sòt pa touye men li fè swe.

Tanbou bat nan raje, men se lakay li vin danse.

Tanbou prete pa janm fè bon dans.

Tete pa janm twò lou pou mèt li.

Ti bout kouto miyò pase zong.

Ti chen gen fòs devan kay mèt li.

Ti pwason suiv kouran.

Timoun fwonte grandi devan bawon.

Timoun fronte fè bab nan simityè.

Tonbe ki pa leve se lanmò.

Tòti soti nan dlo li di ou kayiman gen malozye, kwè li.

Toujou gen retay kay tayè.

Tout priyè genyen amèn.

Twò prese pa fè jou louvri.

Twòp dèy nui mò.

Twou manti pa fon.

Van jete grenn se lapli ki fè l pouse.

Vant plen di gwayav mi gen vè, vant vid di kite m wè.

Van vante li woule pilon ale wè.

Vodou pa dans blan men lè li angaje li danse li.

Vòlò vòlò vòlò dyab ri.

Vye chodyè fè bon kalalou.

Vye chodyè fè pi bon manje pase chodyè nèf.

Vye manman pare pou zepina, zepina pare pou vye manman.

Vye moun pa vye chen.

Vwazinay se fanmi.

Wòch nan dlo pa konnen doulè wòch nan solèy.

Wont pi lou pase sak sèl.

Yo pa konte wowoli.

Yon jou pou chasè, yon jou pou jibye.

Zafè kabrit pa zafè mouton.

Zafè moun se mistè.

Zanmi lwen se lajan sere, zanmi pre se kouto de bò.

Zanno kase nan sak grenn li pa pèdi.

Zèb ou pa vle leve nan jaden ou, leve devan pòt ou.

M sispek anpil nan nou deja devinen ki kote tit sa a soti. « Se nan chimen jennenyo kenbe chwal mawon. » Nou tout nou konnen pwovèb sa a. Pètèt menm plizyè nannou ta ka di yo pa menm bèzwen eksplike yo sa sa vle di. Men m gen kèk ti kessyonpou nou.
Ki sa ki chwal mawon an ? Pase gen tout kalite chwal.Gen chwal òdinè, gen
chwal-a-papa, menm gen chwal lwa monte yo. Pwovèb la di chwal, men li vle di plispase chwal.
Lè yon lòt pwovèb di : « Bourik travay, chwal galonnen. » nou santi l ap pale soutout eksplwatè k ap pwofite pou toupizi moun ki pi fèb pase yo. Konsa nou ka dipwovèb yo fè konsi y ap pale sou chwal ak bourik men se sou nou menm, kretyen-vivan, y ap pale.

Alèkile ki sa kenbe vle di nan : « Se nan chimen jennen yo kenbe chwal
mawon. » ? Kenbe vle di plis pase mete chwal la anba kòd. Kenbe yon chwal mawonki abitye galope lib-libè nan savann, sa pa dwe fasil. Men menm lè ou fin mete li anbakòd, ou ponkò sis nan douz la. Fòk ou sele li, bride li anpi pase pye pou monte li. Saki vle di se pou ou donte li. Ou mèt kòboy jan ou vle, fòk ou mete gason oswa fanmsou ou anvan ou fè yon chwal mawon mache opa kanmarad.
Se pou sa mwen, m di : « kenbe chwal mawon nan chimen jennen », se sa menmki vle di fè lagè. Se pa selman bare chwal la, anpeche li kouri ; se fè li kale dou, obeyi lòd ou pase li. Li te mawon, li te lib, anpi w a kwè w a ka fè li tounen esklav konsa ?
Jan ou vle ? Pou li travay anpi se ou k a galonnen ? Enben, se pare kò ou. Kenbe pa vle di pou chita kè pòpòz, w ap tann lè chwal mawon an pase devan ou pou voye kòd mare li. Se goumen pou goumen ak chwal mawon an si ou vle kenbe li.
Alèkile nou fin poze de twa ti kessyon sa yo, an nou rantre nan manman kessyon an.
Ki sa ki chimen jennen ?
Yon chimen se yon kote pou pase. Men pou pase fòk ou rantre yon bò anpi ou soti lòt bò. Chimen sa vle di : rantre-soti, ale-tounen, konmanse-fini ; se yon antrede. Lè gen yon sèl rantre anpi yon sel soti, si yon moun resi bare de kote sa yo, bèt oswa moun lan ki nan chimen an, ki te rantre men li patankò soti, enben li bloke toupatou.
Li pa fouti chape okenn kote san yo pa kenbe li. Toupatou, kote li ta vle soti lenmi
pare ap tann li. Ou ka rantre men ou fouti pa ka soti. Si ou ale ou pa ka tounen ; si ou
konmanse ou pa ka fini : ou nan chimen jennen.

