Tande, Koute, Koute Byen

Sa nou tande fòme baz on bon pati nan konesans nou. Nou pa gen kontwòl sou son ki anvayi nou, antre nan zòrèy nou. Depi nou piti n ap resevwa son anviwònman nou: vwa moun k ap pale, chante, kriye, ri; son diferan bèt fè/bay nan diferan okazyon; son van an ki mande dechennen deyò a; son lapli k ap tonbe sou do kay; son tanbou (kout tanbou sa a sonnen byen); son k ap soti nan aparèy radyo (nou pa fòseman konekte son sa yo avèk on moun: “Radyo di…! / M tande sa nan radyo!”; son sa yo se pawòl nan tout domèn: politik, relijyon, sante…; se chante; se mizik, se lavi pèp la). Sa nou tande nan radyo antre sou nou avèk otorite—paske nou pa ka nan fè diskisyon avèk radyo a, menm jan nou ta fè avèk on moun. (Antouka “fè diskisyon ak radyo a” se pa konpòtman nòmal la—kèk nan nou fè sa, paske nou antrene pou sa.)
Pou nou reyaji sou sa nou tande, fòk nou dispoze koute pito: kidonk pran tan pou n fè alevini ak sa nou tande; kidonk fòk nou aktif, olye nou jis kite son ap anvayi nou.
Ribrik sa a, Tande, Koute, Koute Byen, se on pwojè Espas Kreyòl. Se on envitasyon pou nou retounen sou sa nou tande plizyè fwa nan lavi nou, ki vin fè pati konesans nou, pou nou koute yo on jan pou nou ka kesyone konesans yo pote ban nou. Konesans se pouvwa, se sa yo di. Men pou konesans tounen bon zouti pou chanjman, fòk nou gen kontwòl sou li. Gen kontwòl sou konesans lan vle di nou rive nan on pwen kote nou di nou dakò se sa oubyen se pa sa. Lè sa a, nou rantre konesans sa a nan bwat zouti lakonesans pa nou. Lè sa a li vin tounen konesans pa nou, zouti pa nou…ki pa fòseman zouti on lòt moun! Men nou konn sa! Se lè sa a konesans tounen pouvwa toutbon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>