2

Ka gen tout kalite chimen jennen pase si n di chimen se kote pou rantre-soti, pase-
repase, konmanse-fini, nou ka menm rive di chimen se libète pou fè sa ou vle. La n ap

pale pou espas men se fouti tan tou. Si ou pa gen tan devan ou, ou nan chimen jennen.
Tan se libète tankou chimen. Denpi ou nan sityasyon ou pedi libète ou, ou pa ka
rantre-soti, ou pa ka fè-defè, pase-repase, konmanse-fini : ou nan chimen jennen.
Men pou koulyè a, nou pa pral ekzaminen chimen jennen nan tout sans teyorik sa
yo. An nou rete nan pratiko-pratik. Chimen jennen, se ka yon twou, yon fose, yon
ravin ou tonbe ladan li ; se ka yon kalòj, yon ratyè, yon pripri ou rantre; se ka yon
pasay larivyè, yon pon, yon koridò nan yon lakou oswa menm yon kay ki tounen
prizon tankou yon kalòj pou yon bèt. Tout kote gen yon rantre anpi yon soti, si ou resi
fè yon bèt, yon moun rantre anpi denpi li anndan ou pare pou li ni kote li rantre a ni
kote pou li ta soti a : se yon chimen jennen.
Chimen jennen se pa selman kote ou pase, kote ou rantre, kote yo fèmen ou, kote
yo ka met lapat sou ou. Se ka yon bagay ki plis gade lespri ou pase kò ou, plis sou jan
w ap viv. Chimen jennen, se ka yon sityasyon. Yon ti kraze, mèg chech, k ap batay ak
yon gwo nèg ki bat fè, si li wè nèg la ap toufounen li anba kout pwen li fouti kouri
pou l ale achte altè pou bat fè tou. Men si lè li rive nan magazen espò, li wè se menm
neg ki t ap toufounen li an ki la pou vann li altè, enben fòk li di nan kè li: m nan
chimen jennen !
Pran ka yon ti peyi ki manke ni lajan ni teknoloji anpi se menm gwo peyi ki ta pou
aprann li teknoloji a ki gen lajan pou envesti. En ben ti peyi sa a bare nan chimen
jennen. Se nan plat men gwo peyi a la niche sa li vle ba li. Chimen jennen, se ka
trayizon, kout ba, tou sa ki fèt pou bare yon nonm toupatou, fè li pri nan pripri tankou
pwason nan nas. Menm sa Ojeda te fè Kawonabo a, menm sa Brunet te fè Tousen
Louvèti a.
Prensip estrateji ki dèyè pawòl « Se nan chimen jennen yo kenbe chwal mawon »,
nou ta ka di li senp. Si ou vle pote laviktwa, se pou ranje kò ou pou fè lenmi ou rantre
yon kote anpi denpi li rantre ou bloke li toupatou. Oswa ankò si se ou yo vle bare nan
chimen jennen, se pa pou kite yo fè ou rantre nan nas. Si ou deja rantre, se pou ou
demele ko w, soti prese-prese.
M di prensip la senp. Alaverite mete yon teyori an pratik pa janmen senp. Tankou
yo di : se pa vin pran Lenbe ak kout po kann. Lè yon mekanisyen ap travay, si li ka
mete yon pyès nan yon leto, travay la ap fèt fasil fasil. Pyès la pap brinding tout tan
mekanisyen an ap travay sou li. Mete pyès nan leto se tankou fè bèt rantre nan kalòj.
Erèzman moun pa pyès machin, yo plis pase zannimo, yo ka konprann nan ki
sitiyasyon yo ye, yo ka seye chape anba leto yo vle fèmen sou yo. Si ou bloke yon
moun atè, li ka chape an lè. Se konsa Makandal resi chape nan dife yo te limen pou
boule li. Li tounen marengwen, li vole gadjè. Si nan pwen pòt pou soti anba tè, w a
chache sove anba dlo. Pase tout bagay gen kat kote. Menm si twa kote bloke, se pou
chache wè si pa gen yon dènye kote ou ta ka wete poul ou.
Se sa menm nou ta ka rele « percée louverturienne » lan, pase se sa Tousen
Louvèti te abitye fè. Lè Franse yo bare li yon bò, li voye kò li bò kote Panyòl ; lè sa

3
pa mache ak Panyòl, li retounen bò kote Franse men an menm tan l ap miyonnen ni
Angle ni Etazinyen. Anpi tout tan li anba men Lafrans, l ap chache ki jan l a fè pou
tounen pwòp mèt-tèt li. Percée louverturienne lan, se chache kouman pou fè pou
desere leto y ap sere sou ou pou prije tout san ki nan kò ou. Se woule kat bò anvan ou
bay legen. Se gade anwo, anba, ak ni kote gòch ni kote dwat pou wè ki ouvèti ki ta ka
pèmet ou chape.
Men si n konmanse pale sou Tousen Louvèti, nou konmanse ap piye sou bò Istwa
Ayiti. Anvan n ale pi lwen, ann nou gade pawòl Ayiti a. Yo di se yon mo tayino ki vle
di peyi mòn. Enben m ap mande tèt mwen si nou pa ta ka di mo tayino sa a, ki tounen
menm mo kreyòl Ayiti a, pa vle di tou peyi chimen jennen.
Ayiti se yon ti peyi. Men mòn fè mikalaw. Si telman gen mòn, yo di : dèyè mòn
gen mòn. Sa fè pa gen anpil savann ak platon pou chwal mawon galope. Toupatou se
mòn anpi ant de mòn ki sa w a jwenn ? Lavale, ravin ak fose ? Desalin te byen
konprann sa sa vle di pou nou. Se pou sa li te bay lòd pou bati fò nan tèt tout mòn. Se
sa ki fè Wa Kristòf te bati Sitadel Laferyè. Lè ou chita nan tèt yon mòn w ap siveye
toupatou, nenpòt ki lenmi ki parèt, w ap ba li kout kanno devan dèyè. Nan nenpòt ki
pozisyon li parèt, w ap ba li. Lè sa a ou chakchoutè tout bon. Sa te toujou laverite
denpi nan tan benbo : nan pye mòn, gen lavale. Antre de mòn, gen ravin, gen fose.
Enben, Arab ki t ap batay ak Chalmay nan Roncevaux ; Vyètnamyen ki t ap batay ak
Franse nan Dienbienphu, se avantaj Sitadèl Laferyè a yo te resi pran. Se sa ki fè yo
pote laviktwa.
Si n gade batay ki fèt ann Ayiti denpi peyi a fèt n a wè se menm estrateji a, chak
fwa, ki ann aksyon. Leclerc te bloke Desalin nan fò Lakrètapyewo, an 1802, Desalin
bloke Wochanbo nan fò Vètyè an 1803. Pi gwo koudeta ki fèt ann Ayiti se lè yo bare
Desalin nan Pon Wouj. Se konsa tou yonn nan premye gwo krim politik ki te fèt, se lè
Kristòf te fè sazinen Kapwa Lanmò nan Fose Limonad.
Fouti gen nèg save ki ka di : « Wi men premye gwo batay ki fèt ann Ayiti se
laplenn Vega Real sa te fèt ! » Men nou ta ka rèponn yo : « Se vre, men ki sa Tayino
yo fè, lè yo wè yo pa nan batay si se laplenn pou yo batay ? En ben kasik Anri bije
jete kò li nan mòn Bahoruco. » Se sel kote li wè li te gen yon ti chans pou chape kò li
anba ponyèt Panyòl. Se la li te ka jwenn chimen jennen kina li nan lavale, fose ak
ravin pou li ta siprann lenmi paske tout lòt kote, ak fizi yo, panyòl yo t ap grennen bal
sou li devan-dèyè.
Lagè se tire fòs ponyèt

Nou nan lagè lè de lame kontre. Nou ta ka di se tankou de gwo nèg k ap tire fòs-
ponyèt. Lè yonn nan yo bije bese ba, manti kaba tou. Nou konnen ki lès nan yo ki

vreman vre gwo nèg pou respekte.
Nan sans sa a, m ta di pi bel batay nan Istwa peyi nou an, se batay Ravinakoulèv.
Pase se la nou ka wè ki jan lè de jeneral ap mete menm estrateji a ann aksyon kouman
sa pase. Kouman yonn resi dejwe jwèt lòt la. Se pa tout konn jwe, fòk ou konn dejwe
tou.

4
Tout ti moun lekòl ann Ayiti ta pou chita pou etidye batay Ravinakoulèv la. Yo ta
wè ki jan Tousen te vle kofre Wochanbo men se Wochanbo ki seye kofre li anvan.
Anpi tou kouman lè Tousen wè li angaje jouk nan gòjet, li resi degaje tèt li. Jou na
chita pou nou gade sa byen, n a wè imaj chimen jennen an se pòtre Ayiti denpi yè
jouk jodi. M di Wochanbo seye kofre Tousen, m ta ka di se Ayiti li menm menm y ap
seye kofre denpi lontan men k ap chache wè dèyè do li oswa sou kote li si li pa ta ka
jwenn yon pòt ki ta louvri pou li chape.
M p ap rakonte nou batay Ravinakoulèv la nan tout detay li la paske Madiou fè sa
pi byen pase jan m ta ka fè li. M pral annik rezime batay la pou nou. Dapre Madiou
me sa ki te miz la anvan gadjè a louvri pou de kòk yo :
Voyant les Français fondre sur lui de tous côtés, Toussaint Louverture
épiait leurs manœuvres et s’efforçait de découvrir où il porterait sa principale
attaque, le coup décisif de la campagne…1
Rochambeau ayant appris que Toussaint avait un dépôt considérable de
poudre à la Ravine-à-Couleuvre, se résolut à abandonner les traces du général
Christophe… Par cette manœuvre Rochambeau devait, après s’être assuré une
retraite sur St-Michel, déboucher à l’improviste par la Ravine-à-Couleuvre,
dans la plaine de Lacroix, nommée savane Désolée, et couper toute retraite à
Toussaint, en s’établissant entre les Gonaïves et le pont de l’Ester.2
Instruit par ses émisaires de la direction qu’avait prise chaque division
française, Toussaint eut une de ces inspirations qui n’appartiennent qu’au
génie, et se détermina en sacrifiant les Gonaïves, à arrêter la marche de la
division Rochambeau, afin de terminer avec honneur cette campagne

jusqu’alors si malheureuse. Vainqueur de Rochambeau à la Ravine-à-
Couleuvre, il avait l’espoir que les Français dont les pertes étaient déjà

considérables, lui offriraient la paix. Il se trouvait en présence du plus grand
danger ; car si Rochambeau a le temps de pénétrer entre l’Ester et les
Gonaïves, c’en est fait de lui ; il se trouvera séparé des généraux Charles
Bélair et Dessalines, pressé du côté de la Coupe-à-Pintade par Leclerc en
personne, du côté du Bayonnet par Hardy et du côté de la savane Désolée par
Rochambeau. Resserré dans un demi-cercle ayant pour diamètre le rivage de
la mer des Gonaïves, il se trouvera réduit à mettre bas les armes, se livrant à
la discrétion de l’ennemi, ou à se noyer dans la mer… S’il bat Rochambeau à
la Ravine-à-Couleuvre, et que les Français lui offrent la paix, il favorisera la
retraite de Vernet, des troupes et de la population des Gonaïves, de sa femme
et de toute sa famille, sur les rives de l’Artibonite.3
Tousen te nan yon ka « swa se mwen swa se li ». Alèkile ann nou wè ki jan sa te
pase.
Premye moman, Wochanbo derape anvan Tousen :

1
Thomas Madiou, Histoire d’Haïti, tome 2, 1799-1803, Port-au-Prince, Éditions Henri Deschamps, 1989, p. 233. 2
Ibid., p. 228. 3
Ibid., p. 233.

5
Le général Rochambeau était déjà arrivé vers la gorge nommée la
Ravine-à-Couleuve… s’était arrêté à Barade, à l’entrée du défilé, du côté de
la montagne, 3 ventôse (22 février). Il était temps que Toussaint marchât
contre lui.4
Dezyèm moman, Tousen lage de gidon pou li wè si li ta rive atan :
De Cocherelle à la Ravine-à-Couleuvre il existe trois lieues, le chemin
est beau et plat. Toussaint qui voulait occuper la gorge par laquelle
Rochambeau devait déboucher dans la plaine accéléra la marche de ses
troupes, traversa le ruisseau de Lacroix, atteignit à la chute du jour l’entrée de
la Ravine.5
Plan an, ni pou Rochambeau ni pou Tousen, se lè yo rive nan Ravinakoulèv la, al
pran pozisyon anwo tèt Ravin lan, konsa lè lenmi parèt anpi li deja angaje nan ravin
lan, y a ka gaye bal sou li :
À dix heures, après avoir fait sa prière, il (Toussaint) ordonna d’éteindre
tous les feux du camp et pénétra dans la gorge. La Ravine-à-Couleuvre, dans
la commune des Gonaïves, est un défilé très aride qui, traversant le quartier
nommé Lacroix, débouche au sud-est dans la savane Désolée. Vers
l’extrémité de la gorge à l’endroit où vient se terminer le chemin de Mamont,
s’élève le morne Barade commandant le défilé dans toute sa longueur et
inexpugnable par ses fortifications naturelles. Toussaint hâtait sa marche au
sein de la nuit pour occuper ce point, s’y retrancher et attendre la division
Rochambeau qu’il avait l’espoir d’exterminer dès qu’elle serait engagée dans
la gorge. À onze heures, on l’entendit s’écrier en se signant : « Dieu tout
puissant ! fais-moi la grâce d’atteindre cette position avant l’ennemi ; encore
une demi-heure de marche. »6
Men Wochanbo te déjà kouri pran devan, li te deja la, kote Tousen te vle rive a :
nan tèt mòn lan k ap dominen Ravinakoulèv la : « Mais Rochambeau, guidé par un
indigène nommé Noel Lory, occupait déjà Barade… »7

. Sa fè Tousen nan dilem.Plan
li pa mache. Li te vle kenbe Wochanbo nan chimen jennen an, men se li ki nan ravin
lan. Li te vle monte sou tèt ravin lan, men se Rochambeau ki te déjà la. Sa ki pi rèd, si
Tousen te gen 1600 zòm, yo tout pa te solda. Te gen anpil kiltivatè nan yo.Wochanbo
pou kont pa li te gen 2.000 òm, yo tout bon jan solda. Sa pou Tousen te fè koulyè a ?
Li te fè enk rive ak solda li yo tou fatige. Wochanbo bò pa li ak tout solda li yo ki te la
denpi yon bon moman, t ap tann li kè pòpòz, pare pou li.
Vle pa vle, fòk Tousen te antre nan batay. Li te met kouri, Wochanbo t ap gaye
plon sou li. Sa fè yon nonm nan mal, li nan mal net. Tousen deside pou li monte mòn
lan al atake Wochanbo :
L’ex-gouverneur marchait à la tête des grenadiers de sa garde. Il entendit
tout â coup le qui-vive d’une sentinelle française. Ses yeux brillèrent avec
4
Ibid., p. 233. 5
Ibid., p. 234. 6
Ibid., p. 234. 7
Ibid., p. 234.

6
inquiétude : « Garde d’honneur du gouverneur, répondit-il lui-même. Feu !
En avant ! » Ses troupes atteignent le pied du morne et montent à l’assaut.
Plusieurs fois elles parviennent au sommet de la position, mais les Français
faisant pleuvoir sur elles une grêle de balles, les renversaient de toutes parts.
Toussaint n’en excitait pas moins Magny à ne pas ralentir ses attaques. Mais
Rochambeau échelonna le long des flancs du défilé plusieurs compagnies
d’infanterie légère qui firent un feu plongeant sur les indigènes déjà en
désordre au fond du ravin, cavalerie et infanterie.8
Lè Tousen wè bagay la mangonmen, li bije kase koud, di : pye sa manje m pa ba
w !
Après avoir soutenu le choc des Français pendant toute la nuit, Toussaint
battit en retraite à la pointe du jour. Monpoint ouvrant les rangs de son
escadron, donna passage à l’infanterie. En même temps les indigènes faisaient
sauter la poudrière de la Ravine à Couleuvre, dépôt considérable de munitions
dont les Français étaient sur le point de s’emparer.9
Tout tan batay la t ap fèt nan fè nwa, Tousen t ap seye wè si li ta ka monte jouk
nan tèt mòn lan. Men lè li wè sòley prèt pou leve, solda Wochanbo yo ki sou tèt li pral
wè sityasyon an pi aklè ka grennen bal sou li pi byen, li santi fòk li wete poul li.
Nou ta ka di lè Tousen sispann atake Wochanbo anpi li bije kase tèt tounen,
Wochanbo te konmanse reyalize objektif pa li. Si sa te kontinye mache nan jan
Wochanbo ta vle a, se pa t ap ti kras pataswel li t ap bay Tousen. Pase me ki te plan
Leclerc :
D’après son plan de campagne, Leclerc devait refouler aux Gonaïves
toutes les forces de Toussaint, les y bloquer de toutes parts et les précipiter
dans la mer où elles eussent rencontré une mort certaine.10
Tousen te deja konnen plan sa a. Si li te si telman bèzwen bat Wochanbo nan
Ravinakoulèv la, se te pou dejwe plan an anpi fòse Leclerc fè konpromi ak li.
Men Wochanbo li menm menm ki t ap mache pran Tousen te gen yon plan pa li
tou anplis plan Leclerc a :
Rochambeau avait appris que Toussaint avait un dépôt considérable de
poudre à la Ravine à Couleuvre, se résolut à abandonner les traces du général
Christophe. Il pénétra dans les sentiers que n’occupait pas l’ennemi, se
dirigea sur St-Michel de l’Atalaya dont il s’empara sans coup férir… Sa
colonne de droite enleva sans tirer un coup de fusil la Mare-à-la-Roche,
position assez forte que défendaient quatre cents hommes soutenus par de
l’artillerie. Par cette maoeuvre Rochambeau devait, après s’être assuré une
retraite sur St-Michel, déboucher à l’improviste par la Ravine à Couleuvre,

8
Ibid., p. 235. 9
Ibid., p. 235. 10 Ibid., p. 227.

7
dans la plaine de Lacroix, nommée savane Désolée, et couper toute retraite à
Toussaint, en s’établissant entre les Gonaïves et le pont de l’Ester.11
Sa fè nan batay Ravinakoulèv sa a, Tousen te ka pedi ni sak ni krab. Yo t ap kofre
li nan yon kwen anpi yo t ap pran tout lapoud li te gen. Apre sa se swa li te mete li
ajenou pou mande padon swa ak pwòp lapoud li a yo t ap fizye li.
Poutèt sa, étan l’ap rekile soti nan Ravinakoulèv la, Tousen te bije ap mande tèt li
ki desizyon li ta pral pran :
« Toussaint déboucha dans la plaine de Lacroix, et ne put rallier ses
troupes que sur l’habitation Périsse, à une lieue de la ravine. Il était plein
d’agitation ; il mit pied à terre et se saisit d’un fusil. Il se tourna vers ses
soldats et leur dit qu’il prouverait aux Français ce que peuvent les braves de
sa garde. Il leur exposa que ce combat devait décider de leur sort, que vaincus
ils seraient replongés dans l’esclavage, que vainqueurs ils conquerraient à
jamais leur liberté. Ils jurèrent tous de vaincre ou de mourir. La plus
énergique détermination était peinte sur le visage de chaque soldat, et le cri de
Vive le gouverneur ! éclatait dans les rangs… »12
Yon lòt batay te pral rekonmanse men fwa sa a nan platon.
L’avant-garde de la division française s’avançait audacieusement dans la
plaine (23 février)… Le combat s’engagea avec acharnement… Cependant la
baïonnette, arme terrible dans les mains françaises, faisait de grands ravages
dans les rangs de la garde d’honneur… Monpoint demeurait cependant
immobile à la tête de la cavalerie. Toussaint le pousse de la main avec
violence et le frappe de sa canne. Monpoint, le désespoir dans l’âme, s’élance
à la tête de ses dragons… Il perce avec impétuosité les bataillons français, et
sépare leur avant-garde de leur corps principal… Toussaint demeura maître
du champ de bataille… Il passa la nuit du 23 au 24 février sur le champ de
bataille faisant épier les mouvements de Rochambeau et attendant pour agir,
des nouvelles des Gonaïves.13
Rochambeau s’étant aperçu qu’il avait abondonné Périsse, déboucha dans
la savane Désolée, et se rendit aux Gonaïves auprès de Leclerc. Mais sa proie
lui avait échappé.14
Batay Ravinakoulèv la pran 3 jou : 22, 23 ak 24 février 1802. Premye jou a,
Wochanbo ak Tousen fè menm plan : kenbe lòt la nan chimen jennen Ravinakoulèv
la. Plan an se pou premye ki te rive devan Ravin lan te monte sou tèt mòn anwo ravin
lan, tann lenmi rive anpi lè li antre nan ravin lan grennen bal sou li. Wochanbo gen
tan rive anvan Tousen. Sa fè se li ki te monte sou tèt mòn Barad lan pou tann Tousen
antre nan ravin lan. Lè Tousen rive li wè Franse yo te pran devan y ap tann li, li seye
kan menm monte nan tèt mòn lan pou mache pran yo. Men yo louvri dife sou li, li bije
fè bak, desann mòn lan, kouri soti nan ravin lan, retounen nan zòn li te ye anvan an.
11 Ibid., p. 228. 12 Ibid., p. 235. 13 Ibid., p. 236-237. 14 Ibid., p. 239.

8
Rochambeau pa pedi tan, li fann dèyè Tousen pou li fin ratibwaze li net. Men Tousen
ki konnen se sa li fè li fè, rete kanpe tann Wochanbo anpi fwa sa a, se li ki fè
Wochanbo fè bak annaryè. Pou li resi fè sa, li te bije souke moral solda li yo. Se sa ki
ba li fòs ak kouray pou bare wout Wochanbo.
Nou ka di se Tousen ki pote laviktwa nan batay Ravinakoulev la, pase non selman
li oblije Wochanbo fè altla, men jan li goumen an se Wochanbo ki bije bat dèyè li
alafen. Tankou Madiou di :

En demeurant maître du champ de bataille de Lacroix, près de la Ravine-
à-Couleuvre, Toussaint sauva d’une ruine complète le principal corps de son

armée, sa famille et lui-même. Étant sous le coup d’une mise hors la loi, il eût
été infailliblement fusillé sans jugement avec ses principaux partisans, s’il
avait été fait prisonnier. »15
Nan plan pou kenbe chwal mawon nan chimen jennen, nou wè gen plan pou mete
chwal mawon anba kòd anpi tou gen jan chwal mawon ka fè pou chape kò li anb kòd.
Nou wè nenpòt kiles nan de wòl sa yo, mètachwal ak chwal, sa ka vire alanvè. Toujou
gen chimen jennen kelkilanswa men pèson pa janmen konnen davans ki moun k ap
chwal mawon menm si li te krè se li k ap tann pèlen pou lenmi. Sa ki enpotan an, lè
nou wè y ap seye kenbe nou nan chimen jennen, se pou nou konnen ki jan n ap chape
kò nou.
Batay Ravinakoulèv la, se model tout lòt batay lagè lendependans nou an. Kofre
lènmi, fè li rantre nan yon koulwa, yon ravin, anpi bare li devan, bare li dèyè, bloke li
toupatou. Pi pito menm chache kanpe anwo tèt li pou kannonnen li. Se sa Tousen te
vle fè.Sòf Wochanbo te gen tan pran devan li. Men ak gwo jefò, Tousen resi soti nan
move pas la.
Se menm bagay ki te pase Lakrètapyewo ak Vètyè. Lakrètapyewo, se Leclerc qui
te sènen Desalin. Vètyè, se Desalin ki te sènen Wochanbo. Men tankou nan
Ravinakoulèv, menm si ou sènen yon nonm nan yon ravin, ou kofre li yon kote, li pi
bon si ou ka monte sou tèt li. Se pou sa te gen yon ti fò pi wo pase Lakrètapyewo ki t
ap ba Lamatinyè traka. Li te bije al fè li pe. Menm jan an tou, Vètyè, te gen fò Charye
ki te pi wo pase tout lòt fò yo. Lè Gabart te pran li, kafe Wochanbo te koule ak ma.
Lagè se gwo ponyèt politik
Yo di lagè se gwo ponyèt politik (La guerre est le bras armé de la politique).
Konsa nou ta ka chache kouman lè n ap fè politik se lagè tou n ap fè. Nou pa bèzwen
chache twòp pase sa. Nan woman li ekri ki rele La Famille des Pitite-Caille, Jisten
Lerison fè nou wè kouman ou ka dekouvri yon chimen jennen nan nenpòt ki
sitiyasyon. Menm nan resepsyon y ap bay pou konminyon, batèm oswa mariaj gen de
pozisyon estratejik. Ann nou gade ki jan Frère Tuyélampe, ki te envite lakay Éliezer
Pitite-Caille, òganize li pou yo pa sèvi anyen san li pa pran pa li anvan tout moun.

15 Ibid., p. 239.

9
Frère Tuyélampe, gravement grave occupait, lui, la position la plus
stratégique de la maison. Il s’était posté à proximité de la cambuse et de là
surveillait attentivement, les moindres faits et gestes des domestiques. Aussi,
tandis que les discoureurs jacassaient, piaillaient, bêtisaient, cet homme
d’action opérait de savantes manœuvres. Il ne laissait passer que le rhum ; –
quant aux vins fins et aux liqueurs extra, il s’en emparait et les dégustait avec
délices en se pourléchant les babines et en faisant claquer sa langue…
À lui aussi, étaient les meilleurs morceaux. Il en mangeait une partie, et
le reste (ô prévoyance paternelle !) était acheminé, avec une dextérité
merveileuse, vers les amples poches de sa redingote solidement doublées de
toile cirée…16
Frère Tuyélampe te pran pozisyon nan yon pas Gibraltar, yon detwa Ormuz, yon
kanal Lagonav, yon kote, vle pa vle, tout kabare ki pou sèvi envite yo gen pou pase.
Lè sa a, se san mank, plat pate, vè chanpay, asyèt griyo, poul, kòdenn, sandwich,
bonbon, anyen pap pase si se pa devan li. Li nan pat pòt pou rantre nan sal kote tout
moun ap fete a. Etan tout envite yo ap pale, ap ri, ap betize, li, li l’ap okipe zafè serye,
l ap siveye sa y ap pote sèvi yo. Pozisyon estratejik sa a se sa n ta rele chimen jennen